Dofinansowanie w ramach konkursu IdeaLab NCBR dla projektu „Co-designing inclusive mobility”

W kon­kur­sie ogło­szo­nym przez Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju pn. The Ide­aLab Call for Full Pro­po­po­sals, w ścież­ce „Cities for the futu­re: servi­ces and solu­tions” dofi­nan­so­wa­nie uzy­skał pro­jekt kie­ro­wa­ny przez dr Annę Niciń­ską. W ramach dofi­nan­so­wa­nia zespół badaw­czy będzie reali­zo­wał pro­jekt pod nazwą „Co-desi­gning inc­lu­si­ve mobi­li­ty”, któ­re­mu przy­świe­ca idea budo­wa­nia kon­sen­su­su wokół tema­tu mobil­no­ści w mie­ście i wzmac­nia­nie poten­cja­łu miesz­kań­ców i decy­den­tów we współ­kształ­to­wa­niu zrów­no­wa­żo­nych mode­li trans­por­to­wych. Pro­jekt opie­ra się na inter­dy­scy­pli­nar­nym podej­ściu do tema­tu mobil­no­ści, eko­lo­gii i par­ty­cy­pa­cji obywatelskiej.

Celem pro­jek­tu jest ana­li­za zależ­no­ści mię­dzy trans­por­tem, jako­ścią powie­trza, infra­struk­tu­rą mia­sta i potrze­ba­mi miesz­kań­ców. Zało­że­niem jest wypra­co­wa­nie wie­dzy i narzę­dzi, któ­re umoż­li­wia­ją współ­two­rze­nie (co-design) dostęp­nych roz­wią­zań pod­no­szą­cych jakość życia i ogra­ni­cza­ją­cych zanie­czysz­cze­nie powie­trza w okre­ślo­nych obsza­rach mia­sta. Roz­wią­za­nia opra­co­wu­je­my i testu­je­my w oko­li­cach kil­ku war­szaw­skich szkół, a następ­nie ana­li­zu­je­my tak, by mogły być imple­men­to­wa­ne w innych warun­kach. Roz­wią­za­nia te zosta­ną wypra­co­wa­ne we współ­pra­cy z wszyst­ki­mi inte­re­sa­riu­sza­mi, w tym miesz­kań­ca­mi, fir­ma­mi i samo­rzą­dem miej­skim, przy wyko­rzy­sta­niu inter­dy­scy­pli­nar­ne­go podej­ścia z „nauk oby­wa­tel­skich”, przy­rod­ni­czych i tech­nicz­nych, oraz takich narzę­dzi, jak bada­nia son­da­żo­we i miej­skie laby, ale rów­nież sztucz­na inte­li­gen­cja, ucze­nie maszy­no­we i mode­lo­wa­nie środowiskowe.

W kon­sor­cjum reali­zu­ją­cym pro­jekt uczest­ni­czą rów­nież: dr hab. inż. Maciej Grzen­da, prof. PW (Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska), dr Nuria Castell (Nor­we­gian Air Rese­arch Insti­tu­te), Mag­da­le­na Kubec­ka (Fun­da­cja „Na miej­scu”), dr Jakub Zawie­ska (Szko­ła Głów­na Han­dlo­wa), Michał Fur­ma­nek (Mia­sto Lublin) oraz dr Pal Wil­ter Sked­smo (Frid­tjof Nan­sen Insitute).

Szcze­gó­ły.

Scroll to Top