Technologie cyfrowe w dyskursach o przyszłości prac

W niniej­szym stu­dium osa­dzo­nym w kry­tycz­nej ana­li­zie dys­kur­sów autor przy­bli­ża róż­ne dys­kur­sy zwią­za­ne z wpły­wem nowych tech­no­lo­gii, zwłasz­cza cyfro­wych na pra­cę. Kon­cen­tru­je się na sze­ściu dys­kur­sach: (1) koniec pra­cy, pra­ca maszyn, bez­ro­bo­cie tech­no­lo­gicz­ne. (2) „Wypłu­ki­wa­nie środka”–rosnące albo utrzy­mu­ją­ce się zapo­trze­bo­wa­nie na ​high skills i low skills​, male­ją­ce zapo­trze­bo­wa­nie na ​mid skills, coraz bar­dziej podat­ne na uma­szy­no­wie­nie i algo­ryt­mi­za­cję; (3) maszy­ny potrzeb­ne ludziom – ludzie potrzeb­ni maszy­nom. Pra­ca w kolek­ty­wie tech­no-ludz­kim; (4) pra­ca w spo­łecz­nej fabry­ce (pra­ca wie­lo­ści), pro­sump­cja (5) „pącz­ko­wa­nie pra­cy” – meta­fo­ra nowo budo­wa­ne­go domu: jeste­śmy przy fun­da­men­tach spo­łe­czeń­stwa infor­ma­cyj­ne­go; (6) pra­ca rozproszona.

Scroll to Top