Match IT – pierwszy maraton startupowy na UW!

Po raz pierw­szy na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim ponad 80 stu­den­tek i stu­den­tów UW i WUM wzię­ło udział w inno­wa­cyj­nej mul­ti­dy­scy­pli­nar­nej edu­ka­cji star­tu­po­wej. Week­en­do­wy mara­ton Match IT odbył się w dniach 20–22 paź­dzier­ni­ka na Wydzia­le Fizy­ki UW. Zor­ga­ni­zo­wa­ły go wspól­nie: DELab UW, Wydział Mate­ma­ty­ki, Infor­ma­ty­ki i Mecha­ni­ki UW oraz Inku­ba­tor UW. 

Spo­tka­nie otwo­rzy­ła prof. Anna Giza, pro­rek­tor UW ds. roz­wo­ju, wska­zu­jąc na inter­dy­scy­pli­nar­ne bada­nia i edu­ka­cję, któ­re sta­no­wią klu­czo­we pod­sta­wy nowo­cze­snej uczel­ni. O idei łącze­nia róż­no­rod­nych kom­pe­ten­cji i efek­tyw­no­ści inten­syw­nej pra­cy nad jed­nym tema­tem (w ramach week­en­du Match IT stu­den­ci zali­cza­ją rów­nież seme­stral­ne zaję­cia) opo­wie­dzia­ła koor­dy­na­tor­ka DELab UW dr Agniesz­ka Puga­ce­wicz. Z kolei kie­row­nik Inku­ba­to­ra UW, Jacek Sztolc­man, przed­sta­wił nowe moż­li­wo­ści współ­pra­cy i roz­wo­ju prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści stu­den­tów i absol­wen­tów w ramach trzech wygod­nych loka­li­za­cji  IUW: co-wor­ku w Cen­trum Nauk Bio­lo­gicz­no-Che­micz­nych, warsz­ta­tow­ni na Wydzia­le Fizy­ki na Kam­pu­sie Ocho­ta, a tak­że miej­sca wspól­nej pra­cy na Kam­pu­sie Cen­tral­nym UW w budyn­ku Wydzia­łu Neo­fi­lo­lo­gii. Prof. Alek­sy Schu­bert, wice­dy­rek­tor Insty­tu­tu Infor­ma­ty­ki na Wydzia­le Mate­ma­ty­ki, Infor­ma­ty­ki i Mecha­ni­ki UW, zachę­cił stu­den­tów do eks­pe­ry­men­to­wa­nia z nie­li­nio­wym myśle­niem pod­czas Match IT, pomi­mo że, jak sam przy­znał, jest …logi­kiem. Następ­nie prof. Krzysz­tof Turzyń­ski, pro­dzie­kan ds. stu­denc­kich Wydzia­łu Fizy­ki UW, zapro­sił wszyst­kich uczest­ni­ków warsz­ta­tów do bez­płat­ne­go korzy­sta­nia z PWN-ów, czy­li Prze­strze­ni Wspól­ne­go Namy­słu w budyn­ku FUW, rów­nież po zakoń­cze­niu week­en­do­wej współ­pra­cy Match IT. Zapew­nił, że rezer­wo­wa­nie tych miejsc jest tak pro­ste, jak wypo­ży­cza­nie ksią­żek z biblioteki.

Dzię­ki Part­ne­rom hono­ro­wym Match IT pozna­li­śmy doświad­cze­nia i inspi­ra­cje pły­ną­ce z naj­bar­dziej roz­wi­nię­tych eko­sys­te­mów inno­wa­cji. Wice­am­ba­sa­dor Izra­ela w Pol­sce Ruth Cohen-Dar opo­wie­dzia­ła o idei „naro­du star­tu­pów” w swo­im kra­ju.  Z kolei do odważ­ne­go roz­wi­ja­nia star­tu­po­wych pomy­słów, choć nie­ko­niecz­nie od razu na mia­rę Sili­con Val­ley, ser­decz­nie zachę­ca­ła Ali­son Beh­ling, Envi­ron­ment, Scien­ce, Tech­no­lo­gy, and Health Offi­cer Amba­sa­dy Sta­nów Zjed­no­czo­nych w Polsce.

Na zakoń­cze­nie tej czę­ści wie­czo­ru inspi­ru­ją­cą histo­rię o zdol­no­ści prze­trwa­nia (per­si­sten­ce), zaufa­niu (trust) oraz efek­tyw­nym infor­mo­wa­niu (com­mu­ni­ca­tion) w pre­zen­ta­cji pt. „The Three Things You Need in a Star­tup” opo­wie­dział Ralph Tal­mont, CEO TEDxWarsaw.

W dru­giej czę­ści piąt­ko­we­go wie­czo­ru stu­den­ci róż­nych kie­run­ków przed­sta­wia­li swo­je pomy­sły – biz­ne­so­we i spo­łecz­ne, wyko­rzy­stu­ją­ce tech­no­lo­gię – pod­czas krót­kich, trzy­mi­nu­to­wych pit­chów. Z 32 przed­sta­wio­nych pro­jek­tów uczest­ni­cy gło­su­jąc bit­co­ina­mi, oraz Jury przy­dzie­la­jąc „dzi­kie kar­ty” wyło­ni­li 17 pro­jek­tów, któ­re mia­ły być roz­wi­ja­ne w sobo­tę i nie­dzie­lę. 45 stu­den­tek i stu­den­tów infor­ma­ty­ki oraz 38 ich kole­ża­nek i kole­gów z innych kie­run­ków (m.in. eko­no­mii, zarzą­dza­nia, pra­wa, lin­gwi­sty­ki, kogni­ty­wi­sty­ki, a nawet tak nie­oczy­wi­stych dla tego week­en­du dzie­dzin jak ugro­fi­ni­sty­ka, mon­go­li­sty­ka, tybe­to­lo­gia i peda­go­gi­ka) „zma­czo­wa­ło się” w 17 mul­ti­dy­scy­pli­nar­nych zespołów.

Sobo­ta była naj­dłuż­szym dniem inten­syw­nej pra­cy. Zaję­cia roz­po­czę­ły się bar­dzo wcze­śnie – po wspól­nym śnia­da­niu pod­sta­wy defi­nio­wa­nia potrze­by ryn­ko­wej i odpo­wied­nie­go pro­duk­tu przed­sta­wił Piotr Boulan­gé, dyrek­tor The Foun­der Insti­tu­te War­saw. Następ­nie, pod opie­ką men­to­rów-prak­ty­ków (m.in. rezy­den­tów Cam­pus War­saw) stu­den­ci roz­wi­ja­li swo­je pro­jek­ty w zespo­łach. Tego dnia po połu­dniu  uczest­ni­cy wysłu­cha­li kolej­nych prak­tycz­nych pre­zen­ta­cji. Zagad­nie­nie zasto­so­wa­nia tech­no­lo­gii w star­tu­pie przy­bli­żył Łukasz Czer­wiń­ski, CTO Ene­gi­ve. O potrze­bie kla­row­nej komu­ni­ka­cji nowej war­to­ści, któ­rą pro­po­nu­je star­tup, opo­wie­dzia­ła Alek­san­dra Dudek z TEDxWar­saw. Z kolei w nie­dzie­lę rano Ali Łada-Gola z GE Heal­th­ca­re i ESCP Euro­pe, inspi­ro­wa­ła stu­den­tów do two­rze­nia wła­ści­wej stra­te­gii roz­wo­ju pro­jek­tu i glo­bal­ne­go myślenia.

Po każ­dej pre­zen­ta­cji stu­den­ci przez kil­ka godzin byli wspie­ra­ni przez odpo­wied­nich men­to­rów, zarów­no tech­no­lo­gicz­nych jak i biz­ne­so­wych. Jak się oka­za­ło w koń­co­wych opi­niach stu­den­tów, to wła­śnie men­to­ring prak­ty­ków oraz moż­li­wość kon­tak­tu z oso­ba­mi stu­diu­ją­cy­mi w innych obsza­rach wie­dzy (nauki ści­słe vs spo­łecz­no-huma­ni­stycz­ne) były naj­bar­dziej doce­nio­ny­mi walo­ra­mi star­tu­po­we­go weekendu.

Efek­tem dwóch dni współ­pra­cy była pre­zen­ta­cja, jaką przed­sta­wia­ła każ­da gru­pa przez publicz­no­ścią i Jury w skła­dzie: Ali­son Beh­ling (Amba­sa­da USA w War­sza­wie), Agniesz­ka Puga­ce­wicz, Alek­sy Schu­bert oraz Jacek Sztolc­man. Zespo­ły mia­ły jedy­nie 4 minu­ty na przed­sta­wie­nie swo­je­go pro­jek­tu, a w cza­sie następ­nych 2 minut odpo­wia­da­ły na pyta­nia Juro­rów. Wśród pytań z regu­ły poja­wia­ły się kwe­stie biz­ne­so­we (wska­zy­wa­nie pierw­szych klien­tów, niszy ryn­ko­wej czy odróż­nia­nie się od kon­ku­ren­cji), ale tak­że ety­ki i bez­pie­czeń­stwa roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych (np. czy dane o sta­nie zdro­wia będą odpo­wied­nio prze­cho­wy­wa­ne w systemach?).

Z 17 reali­zo­wa­nych pro­jek­tów wyróż­nie­nia zdo­by­ły czte­ry, któ­re zda­niem Juro­rów były na naj­bar­dziej zaawan­so­wa­nym etapie:

LAMB – Reve­nue Model of Web 3.0, przy­go­to­wa­ny w zespo­le: Piotr Cioł­kosz, Jan Kopań­ski, Rafał Sadziak, Karo­li­na Szcze­pa­niak. Roz­wią­za­nie ofe­ru­je zastą­pie­nie oglą­da­nia reklam w inter­ne­cie kopa­niem kryp­to­wa­lut przez kom­pu­ter użyt­kow­ni­ka. Jury jako war­tość doda­ną wska­za­ło inno­wa­cyj­ność projektu;

mMD,  opra­co­wa­ny przez zespół: Mar­cin Zarzyc­ki, Alek­san­der Jess, Jakub Kali­now­ski, Mate­usz Kie­ba­ła, Rafał Micha­luk, Seba­stian Petry­na, Kin­ga Pilch, któ­ry zapro­po­no­wał włą­cze­nie moni­to­rin­gu uży­cia smart­fo­na do iden­ty­fi­ka­cji pro­ble­mów psy­chicz­nych i powią­za­nia ich z uzy­ska­niem natych­mia­sto­wej pomo­cy lekar­skiej oraz grup wspar­cia. W tym przy­pad­ku Jury doce­ni­ło pod­ję­cie waż­ne­go pro­ble­mu zdrowotnego;

Trans­port publicz­ny bez barier - pro­jekt, któ­ry opra­co­wa­li: Ida Maty­sek, Jakub Mro­czek, Anna Pro­chow­ska, Ewa Soca­ła, Marek Soko­łow­ski. Apli­ka­cja poka­zu­je oso­bom nie­peł­no­spraw­nym bez­piecz­ną dro­gę dotar­cia do celu „bez prze­szkód”. Jury doce­ni­ło pod­ję­cie przez zespół waż­ne­go pro­ble­mu społecznego;

Fry­ta­sy, star­tup przy­go­to­wa­ny przez gru­pę w skła­dzie: Mar­cin Gra­bow­ski, Jacek Mak­sy­mo­wicz, Jerzy Mań­czak, Tomek Radzi­kow­ski, Prze­my­sław Sadow­nik, Mate­usz Wal­kie­wicz. Roz­wią­za­nie łączy har­dwa­re (maszy­na ven­din­go­wa do fry­tek) z opro­gra­mo­wa­niem (apli­ka­cja mobil­na do zama­wia­nia i mikro­płat­no­ści). Jury doce­ni­ło prze­pro­wa­dze­nie ana­liz ryn­ku oraz entu­zjazm zespołu.

Scroll to Top