Benchmarking klastrów 2020 – potencjał klastrów w Polsce i współpraca polsko-norweska, 25–26 maja 2021 r…

Wraz z Pol­ską Agen­cją Roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ści oraz Inno­va­tion Nor­way ser­decz­nie zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w dwu­dnio­wym cyklu wyda­rzeń pn. „Bench­mar­king kla­strów 2020 – poten­cjał kla­strów w Pol­sce i współ­pra­ca pol­sko-nor­we­ska”.

Spo­tka­nie roz­pocz­nie się pre­zen­ta­cją wyni­ków naj­now­sze­go bada­nia Bench­mar­king Kla­strów 2020, będą­cą punk­tem wyj­ścia do dys­ku­sji na temat kon­dy­cji pol­skich kla­strów, ich otwar­to­ści i goto­wo­ści na dyna­micz­nie zacho­dzą­ce zmia­ny w gospo­dar­ce, współ­pra­cy wykra­cza­ją­cej poza struk­tu­ry kla­stra oraz wyko­rzy­sta­nia nowych tren­dów, tech­no­lo­gii i trans­for­ma­cji cyfro­wej w klastrach.

Przed­sta­wi­cie­le śro­do­wi­ska kla­stro­we­go podzie­lą się swo­im doświad­cze­niem i zapre­zen­tu­ją naj­lep­sze prak­ty­ki kra­jo­we i mię­dzy­na­ro­do­we, któ­ry­mi war­to się zain­spi­ro­wać, a wyda­rze­nie uświet­ni wykład gościa spe­cjal­ne­go – prof. Chri­stia­na Ketel­sa (Harvard Busi­ness Scho­ol).

Zapla­no­wa­no tak­że sesje spo­tkań match­ma­kin­go­wych dedy­ko­wa­ne pol­skim i nor­we­skim kla­strom. Udział w nich stwa­rza oka­zję do networ­kin­gu, nawią­za­nia cen­nych kon­tak­tów, wymia­ny doświad­czeń oraz utrwa­le­nia dłu­go­fa­lo­wej współ­pra­cy pomię­dzy kla­stra­mi pol­ski­mi i nor­we­ski­mi.

Wyda­rze­nia odbę­dą się w for­mie onli­ne w dniach 25 – 26 maja 2021 r. w godzi­nach 09:30–17:00, a udział w nich jest bez­płat­ny. Ofi­cjal­ny­mi języ­ka­mi są język pol­ski i angiel­ski. Zapew­nio­ne zosta­nie tłu­ma­cze­nie.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych uprzej­mie pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza reje­stra­cyj­ne­go:
Bench­mar­king kla­strów 2020 – poten­cjał kla­strów w Pol­sce i współ­pra­ca pol­sko-nor­we­ska do dnia 24 maja 2021 r. For­mu­larz dostęp­ny jest w języ­ku pol­skim i angielskim.

PARP
Scroll to Top