Jak korzystać z portalu Access2Markets – szkolenie Komisji Europejskiej online dla polskich MŚP, rejestracja do 10 maja

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

13 paź­dzier­ni­ka 2020 roku Komi­sja Euro­pej­ska uru­cho­mi­ła por­tal Access2Markets.

Nowy por­tal łączą­cy w sobie infor­ma­cje z bazy danych dostę­pu do ryn­ków (Mar­ket Access Data­ba­se „MADB”) oraz „Tra­de Help­desk”, wpro­wa­dza­jąc wie­le nowych funk­cji oraz informacji.

Aby zapew­nić szyb­kie zapo­zna­nie się z por­ta­lem przez euro­pej­ską spo­łecz­ność biz­ne­so­wą, Komi­sja Euro­pej­ska orga­ni­zu­je sze­reg warsz­ta­tów dla przed­sta­wi­cie­li biz­ne­su oraz powią­za­nych orga­ni­za­cji w róż­nych pań­stwach człon­kow­skich. Warsz­ta­ty dla pol­skich przed­się­bior­ców odbę­dą się 12 maja br. w for­mu­le online.

Access2Markets to kom­plek­so­wy “one-stop-shop” prze­zna­czo­ny dla MŚP, któ­ry zapew­nia szyb­kie dostęp do infor­ma­cji o warun­kach han­dlo­wych UE z resz­tą Świa­ta – eks­por­tu oraz impor­tu na ponad 120 zagra­nicz­nych rynków.

Por­tal dostar­cza wszel­kich  infor­ma­cji o wybra­nych pro­duk­tach oraz umo­wach han­dlo­wych UE a tak­że porad­ni­ki, fil­my instruk­ta­żo­we oraz wie­le wię­cej –  we wszyst­kich ofi­cjal­nych języ­kach UE.

Oprócz tego, na por­ta­lu znaj­du­je się nowe narzę­dzie do oce­ny reguł pocho­dze­nia pro­duk­tu ROSA (Rules of Ori­gin Self-Asses­sment), któ­re fil­tru­je i wyja­śnia zasa­dy „naro­do­wo­ści eko­no­micz­nej”, a lista kon­tro­l­na poma­ga okre­ślić odpo­wied­nie zasa­dy do wybra­ne­go pro­duk­tu. Użyt­kow­ni­cy mogą rów­nież uży­wać por­ta­lu do zgła­sza­nia napo­ty­ka­nych barier handlowych.

Kie­dy:

12 maja br. godz. 9:00 – 13:00

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w warsz­ta­tach, nale­ży wypeł­nić for­mu­larz reje­stra­cyj­ny online

Po reje­stra­cji otrzy­masz e‑mailem z lin­kiem do plat­for­my WebEx.

Ter­min reje­stra­cji: do 10 maja br.

Ofi­cjal­ny języ­kiem wyda­rze­nia będzie język pol­ski.

Warsz­ta­ty zosta­ną nagra­ne i udo­stęp­nio­ne uczest­ni­kom w zesta­wie szko­le­nio­wym wraz z pre­zen­ta­cją Power­Po­int uży­tą pod­czas warsz­ta­tów. Zestaw szko­le­nio­wy pomo­że utrwa­lić zdo­by­tą wie­dzę i może być pomoc­ny w szko­le­niach wewnętrz­nych pro­wa­dzo­nych przez uczest­ni­ków warsz­ta­tów. Nagra­nie może być rów­nież wyko­rzy­sta­ne przez Komi­sję Euro­pej­ską do celów infor­ma­cyj­nych i udo­stęp­nio­ne publicznie.

Pobierz pro­gram warsz­ta­tów.

Scroll to Top