Finansowanie ochrony własności intelektualnej!

Euro­pej­ski Urząd ds. Wła­sno­ści Inte­lek­tu­al­nej (EUIPO) otwo­rzył pulę dofi­nan­so­wa­nia dla MŚP na ochro­nę wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej, w tym dopła­ty w zakre­sie ochrony:

  • zna­ków towarowych,
  • wzo­rów przemysłowych,
  • paten­to­wej wynalazków.

Dofi­nan­so­wa­nie jest ogra­ni­czo­ne, war­to sko­rzy­stać z nie­go jak najszybciej!

Zain­te­re­so­wa­nych zapra­sza­my do kon­tak­tu z Enter­pri­se Euro­pe Network.

Scroll to Top