Aktywni+ Przyszłość rynku pracy

Niniej­szy raport Gumtree.pl „Aktyw­ni+ Przy­szłość ryn­ku pra­cy” po-wstał w ramach 4. edy­cji pro­gra­mu „Start do Karie­ry”, któ­rej celem jest okre­śle­nie tren­dów, któ­re w naj­bliż­szych latach kształ­to­wać będą rze­czy­wi­stość pol­skich pra­cow­ni­ków i przed­się­bior­ców. Bada­nie, opra­co­wa­ne przez zespół socjo­lo­gów i eko­no­mi­stów DELab UW, pod prze­wod­nic­twem dr hab. Rena­ty Włoch, jest czę­ścią reali­zo­wa­nej od 4 latach stra­te­gii Gumtree.pl, pole­ga­ją­cej na dia­gno­zie zja­wisk ryn­ku pra­cy i wska­zy­wa­niu odpo­wied­nich kie­run­ków roz­wo­ju i dzia­ła­nia uczest­ni­kom ryn­ku pra­cy. Podob­nie jak w latach ubie­głych, rów­nież ta edy­cja rapor­tu „Aktyw­ni+” posłu­ży jako pod­sta­wa mery­to­rycz­na do prze­pro­wa­dze­nia dzie­sią­tek warsz­ta­tów karie­ry w szko­łach w całym kra­ju. Tre­ne­rzy Gumtree.pl, w cią-gu ostat­nich 3 lat funk­cjo­no­wa­nia pro­gra­mu „Start do Karie­ry”, pomo­gli tysiąc­om mło­dych ludzi w obra­niu odpo­wied­niej ścież­ki zawo­do­wej — w tym roku, dzię­ki rapor­to­wi „Aktyw­ni+ Przy­szłość ryn­ku pra­cy” mogą to robić jesz­cze efektywniej.

Scroll to Top