Project Description

DR HAB. KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA, PROF. UW

Director DELab UW
Smart Economy & Innovation Programme Coordinator
Faculty of Economic Sciences UW

Academia.edu  |  Research Gate  |  Polska Bibliografia Naukowa  |  Google Scholar

Katarzyna Śledziewska is the Executive Director of DELab UW and the assistant Professor at the Faculty of Economic Sciences at the University of Warsaw. Katarzyna is also a member of Readie – Europe’s Research Alliance for a Digital Economy, a member of the Council for Digitization at the Ministry of Digitization and a member of the Council 17 at the 17 Goals Campaign.
Her interests mainly focus on digital economy, the Digital Single Market strategy, international economy, economic integration and regionalism. At DELab UW, Katarzyna coordinates the Smart Economy & Innovation Project. At the Faculty of Economic Sciences at the University of Warsaw, she conducts lectures on the theory of economic integration, regional economic cooperation and empirical methods for macroeconomic analysis.
She is the author and co-author of multiple publications in national and international specialist journals, as well as several academic monographs and academic textbooks.
Currently she is the coordinator of two international projects:
• EU Explorations in Next Generation Internet emerging research opportunities, technologies and methods (EU Engineroom), Horizon 2020, ICT-41-2017, ref. no 780643;
• SharOn, COSME (Programme for Competitiveness of Enterprises and SMEs Call: 251-G-GRO-PPA-16-9953 (Opportunities for European Entrepreneurs in the Sharing Economy), ref. no 779634.

since November 2015 – Executive Director at DElab UW

since June 2014 – Coordinator at DELab UW, responsible for economic research

2013–2014 – Expert at the Ministry of Economy

Secretary:

National Council of Entrepreneurship (Krajowa Rada Przedsiębiorczości) (forum for exchanging opinions and ideas between representatives of entrepreneurs, administration and academics)

Committee for Strategic Economic Policy (Komitet Gospodarczej Myśli Strategicznej – group of advisers with academic background to support the formulation of economic policy, determine economic sectors with large future potential and evaluate the impact of introduced programs and regulations

since 2000 – Assistant Professor at the Faculty of Economic Sciences at the University of Warsaw, Department of Macroeconomics and International Trade Theory
– didactic work, including lectures: Macroeconomics II, Theory of Economic Integration, Regional Integration Agreements, Empirical Analysis of International Economy Issues, Common Policies of the European Union
– scientific research: areas – Regional Economic Cooperation, Economic Integration, Macroeconomics

since July 2008 – President at Solving Autism Foundation (Fundacja Rozwiązać Autyzm): Introduction of new therapy methods in Poland, organising trainings on new treatment programs (RDI and Handle) for parents, therapists and teachers; publishing books presenting new treatment methods

2004–2005 – School of Economics, University of Nottingham, researcher

2001– 2004 – Lecturer at Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management, European Department.

1994–1996 – Economic Education Foundation, project led by Prof. Balcerowicz, organising annual competition on the knowledge of economics for journalists

1993–1994 – Economic Department, Bureau for European Integration, Council of Ministers

1993–1994 – Mazars Polska, preparing report on the legal and economic constraints in Poland

October 2013 – Habilitation. Thesis title: “Regionalism trade in the twenty-first century. Grounds for theoretical and empirical analysis”, University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences

July 1999 – Ph.D. (Economics). Thesis title: ”The theory of the Economic Integration and Intra-Industry Trade. Consequences of goods trade between Poland and the European Union”, Supervisor: Professor Jan Jakub Michałek, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw

December 1994 – Ph.D. Candidate, Department of Macroeconomics and International Trade Theory, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw

1994–1996 – MBA at International Business School (Międzynarodowa Szkoła Zarządzania)
October 1994 – MA, defending master thesis

1992–1994 – continuation of economic studies at the Faculty of Economic Studies at the University of Warsaw, individual program of studies

June 1992 – BA, defending bachelor thesis, Department of Economics and Management, University of Picardie, Amiens, France

Śledziewska K. (2016). Digital Ecosystems. Smart Economy and Innovation.  Warszawa, DELab UW.

Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. (2015). Anatomy of the EU regional trade agreements – what really influences economic integration? (Working paper). Warszawa, DELab UW.

Czarny E. Śledziewska K. (2012). Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu. Wnioski dla Polski. Warszawa, PWE.

Śledziewska K.(2012). Regionalizm handlowy w XXI wieku. Przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Czarny E., Śledziewska K. (2012). Współpraca gospodarcza Polski z zagranicą w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego. Warszawa, PWE.

Czarny E., Śledziewska K. (2009). Polska w handlu światowym. Warszawa, PWE.

Czarczyńska A., Śledziewska K. (2006). Teoria europejskiej integracji gospodarczej. Warszawa, C. H. Beck.

Czarczyńska A., Śledziewska K. (2002). Teoria integracji europejskiej. Warszawa, C. H. Beck.

 

Akhvlediani T., Śledziewska K. (2016). Visegrad Countries: Evidence from the High-Tech Industry Data. W: Digital Ecosystems. Smart Economy and Innovation. Śledziewska K. red. Warszawa, DELab UW, 26-36.

Śledziewska K. (2015). Pozycja Polski w międzynarodowym handlu wieprzowiną. W: Budowa poprawnych relacji między uczestnikami łańcucha dostaw produktów wieprzowych. Osiński J., Pisula A., red. Warszawa Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 169-192.

Czarny E., Śledziewska K. (2015). ZMIANY W POLSKIM HANDLU Z ZAGRANICĄ PO DZIESIĘCIU LATACH CZŁONKOSTWA W UE. W: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : wyzwania integracji i rozwoju. Molendowski E., Mroczek A., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 221-241.

Czarny E. Śledziewska K. (2015).  Handel wewnątrzgałęziowy nowych państw członkowskich z partnerami z Unii Europejskiej. W: Wybrane aspekty mezo i mikrokonkurencyjności. Olczyk M., red. Gdańsk, Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, 16-35.

Czarny E. Śledziewska K.(2014). Co wynika z analizy bilansów obrotów bieżących państw Unii Europejskiej? W: Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski. Budnikowski A., Kuźnar A., red. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 27-41.

Czarny E., Śledziewska K. (2014). Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA? W: Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej. Górski J., Opolski K., Warszawa, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, 241-252.

Czarny E., Śledziewska K. (2014) The Geographical Structure and Commodity Patterns of Poland’s Foreign Trade after the First Decade of EU Membership. W: Poland. Competitiveness Report 2014. A Decade in the European Union.  Weresa M., red. Warszawa, Warsaw School of Economics Press, 92-114.

Czarny E., Śledziewska K. (2014) Struktura geograficzna i rzeczowa polskiego handlu z zagranicą po dziesięciu latach członkostwa w UE. W: Polska. Raport o konkurencyjności 2014. Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej.  Weresa M., red. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 95-116.

Czarny E., Śledziewska K. (2013) Konkurencyjność polskiej wymiany towarowej w 2012 r. W: POLSKA. Raport o konkurencyjności 2013. Wymiar krajowy i regionalny, Weresa M., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa, 93-118.

Śledziewska K. (2013). Wpływ Wspólnej Polityki Handlowej i przystąpienia do Unii Europejskiej na handel państw Grupy Wyszehradzkiej. W: Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji.  Zielińska-Głębocka A., Gawlikowska-Hueckel K., red. Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 117-134.

Czarny E., Śledziewska K. (2013). Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 95-2011. W: Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu.  Opolski K., Górski J., red. Warszawa, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 67-76.

Śledziewska K. (2012). Znaczenie trzeciej fali regionalizmu w regulowaniu współpracy międzynarodowej. W: Międzynarodowe stosunki gospodarcze – integracja regionalna w Europie i na świecie, Studia Ekonomiczne. Sporek T., red. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 187-198.

Czarny E., Folfas P. Śledziewska K. (2012). International trade, intermediaries, final goods and economic. W: Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki. Rynarzewski T., Mińska-Struzik E., red. Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 241-252.

Śledziewska K. (2012). Wpływ integracji walutowej na handel międzynarodowy – analiza teoretyczna. W: Globalne aspekty kryzysu strefy euro. Bilski J., Kłysik-Uryszek A., red. Łódź,  Folia Oeconomica, 61-72.

Śledziewska K., Witkowski B. (2012). Eurozone and trade in Goods. W: Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro? Opolski K., Górski J., red. Warszawa, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 267-278.

Śledziewska K. (2012). Wpływ trzeciej fali regionalizmu na handel towarami. W: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Molendowski E., red. Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, 618-629.

Czarny E., Folfas P., Śledziewska K. (2012). Czynniki decydujące o intensywności światowego handlu artykułami rolnymi i przemysłowymi. W: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Molendowski E., red. Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, 535-547.

Śledziewska K. (2012). Regionalizm handlowy w Azji. W: Azja w gospodarce światowej. Inwestycje, produkcja, handel. Fazlagic J., red. Warszawa, Wydawnictwo Uczelni Vistula, 193-220.

Czarny E., Śledziewska K. (2010). Poland’s Foreign Trade Performance and Competitiveness. W: Poland. Competitiveness Report 2013. National and Regional Dimensions.  Weresa M., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa, 87-113.

Śledziewska K. (2010). Wspólna polityka handlowa UE a zmiany w geograficznej strukturze handlu Polski i pozostałych krajów UE po 2004 r. W: Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej, Tom I Spójność ekonomiczno-społeczna jako doświadczenie i wyzwanie dla Europy. Jóźwik B., Zalewa P., red. Lublin, Wydawnictwo KUL, 182-199.

Śledziewska K. (2010). Formy regulowania liberalizacji handlu UE z krajami WTO. W: Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Treder H., Żołądkiewicz K., red. Sopot, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 88-98.

Czarny E.,  Menkes J., Śledziewska K. (2010). Znaczenie liberalizacji dyskryminacyjnej w handlu światowym. W: Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Treder H., Żołądkiewicz K., red. Sopot, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 126-138.

Czarny E.,  Menkes J., Śledziewska K. (2010). Handel Polski z Niemcami na początku XXI w. W: Polska i Niemcy w Unii Europejskiej. Gospodarka i przedsiębiorstwa w procesie integracji. Olszyński J., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 213-228.

Czarny E.,  Menkes J., Śledziewska K. (2010). Regional cooperation in Europe and Asia. W: Asia-Europe. Partnership or Rivalry? Skulska B. red.  Wrocław, Publishing House of Wrocław University of Economics, 48-60.

Czarny E.,  Menkes J., Śledziewska K. (2010). Global versus Regional Economic Cooperation. W: Swetownata kriza i ekonomiczeskoto razwitje. Warna. Wyd. Nauka i Ikonomika, 185-201

Czarny E., Śledziewska K. (2010). Handel wewnątrzgałęziowy Polski z wybranymi państwami. W: POLSKA. Raport o konkurencyjności 2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne. Weresa M. red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 89-109.

Czarny E., Śledziewska K. (2010). Poland’s Intra-Industry Trade with Selected. W: Poland. Competitiveness Report 2010. Focus on Clusters. Weresa M. red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 58-105

Czarny E.,  Menkes J., Śledziewska K. (2010). Regionalizacja a liberalizacja handlu międzynarodowego – analiza empiryczna. W: Determinanty i wyzwania gospodarki światowej. Najlepszy E., Bartosik-Purgat M., red. Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 117-130.

Czarny E., Śledziewska K. (2010). Poland’s Intra-Industry Trade with the European Union in 2000-2007. W: Poland. Competitiveness Report 2009. Fokus on Human Resources.  Weresa M., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 88-111.

Czarny E., Śledziewska K. (2009). Polski handel wewnątrzgałęziowy z Unią Europejską w latach 2000-2007. W: POLSKA. Raport o konkurencyjności 2009. Zasoby ludzkie a przewagi konkurencyjne. Weresa M., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 92-115.

Czarny E., Kuźniar A., Śledziewska K. (2009). Główne formy współpracy gospodarczej Polski i Niemiec na początku XXI w. W: Społeczno-gospodarcze aspekty współpracy polsko-niemieckiej. Gorbaniuk O., Jóźwik B., red. Lublin, Wydawnictwo KUL, 45-72.

Czarny E.,  Menkes J., Śledziewska K. (2009). Dyskryminacyjna i niedyskryminacyjna liberalizacja handlu międzynarodowego. W: Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej. Maciejewski M., Wydymus S., red. Kraków, Wyd. Fundacja UE, 25-41.

Czarny E., Toporowski P., Śledziewska K. (2009). Zmiany w polskim handlu wewnątrzgałęziowym z UE na początku XXI w. jako skutek szoku technologicznego. W: Szoki technologiczne w gospodarce światowej. Mińska-Struzik E., Rynarzewski T., red. Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 31-47.

Czarny E., Kuźniar A., Śledziewska K. (2009). Przepływy kapitałowe a dwustronny handel między Polską a Niemcami po rozszerzeniu Unii Europejskiej. W: Polska – Niemcy po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Bilans i perspektywy. Małachowski W., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 229-249.

Czarny E., Śledziewska K. (2009). Analiza zmian w handlu Polski z Unią Europejską. W: Gospodarka Polski w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia rynku wewnętrznego. Wojtkowska-Łodej G., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 233-258.

Czarny E., Kuźniar A., Śledziewska K. (2009). Kapitalflüsse und bilateraler Außenhandel zwischen. W: Deutschland und Polen nach der Osterweiterung der Europäischen Union. Wiśniewski Z., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 225-246.

Czarny E., Śledziewska K. (2009). Poland’s Intra-Industry Trade with the European Union At the Beginning of the 21st Century. W: POLAND. Competitiveness Report 2008. Focus on Services. Weresa M., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 84-108.

Czarny E., Śledziewska K. (2009). Polski handel wewnątrzgałęziowy z Unią Europejską na początku XXI w. W: POLSKA. Raport o konkurencyjności 2008. Konkurencyjność sektora usług, Weresa M., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 85-109.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2008). Podział świata a intensywność handlu. W: Regionalizacja globalizacji. Rymarczyk J., Drelich-Skulska B., Michalczyk W., red. Wrocław, 171-181.

Michałek J. J., Śledziewska K. (2007). Zmiany cen produktów importowanych przez Polskę pod wpływem liberalizacji handlu prowadzącej do przystąpienia do UE. W: Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej. Michałek K., Siwiński W., Socha M., red. Warszawa, PWN, 355-377

Śledziewska K. (2007). Elementy teorii integracji gospodarczej: mikroekonomia integracji. W: Ekonomia dla prawników i nie tylko. Bednarski M., Wilkin J., LexisNexis.

Michałek J. J., Śledziewska K. (2007). Analiza handlu międzygałęziowego pomiędzy Polską a Unią Europejską. W: Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki gospodarcze. Michałek J. J., Siwiński W., Socha M., red. Warszawa, PWN, 43-61.

Michałek J. J., Śledziewska K. (2003). Skutki liberalizacji handlu i przystąpienia Polski do Unii Europejskiej: przegląd wybranych szacunków. W: Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki gospodarcze. Michałek J. J., Siwiński W., Socha M. red. Warszawa,  PWN, 149-168.

Michałek J. J., Śledziewska K. (2000). Analiza i perspektywy rozwoju handlu międzygałęziowego i wewnątrzgałęziowego oraz zmiany strukturalne handlu Polski z Unią Europejską. W: Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. IKC HZ.

Czarny E., Śledziewska K. (2016). DETERMINANTS OF INTRA-INDUSTRY TRADE OF THE NEW MEMBER STATES. JOURNAL OF ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT.

Akhvlediani T., Śledziewska K. (2016). The Impacts of Common Commercial Policy on Export Performances of Visegrad Countries. Prague Economic Papers.

Akhvlediani T., Śledziewska K. (2015). Structural Changes in Exports of Visegrad Countries: Evidence from the Sectoral Data. Economic and Social Development-Book of Proceedings.

Czarny E., Śledziewska K. (2015). Polska w światowym handlu trzodą chlewną i wieprzowiną. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2015). Umowa o partnerstwie handlowo-inwestycyjnym między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską w dobie obecnej fazy regionalizmu i globalizacji. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae.

Gabryelczyk R., Śledziewska K. (2015). Diagnosis of the digital competence gap between SMEs in Poland and the EU. Czasopismo: Proceedings of the Enterprise Research Innovation Conference.

Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. (2015). Umowa o Partnerstwie Handlowo-Inwestycyjnym między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi jako narzędzie współpracy międzynarodowej.  International Buisness and Global Economy, tom 33, s. 40-532.

Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. (2014). Umowy inwestycyjne Unii Europejskiej i jej państw członkowskich – porównanie BIT i RTA. International Business and Global Economy.

Czerny E., Śledziewska K. (2013). Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 1995–2011. Materiały i Studia NBP, zeszyt 229.

Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. (2014). European Bilateral Investment Agreements – Is There a Real Value Added? Social Science Research Network, Zeszyt: 13.

Czarny E., Folfas P., Śledziewska K., Witkowski B. (2013)„Wpływ integracji monetarnej na wymianę towarową w warunkach kryzysu gospodarczego”, Materiały i Studia NBP, zeszyt 300.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2012). PKB I HANDEL PAŃSTW TRANSFORMACJI W CZASIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU.

Czerny E., Śledziewska K. (2012). Poland and Slovakia-economic performance during the economic crisis. International Journal of Management and Economics.

Czarny E., Folfas P., Śledziewska K. (2012). International Trade, Intermediaries, Final Goods and Economic Crisis. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2012). Państwa o różnych poziomach rozwoju w czasie kryzysu gospodarczego. Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego

Śledziewska K., Witkowski B. (2012). Does Monetary Integration Have an Effect EU’s Trade Change During Economic Crises?. Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo.

Śledziewska K. (2012). Znaczenie trzeciej fali regionalizmu w regulowaniu współpracy międzynarodowej.  Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne.

Śledziewska K., Witkowski B. (2012). Poziom rozwoju przemysłowego a wpływ kryzysu z 2009 r. na handel międzynarodowy. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. Zeszyt: 27.

Śledziewska K., Witkowski B. (2012). Poziom rozwoju przemysłowego a wpływ kryzysu z 2009 r. na handel międzynarodowy. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 27/2012, 71-855.

Śledziewska K., Witkowski B. (2012). Światowy kryzys gospodarczy a handel międzynarodowy. Ekonomista, 4/2012, 427-448.

Śledziewska K., Witkowski B. (2011). Efekt domina a wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej. Prace i Materiały IRG SGH, nr 87, 197-219.

Czarny E., Śledziewska K. (2011). European Integration and Baltic Sea Region. Diversity and Perspectives. The University of Latvia Press, 37-50.

Czarny E., Śledziewska K. (2011). Strefa euro i jej państwa członkowskie w światowej gospodarce i handlu. Zeszyty Naukowe KGŚ SGH, nr 30, 7-30.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2010). The Gravity Model and the Classification of Countries. Argumenta Oeconomica, 2 (25), 79-94.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2010). Regionalne umowy handlowe – bariera czy uzupełnianie globalnej liberalizacji wymiany handlowej. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, nr 28,  28-51.

Czarny E., Śledziewska K. (2011). Gravity Model and Regulation of Trade between Continents. Westnik Powołżskoj Gosudarstvennoj Socjalno – Gumanitarnoj Akademii, Fakultet Upravlenija, tom 5, 132-142.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2009). Regionalizacja a liberalizacja handlu międzynarodowego – analiza empiryczna. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Tom: 126/2009.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2008). Gravity model and the countries classification. Meeting Global Challenges, Working Papers Institute of International Business, University of Gdańsk, nr 25, 646-657.

Czarny E., Śledziewska K. (2008). Polski handel z zagranicą w latach 1994-2006. Bank i Kredyt, 8/2008.

Milner Ch., Śledziewska K. (2008). Capturing Regional Integration Effects in the Presence of Other Trade Shocks. Open Economies Review, tom 19, nr 1, 43-54.

Czarny E., Śledziewska K. (2008). Zmiany w światowym handlu w latach 1950-2004. Bank i Kredyt, nr 4/2007, 67-83.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2007). Economic Continents, Gravity Model and International Trade. Mobility In the World Economy; its Causes and Constraints.

Milner Ch., Śledziewska K. (2008). Capturing Regional Integration Effects in the Presence of Other Trade Shocks: The Impact of the Europe Agreement on Poland’s Imports. GEP Working Papers, Research Paper, 2005/40.

Cieślik A., Śledziewska K. (2003). Krańcowy handel wewnątrzgałęziowy Polski z Unią Europejską: analiza procesów dostosowawczych w okresie przedakcesyjnym. Ekonomista, 6/2003, 861-873,

Cieślik A., Śledziewska K. (2003). Skutki działalności przedsiębiorstw międzynarodowych w kraju goszczącym w warunkach istnienia niedoskonałości na lokalnych rynkach czynników produkcji. Bank i Kredyt, Zeszyt: 4.

Cieślik A., Śledziewska K. (2003). The World Economy, Horst Siebert. Gospodarka Narodowa, Zeszyt: 11/12

Greszta M., Śledziewska K. (2002). Does European Integration Change New Members’ Trade? Emergo, tom 9, nr 4, 45-52.

Greszta M., Michałek J. J., Śledziewska K. (2001). Związek pomiędzy handlem zagranicznym a poziomem edukacji w Polsce. Ekonomista, nr 4/2001.

Brzozowski M., Greszta M., Michałek J. J., Śledziewska K. (2001). Handel zagraniczny a edukacja. Ekonomiczne i społeczne efekty edukacji.

Akhvlediani T., Gyódi K., Śledziewska K.,  Włoch R., Zięba D. (2016) Digital Transformation of Small and Medium Enterprises in CROATIA. Raport DELab UW, Warszawa DELab.

Akhvlediani T., Gyódi K., Śledziewska K.,  Włoch R., Zięba D. (2016). Digital Transformation of Small and Medium Enterprises in HUNGARY. Raport, Warszawa DELab.

Akhvlediani T., Śledziewska K., Witkowski B. (2016) Implications of the European Integration: Revisiting The Hypothesis of Hub-and-Spokes Model. Working paper, 1/2016, Warszawa DELab.

Nasadiuk I., Śledziewska K. (2015). How does regional integration among developed countries influence trade. Does the impact differ among sectors? Working paper, 9/2015, Warszawa DELab.

Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. (2015). Anatomy of the EU regional trade agreements – what really influences economic integration? Working paper, Warszawa DELab.

Akhvlediani T., Śledziewska K. (2015). What Determines Export Performances in High-tech Industries. Working paper, 5/2015, Warszawa DELab.

Gabryelczyk R., Śledziewska K., Włoch R. (2015). GO DIGITAL! Diagnoza luki w kompetencjach cyfrowych MSP. Working paper, 1/2015, Warszawa DELab.

Śledziewska K., Włoch R. (2015). Kompetencje cyfrowe polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Raport DELab UW, Warszawa DELab.

Akhvlediani T., Śledziewska K. Znaczenie wspólnej polityki handlowej UE dla państw Grupy Wyszehradzkiej. XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Uwarunkowania I Czynniki Rozwoju Handlu Międzynarodowego”, 16.11.2015, Kraków.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Umowa o Partnerstwie Handlowo-Inwestycyjnym między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską w dobie obecnej fazy regionalizmu i globalizacji. Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie – doświadczenia i wyzwania, 29.09.2014, Kraków.

Czarny E., Śledziewska K.  Efekt przesunięcia jako zagrożenie dla polskiego eksportu po wejściu w życie TTIP. Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, 18-19.09.2014, Warszawa.

Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. Anatomy of Investment Agreements of the EU and its Member States. Wyzwania Gospodarki Globalnej. 22-23.05.2014, Gdańsk.

Czarny E., Śledziewska K. Co wynika z analizy bilansu obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej? Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski, 18.10.2013, Warszawa.

Czarny E., Śledziewska K. Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 95-2011. Perwpectives of Economic and Monetary Integration in the World economy. Where is the Eurozone Heading?, 23.09.201, Warszawa.

Czarny E., Śledziewska K. Wpływ integracji walutowej na handel międzynarodowy – analiza teoretyczna. Globalne aspekty kryzysu strefy euro, 12-13.11.2012, Łódź.

Śledziewska K. Wpływ WPH i przystąpienia do UE na handel państw Grupy Wyszehradzkiej, Oblicza Konkurencyjności Państw i Regionów Grupy Wyszehradzkiej, 17-18.05.2012, Sopot.

Śledziewska K., Witkowski B. Poziom rozwoju przemysłowego a wpływ kryzysu 2009 na handel międzynarodowy. Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka,  18.05.2012, Warszawa.

Śledziewska K. Regionalizm handlowy w Azji. Azja w gospodarce światowej, 5.12.2011, Warszawa.

Śledziewska K. Znaczenie trzeciej fali regionalizmu w regulowaniu współpracy międzynarodowej. Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej, 18.09.2011, Katowice.

Śledziewska K. Rozwój regionalizmu na świecie. Procesy Integracyjne i Dezintegracyjne we Współczesnej Gospodarce, 20.10.2011, Toruń.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Azja Południowa w globalnej i regionalnej współpracy gospodarczej. Analiza porównawcza. Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych, 14.01.2011, Warszawa.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Regionalna i globalna liberalizacja handlu. Wyzwania gospodarki globalnej, 27-28.05.2010, Gdańsk.

Czarny E., Śledziewska., Witkowski B. Wpływ integracji monetarnej na handel. Mechanizmy funkcjonowania strefy euro. Wielka Brytania, Szwecja, Polska a strefa euro – analiza porównawcza, 15-16.11.2010, Łódź.

Śledziewska K. Wspólna polityka handlowa UE a zmiany w geograficznej strukturze handlu Polski i pozostałych krajów UE po 2004 roku. III Forum Regionalistyczne „Spójność społeczno-gospodarcza regionów w Unii Europejskiej”, 11.12.2009 Lublin.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Dyskryminacyjna i niedyskryminacyjna liberalizacja handlu międzynarodowego. XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Handel międzynarodowy w warunkach integracji gospodarczej na świecie”,  7.12.2009 Kraków.

Czarny E., Kuźnar A., Śledziewska K. Główne formy współpracy gospodarczej Polski i Niemiec na początku XXI w.  Stosunki polsko-niemieckie a wizerunek kraju i narodu, 23.10.2009, Lublin.

Czarny E., Kuźnar A.,  Śledziewska K. Handel Polski z Niemcami na początku XXI wieku. Pozycja gospodarcza Niemiec w Europie Środkowej – pięć lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej, 27.10.2009, Warszawa.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Regionalizacja i liberalizacja handlu międzynarodowego – analiza empiryczna. Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji, 28-29.09.2009, Poznań.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Intensywność handlu a podział świata. Regionalizacja globalizacji, 19-20.05.2008, Wrocław.

Czarny E., Kuźnar A.,  Śledziewska K. Migracje, przepływy kapitałowe a dwustronny handel między Polską a Niemcami po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Polska i Niemcy po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Bilans i perspektywy,  9.05.2008, Warszawa.

Czarny E., Toporowski P., Śledziewska K. Wpływ transformacji systemowej i dostosowań do akcesji do EU na polski handel wewnątrzgałęziowy ze Wspólnotami. Szoki technologiczne w gospodarce światowej, 23.10.2008, Poznań.

Śledziewska K. Badanie wpływu dyskryminacyjnych układów handlowych. Handel Polski. Konferencja Wydziałowa WNE UW,  28-30.09.2007, Kazimierz Dolny.

Akhvlediani T., Śledziewska K. What Determines Export Performances in High-tech Industries? Warsaw Economic Seminars, 25.02.2016, Warszawa

Akhvlediani T., Śledziewska K. Structural Changes in Exports of Visegrad Countries: Evidence from the Sectoral Data. 11th International Scientific Conference on Economic and Social Development – Building Resilient Society, 17-18.12.2015, Zagreb.

Akhvlediani T., Śledziewska K., Witkowski B. Panel data PPML approach to the gravity model. MES 2015 Third International Conference on Advances in Management, Economics and Social Science, 10-11.12.2015, Rome.

Czarny E., Śledziewska K.  Handel mit den technologiach unterschiedlich fortgeschrittenen Produkten zwischen Polen und Deutschland (mit Handel Polen – EU15 als Bezugspunkt). Aktuelle Fragen der Wirtschaftspolitik In Deutschland Und Polen im Kontext der Wachstumsstrategie „Europa 2020”, 29.10.2015, Warszawa

Nasadiuk I., Śledziewska K. How does regional integration among developed countries influence trade. Does the impact differ among sectors. ETSG 2015 17th Annual Conference, 10-12.09.2015, Paris.

Akhvlediani T., Śledziewska K. The Impacts of Common Commercial Policy on Export Performances of Visegrad Countries. Warsaw International Economic Meeting 2015, 2-4.06.2015, Warszawa.

Nasadiuk I., Śledziewska K. How does regional integration among developed countries influence trade. Does the impact differ among sectors? Warsaw International Economic Meeting 2015, 2-4.06.2015, Warszawa.

Akhvlediani T., Śledziewska K. What Determines Performances of Visegrad Countries in high-tech industries? Digital Ecosystems Conference, 29.06.2015, Warszawa.

Czarny E., Śledziewska K.  Changes in Polish Intra-Industry Trade as a Consequence of the Structural Changes In the Polish Economy in Result of Accession to the European Union. VI Międzynarodowa Konferencja ENTIME 2015 „Enterprise(s) in Modern Economy”, 23-24.04.2015, Gdańsk.

Czarny E., Śledziewska K.  Intra-industry Trade of the New Member States with Partners from the EU. International Week na Uniwersytecie w Szeged, 17.03.2015, Szeged

Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. Anatomy of investment agreements of the European union and its member states. European Trade Study Group, 10-12.09.2014, Monachium.

Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. European Bilateral Investment Agreements – Is There a Real Value Added? European Society of International Law, 3-6.09.2014, Wiena.

Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. Anatomy of Investment Agreements of the EU and its Member States. Wyzwania Gospodarki Globalnej. 22-23.05.2014, Gdańsk.

Śledziewska K. Degrees of Economic Integration for Achieving a Single Market for Agriculture. Policies for a Single Market, 24.01.2014, FAO/ASI Eurasian Economic Commission.

Śledziewska K. WTO membership: The Polish experience. Belarus on the road to the WTO: Problmes and Prospects, 18.11.2013, Bruksela.

Hagemejer J., Śledziewska K.  The potential effects of the EU-Japan FTA: the Polish perspective. XIV konferencja ETSG (European Trade Study Group), 12-14.09.2013, BIRMINGHAM.

Czarny E., Folfas P., Śledziewska K. International trade, intermediaries, final goods and economic crisis. Innovation as the Source of International Competitiveness, 25-26.10.2012, Poznań.

Czarny E., Folfas P., Śledziewska K. International trade in intermediate and final goods during the crisis.  XIII konferencja ETSG (European Trade Study Group), 13-15.09.2012, Leuven.

Śledziewska K., Witkowski B. Does monetary integration effect on EU’s trade change during economic crises? WIEM (Warsaw International Economic Meeting), 07.2012, Warszawa.

Śledziewska K., Witkowski B. Does monetary integration affect EU’s trade? Europe In The World Economy Beyond The Sovereign Debt Crisis, 31.05- 01.06.2012, Warszawa.

Czarny E., Śledziewska K. Baltic Countries in the EU and in the Euro Area under the Economic Crisis. European Integration and Baltic Sea Region. Diversity and Perspectives, 26-27.09.2011, Riga.

Śledziewska K., Witkowski B. Does monetary integration affect EU’s trade? Warsaw International Economic Meeting, 1-2.07.2011, Warszwa.

Czarny E., Śledziewska K. Poland and Slovakia – two scenarios of economic performance during the economic crisis. Economies of Central and Eastern Europe: Convergence, Opportunities and Challenges, 12-14.06.2011, Tallin.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K.  Global and Regional Cooperation. Global crisis and economic development, 13-14.05.2011, Warna.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K.  Discriminatory and Non-Discriminatory Trade Liberalization – Friends or Foes? Warsaw International Economic Meeting, 2-4.07.2010, Warszawa.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Global and Regional Economic Cooperation. Warsaw International Economic Meeting, 2-4.07.2010, Warszawa.

Śledziewska K. What does motivate UE to sign regional agreements? Warsaw International Economic Meeting, 2-4.07.2010, Warszawa.

Czarny E., Witkowski B., Śledziewska K. Does Monetarny Monetary Integration Affect EU’s Trade ? XII konferencja ETSG, 9-11.2010, Lausanne.

Śledziewska K. What does motivate UE to sign regional agreements? XII konferencja ETSG, 9-11.2010, Lausanne.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Regional Cooperation in Europe and Asia. Asia – Europe. Partnership or Rivalry?, 22.11.2010, Wrocław.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Is Helpman still right? China and the Word Economy in Post Crisis Era, 12.2009, Nanjing.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Gravity model and the countries classification. Meeting Global Challenges, 5-6.06.2008, Gdańsk.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Gravity model and the countries classification. Midwest Trade Meeting, 2-4.05.2008, Champaign.

Czarny E., Toporowski P., Śledziewska K.  Intra industry trade measures – trends in Poland’s IIT after EU enlargement. ETSG, 11-13.09.2008, Warszawa.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Gravity model and the countries classification.  Mobility in the World Economy, 4-6.10.2007, Warszawa.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. How countries gravitate. European Trade Study Group, 13-15.09.2007,  Ateny.

Czarny E., Śledziewska K. Monopolistic Competition, Gravity Model and International Trade between Continents.  MIDWEST, 04.2007, Minnesapolis.

Czarny E., Monopolistic Competition and International Trade Between Continents.  ETSG, 09.2006, Wiedeń.

Milner C., Śledziewska K. Capturing Regional Integration Effects in the Presence of Other Trade Shocks: The Impact of the Europe Agreement on Poland’s Imports. The Channels of European Integration, 7-8 10.2005, Tübingen.

Milner C., Śledziewska K. Capturing Regional Integration Effects in the Presence of Other Trade Shocks: The Impact of the Europe Agreement on Poland’s Imports. European Trade Study Group, 09.2005, Dublin.

Śledziewska K. The terms of trade effect of regional integration: empirical investigation of implications of the Europe Agreement for Poland. European Trade Study Group, 09.2004, Nottingham.

Michałek J. J., Śledziewska K. Inter-industry trade between Central-East European countries and the EU. Do changes in the trade pattern reflect H-O approach? ETSG, 09.2003, Madryt.

Greszta M., Śledziewska K. Does European Integration Change New Memebers’ Trade? ETSG, 09.2002, Kilonia.

Greszta M., Śledziewska K. Impact of European Integration on Convergence of Pattern of Trade. Macromodels’2001, 5-8.12.2001, Krąg.

 

October 2013 – Habilitation. Thesis title: “Regionalism trade in the twenty-first century. Grounds for theoretical and empirical analysis”, University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences
July 1999 – Ph.D. (Economics). Thesis title: ”The theory of the Economic Integration and Intra-Industry Trade. Consequences of goods trade between Poland and the European Union”, Supervisor: Professor Jan Jakub Michałek, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw
December 1994 – Ph.D. Candidate, Department of Macroeconomics and International Trade Theory, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw
1994-1996 – MBA at International Business School (Międzynarodowa Szkoła Zarządzania)
October 1994 – MA, defending master thesis
1992 – 1994 – continuation of economic studies at the Faculty of Economic Studies at the University of Warsaw, individual program of studies
June 1992 – BA, defending bachelor thesis, Department of Economics and Management, University of Picardie, Amiens, France

 

National Sciences Centre ” The role of the Common Commercial Policy for trade of Visegrad Group countries” (DEC-2013/09/B/HS4/01488)
Polish National Bank, Assessment of changes in export competitiveness of the EU after the crisis 2008/2009”, 2014
Polish National Bank „Analysis of the determinants of the current account of the Member States of the European Union in the years 1995-2010”; 2013,
KBN project 2HO2C05522 “Accession to the regional integration groupings countries at a lower level of economic development,” ended in April 2003
Projects implemented under BST at WNE UW

Główny wykonawca; projekt NCN „Anatomia regionalnych umów handlowych. Co tak naprawdę ma znaczenie?” 2014-2016; Sonata 2013/09/D/HS5/01328; kierownik projektu: dr Magdalena Słok-Wódkowska

Główny wykonawca; projekt NCN „Wpływ umowy o strefie wolnego handlu Unia Europejska – Stany Zjednoczone na wielkość, charakterystykę i sposób zorganizowania światowej współpracy gospodarczej. Wnioski dla Polski.”, 2014-2016, Opus 2013/09/B/HS4/01488, kierownik projektu: prof. Elżbieta Czarny

Wykonawca; projekt NCN „Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych. Implikacje dla polityki gospodarczej w dobie kryzysu”, Opus, kierownik projektu: dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, 2013-2016

Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki „Analiza wpływu i efektów umowy o SWH UE z Japonią na gospodarkę Polski”, maj-czerwiec 2013

Projekt KBN nr N112 330138 „Współpraca gospodarcza Polski z zagranicą w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego”, kierownik: dr hab. Elżbieta Czarny, instytucja realizująca: Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej,

Projekt w ramach I Konkursu Komitetu Badań Ekonomicznych NBP „Wpływ integracji monetarnej na wymianę towarową w warunkach kryzysu gospodarczego”, kierownik: dr hab. Elżbieta Czarny, instytucja realizująca: Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej,

Projekt KBN nr 1 HO2C 071 29 „Pozycja Polski w globalnym handlu na początku XXI w.”, zrealizowany w 2009 roku, kierownik: dr hab. Elżbieta Czarny, instytucja realizująca: Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej,

Projekt KBN nr 1 HO2C 071 26 „Polska w Unii Europejskiej – dynamika i zagrożenia procesu realnej konwergencji”, zrealizowany w 2006 roku, kierownik: Jan Jakub Michałek, instytucja realizująca: Uniwersytet Warszawski,

KBN nr 5 H02C 039 20 „Otwieranie gospodarki polskiej i jej integracja z UE w świetle teorii handlu i finansów międzynarodowych”, zrealizowany w 2003 roku, kierownik: Włodzimierz Siwiński, instytucja realizująca: Uniwersytet Warszawski.

 

Main distinctions:
Foundation for Polish Science Scholarship, program “Kolumb” , 2004-2005- annual scholarship for research at the School of Economics, University of Nottingham.
Foundation for Polish Science Scholarship, 1998 – FNP Annual Scholarship for young scientists
“Polityka” Foundation Award, 2007– “Stay with us” for young scientists.

Other distinctions:
SGH (Warsaw School of Economics) Rector’s Award, 2013, for the book International economic cooperation in the context of the crisis. Applications for Poland, PWE, Warsaw 2012, co-author Czarny E.
Habilitation Scholarship, University of Warsaw, 04.2009-03.2011,
SGH (Warsaw School of Economics) Rector’s Award, 2013, for the book Poland in world trade, PWE, Warsaw 2009, co-author Czarny E
SGH (Warsaw School of Economics) Rector’s Award, for the book Poland’s Intra-Industry Trade with Selected Countries (in polish) [in:] Poland. Competitiveness Report 2010. Focus on Clusters, Weresa M. (eds), Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw 2010, p. 89-109, co-author Czarny E.

Rector Scholarship, 2004

Founder and President at Solving Autism Foundation (FUNDACJA ROZWIĄZAĆ AUTYZM)

(Public Benefit Organisation, http://rozwiazacautyzm.pl, KRS 0000306014)

Katarzyna in her work for the foundation is responsible for the following:

  • Organising trainings on treatment programs developed for children and adults with autism spectrum: therapy methods RDI and Handle. The trainings are mainly offered for parents, therapists and for teachers (public benefit work).
  • Publishing books. The publishing activity of the Foundation supports the trainings, as textbooks about therapy methods for children and adults with autism spectrum are published (commercial activity).
  • Organising therapy and activities for children with autism (public benefit work).
    Educational activity conducted online and at events (public benefit work).

publications