Przyszłość pracy. Między „uberyzacją” a automatyzacją

Roz­wój tech­no­lo­gicz­ny wią­że się z powsta­wa­niem nowych mode­li biz­ne­so­wych i auto­ma­ty­za­cją kolej­nych zawo­dów. W jaki spo­sób wpły­nie to na struk­tu­rę zatrud­nie­nia i pozy­cję pra­cow­ni­ków na ryn­ku pra­cy? W tym rapor­cie przy­glą­da­my się rosną­cej ela­stycz­no­ści ryn­ku pra­cy pod wpły­wem tech­no­lo­gii cyfro­wych. Poka­zu­je­my poten­cjał roz­wo­ju mode­li biz­ne­so­wych powsta­ją­cych w ramach tzw. eko­no­mii współ­dzie­le­nia; wzrost zna­cze­nia zja­wi­ska „pra­cy na żąda­nie”, wyko­ny­wa­nej za pośred­nic­twem plat­form inter­ne­to­wych; jak rów­nież pro­gno­zy doty­czą­ce podat­no­ści poszcze­gól­nych zawo­dów na auto­ma­ty­za­cję. Na koniec spró­bu­je­my wska­zać, jakie umie­jęt­no­ści pra­cow­ni­ka mogą się oka­zać prze­pust­ką do suk­ce­su na tak dyna­micz­nie zmie­nia­ją­cym się ryn­ku pracy.

Scroll to Top