Spotkania brokerskie i sympozjum B@B Digital Rail Convention 2021, 8 WRZEŚNIA 2021 r.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Digi­tal Eco­no­my Lab wraz z biu­rem Enter­pri­se Euro­pe Network Uni­wer­sy­te­tu
War­szaw­skie­go współ­or­ga­ni­za­to­rem spo­tkań bro­ker­skich Digi­tal Rail
Conven­tion, orga­ni­zo­wa­nych przez IHK Chem­nitz i Zen­trum für
Tech­no­lo­gie­struk­tu­ren­twic­klung.

Spo­tka­nia bro­ker­skie i sym­po­zjum odby­ły się 8 wrze­śnia 2021 r. W wyda­rze­niu B@B Digi­tal Rail
Conven­tion uczest­ni­czy­li zarów­no przed­sta­wi­cie­le przed­się­biorstw jak i insty­tu­cji badaw­czych.
Pod­czas spo­tkań bro­ker­skich i sym­po­zjum oma­wia­no nowe roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne oraz
poszu­ki­wa­no moż­li­wo­ści nawią­za­nia współ­pra­cy w obsza­rze trans­fe­ru tech­no­lo­gii lub wspól­nych
pro­jek­tów badaw­czo-roz­wo­jo­wych.
Głów­ne tema­ty poru­sza­ne w trak­cie spo­tkań bro­ker­skich:
•Digi­ta­li­za­cja
 Infra­struk­tu­ra kole­jo­wa
• Inter­net rze­czy (5G)
• Czuj­ni­ki
• Prze­twa­rza­nie danych/Big data/Sztuczna Inteligencja/Cyfrowy bliź­niak
• Mate­ria­ły kom­po­zy­to­we
• Pro­duk­ty kole­jo­we
Pod­czas mię­dzy­na­ro­do­we­go sym­po­zjum na temat mobil­no­ści cyfro­wej przed­sta­wio­no mię­dzy inny­mi
nastę­pu­ją­ce inte­re­su­ją­ce pre­zen­ta­cje:
Strength of India’s digi­tal eco­no­my– How can EU com­pa­nies leve­ra­ge India’s
Har­sha Lin­gam – COO, Glo­bal Busi­ness Inro­ads (GBI) / EEN-India Pro­gram coor­di­na­tor
Digi­tal Twin – The futu­re of smart pro­ducts in the fields of Rail
Chri­stian Wolf, CEO of AINETIC
Stro­na wyda­rze­nia: https://digitalrailconvention2021.b2match.io/

Scroll to Top