The Tipping Point is here!

Pol­ska Agen­cja Roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ści i Inno­va­tion Nor­way zapra­sza­ją do wzię­cia udzia­łu w wyda­rze­niu pn: „The Tip­ping Point is here!”, któ­re odbę­dzie się 27 wrze­śnia 2023 r. o godz. 15:30 w Pak­khu­set – ści­słym cen­trum nor­we­skiej sto­li­cy pod­czas trwa­nia kon­fe­ren­cji Oslo Inno­va­tion Week.

„The Tip­ping Point is here!” to plat­for­ma wymia­ny wie­dzy, któ­ra pozwa­la omó­wić współ­cze­sne wyzwa­nia zwią­za­ne z zie­lo­ną i cyfro­wą trans­for­ma­cją w Euro­pie Środ­ko­wo-Wschod­niej i Połu­dnio­wej oraz prze­dys­ku­to­wać naj­now­sze roz­wią­za­nia w tym obsza­rze. Ponad­to sta­no­wi świet­ną oka­zję do nawią­za­nia kon­tak­tów z naj­lep­szy­mi fir­ma­mi i roz­wo­ju współpracy.

Na wyda­rze­niu poja­wi się ponad 100 twór­ców naj­bar­dziej inno­wa­cyj­nych start-upów oraz sca­le-upów z Euro­py Środ­ko­wo-Wschod­niej i Połu­dnio­wej, któ­rzy zapre­zen­tu­ją naj­now­sze roz­wią­za­nia w zakre­sie zie­lo­nych technologii. 

Uczest­nic­two w wyda­rze­niu jest bez­płat­ne. Aby wziąć w nim udział, nale­ży się zare­je­stro­wać do 20.09.2023: https://networking-oslo-innovation-week.b2match.io/. Ist­nie­je moż­li­wość zapre­zen­to­wa­nia swo­jej fir­my na forum wydarzenia.

Dodat­ko­wych infor­ma­cji udzielają:

p. Artur Janusz, e‑mail: artur_janusz@parp.gov.pl, tele­fon: 22 432 88 08,

p. Justy­na Kizlich, e‑mail: justyna_kizlich@parp.gov.pl, tele­fon: 22 432 88 47.

Scroll to Top