Mindfulness w dobie technologii czyli o badaniu aplikacji trenujących uważność

2022-05-10
18:00

Speakers

Mindfulness w dobie technologii czyli o badaniu aplikacji trenujących uważność

dr Marta Kołodziejska

Analityczka DELab UW
DELab UW, Wydział Socjologii UW
W obszarze jej zainteresowań są przede wszystkim relacje między korzystaniem z nowych mediów a przemianami religii i duchowości. Najczęściej prowadzi badania z wykorzystaniem metod jakościowych – analizy dyskursu oraz analizy treści. W DELab UW pracuje w projekcie EU Engineroom w ramach programu Horyzont 2020.
Mindfulness w dobie technologii czyli o badaniu aplikacji trenujących uważność

Michał Paliński

Analityk DELab UW
DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

W DELab UW analizuje wpływ nowych technologii na gospodarkę i społeczeństwo. W swoich badaniach koncentruje na zagadnieniach związanych z rozwojem internetu. W szczególności interesują go ekonomiczne aspekty zarządzania prywatnością w sieci. W swojej pracy wykorzystuje metody data science oraz modelowanie mikroekonometryczne. Jest członkiem zespołów badawczych międzynarodowych projektów Horyzont 2020 związanych z unijną inicjatywą Next Generation Internet. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW prowadzi zajęcia z makroekonomii. W DELab UW od marca 2016 roku.

Mindfulness w dobie technologii czyli o badaniu aplikacji trenujących uważność

Dr hab. med Paweł Holas, prof. ucz.

Kierownik Zakładu Neuropsychologii Klinicznej i Psychoterapii na Wydziale Psychologii UW, kierownik Pracowni e-MPAT na UW
Wydział Psychologii UW

Klinicysta, badacz i dydaktyk. Terapeuta i superwizor poznawczo-behawioralny (CBT), nauczyciel mindfulness (MBCT/MBSR/MSC), specjalista w dziedzinie. Kierownik Zakładu Neuropsychologii Klinicznej i Psychoterapii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pracowni e-MPAT na UW (e-Mindfulness, Psychoterapii i Technologii Lab). Kierownik studiów podyplomowych: Uważność i Współczucie. Fundamenty, badania i psychoterapia na Uniwersytecie SWPS oraz Fundacji Rozwoju Mindfulness. Główny obszar zainteresowań badawczych dotyczy efektywności i mechanizmów działania uważności i współczucia oraz interwencji na nich opartych.

Mindfulness w dobie technologii czyli o badaniu aplikacji trenujących uważność

Kamil Śliwowski

Trener kompetencji cyfrowych
Panoptykon, Szkoła z Klasą

Trener kompetencji cyfrowych. Ponad dekadę działał w ruchu na rzecz otwartych zasobów wiedzy: Creative Commons, prowadząc działania edukacyjne zarówno w Polsce, jak i międzynarodowo. Od kilkunastu lat związany z trzecim sektorem, współpracuje z fundacjami Panoptykon i Szkoła z Klasą, blogiem Sektor 3.0, tworzy newsletter poświęcony trendom i technologiom w edukacji (otwartezasoby.pl/newsletter). Autor kursu o cyfrowym dobrostanie. Najbardziej lubi uczyć się poprzez uczenie innych.

Host

Analyst DELab UW

Watch the recording of the seminar

Bada­nie ana­li­zu­je spo­sób, w jaki funk­cje i cele prak­tyk medy­ta­cji mind­ful­ness są kon­stru­owa­ne w nar­ra­cjach apli­ka­cji mobil­nej Head­spa­ce.  Dr Mar­ta Koło­dziej­ska oraz Michał Paliń­ski wyko­rzy­sta­li meto­dy mie­sza­ne do zba­da­nia blo­ga towa­rzy­szą­ce­go apli­ka­cji oraz nar­ra­cji z medy­ta­cji w niej zawar­tych. W modu­le ilo­ścio­wym zasto­so­wa­no pół­au­to­ma­tycz­ną, wspo­ma­ga­ną kom­pu­te­ro­wo ana­li­zę tek­stu 964 postów na blo­gu Head­spa­ce, obej­mu­ją­cą mode­lo­wa­nie tema­tów i ana­li­zę współ­wy­stę­po­wa­nia słów klu­czo­wych. Dzię­ki temu bada­cze ziden­ty­fi­ko­wa­li domi­nu­ją­ce tema­ty oraz związ­ki klu­czo­wych ter­mi­nów, któ­re sta­no­wi­ły pod­sta­wę do pogłę­bio­nej jako­ścio­wej ana­li­zy tek­sto­wej nagrań czte­rech pakie­tów medy­ta­cyj­nych Head­spa­ce oraz 45 postów na blo­gu napi­sa­nych w latach 2014–2018.

Ana­li­za jako­ścio­wa sku­pi­ła się na iden­ty­fi­ka­cji nar­ra­cji, defi­nio­wa­nych jako ustruk­tu­ry­zo­wa­ne fabu­ły z wąt­ka­mi, akto­ra­mi i przy­pi­sa­ny­mi zna­cze­nia­mi. Ana­li­zy wyka­za­ły, że w nar­ra­cjach Head­spa­ce funk­cja i cel mind­ful­ness są kon­stru­owa­ne w odnie­sie­niu do nauki i medy­cy­ny, a nie ducho­wo­ści, co rów­nież pozy­cjo­nu­je apli­ka­cję i ofe­ro­wa­ne przez nią usłu­gi wśród osią­gnięć nauko­wych, a nie reli­gii czy ruchów alt-med. Medy­ka­li­za­cja prze­ja­wia się m.in. w licz­nych powią­za­niach z bada­nia­mi nauko­wy­mi oraz w odno­sze­niu się do pro­ble­mów w kate­go­riach medycz­nych i tera­peu­tycz­nych. Poza medy­ka­li­za­cją prak­ty­ki, jej „uzdro­wot­nie­nie” [heal­thi­ci­za­tion] mani­fe­stu­je się w powta­rza­ją­cych się zachę­tach do moni­to­ro­wa­nia wła­sne­go sta­nu zdro­wia i aktyw­nej popra­wy samo­po­czu­cia.  W kon­se­kwen­cji, nar­ra­cje Head­spa­ce utoż­sa­mia­ją dba­łość o zdro­wie przy uży­ciu apli­ka­cji z zacho­wa­niem moral­nie pożą­da­nym. Zgod­nie z kon­klu­zją bada­nia, poprzez media­ty­za­cję prak­ty­ki w apli­ka­cji, zna­cze­nie i funk­cje tej prak­ty­ki zmie­nia­ją się z roz­wo­ju ducho­we­go i oświe­ce­nia na „wolę zdro­wia” i obo­wią­zek cią­głej samokontroli.

A series of English-language meetings to present the results of research in the field of digitisation, conducted by researchers from European Union countries.

The seminars are an excellent opportunity to learn about topics undertaken at foreign universities and to discuss them with invited guests. Due to their interactive form, they are also an opportunity to build cooperation between Polish and foreign research centres. Past seminars can be found on the DELab UW website.

Mindfulness w dobie technologii czyli o badaniu aplikacji trenujących uważność
Fundacja Koalicja na rzecz Poskich Innowacji
Mindfulness w dobie technologii czyli o badaniu aplikacji trenujących uważność
Build Up Your Future Conference - Samorząd Studentów WNE UW
Favicona DELab
DELab UW
Mindfulness w dobie technologii czyli o badaniu aplikacji trenujących uważność
Wydział Socjologii UW
Mindfulness w dobie technologii czyli o badaniu aplikacji trenujących uważność
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Scroll to Top