Farmacja 4.0. Znacznie Polpharmy w budowaniu innowacyjnej gospodarki

Polphar­ma jest lide­rem pol­skie­go sek­to­ra prze­my­słu far­ma­ceu­tycz­ne­go, zna­czą­cym inwe­sto­rem, inno­wa­to­rem i liczą­cym się przed­się­bior­stwem z gro­na dwu­dzie­stu naj­więk­szych pro­du­cen­tów leków gene­rycz­nych na świecie.

W rapor­cie ana­li­zu­je­my, z cze­go wyni­ka jej nie­wąt­pli­wy suk­ces, i jak prze­kła­da­ją się na roz­wój pol­skiej gospo­dar­ki. Wska­zu­je­my rów­nież naj­waż­niej­sze wyzwa­nia, jakie sto­ją przed Polphar­mą i pol­skim sek­to­rem farmaceutycznym.

Scroll to Top