Zmiany w harmonogramie konkursów realizowanych w ramach Programu Inteligentny Rozwój

Waż­na infor­ma­cja dla MŚP. Zosta­ły przy­go­to­wa­ne fun­du­sze unij­ne w celu wspar­cia MŚP w zakre­sie reali­za­cji pro­jek­tów, przy­czy­nia­ją­cych się do zwięk­sze­nia wyko­rzy­sta­nia przez nie tech­no­lo­gii cyfrowych.

Doku­men­ta­cja kon­kur­so­wa będzie dostęp­na 6 wrze­śnia 2021 r. Nabór wnio­sków o dofi­nan­so­wa­nie roz­po­czy­na się 20 wrze­śnia i trwa do 20 paź­dzier­ni­ka br.

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie PARP.

Scroll to Top