Prof. Katarzyna Śledziewska na konferencji Machine Intelligence and Digital Interaction 2023

Machi­ne Intel­li­gen­ce and Digi­tal Inte­rac­tion (MIDI) to jed­no z naj­więk­szych wyda­rzeń poświę­co­nych inte­li­gent­nym maszy­nom i współ­pra­cy czło­wie­ka z nowy­mi tech­no­lo­gia­mi. 11. edy­cja mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji nauko­wej odbę­dzie się 12–14 grud­nia 2023 r. w for­mu­le online.

Pod­czas kon­fe­ren­cji #MIDI2023, któ­rej mamy przy­jem­ność być part­ne­rem, prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska przed­sta­wi wyni­ki bada­nia pro­ce­su wdra­ża­nia tech­no­lo­gii prze­my­słu 4.0 w pol­skich fir­mach. Pod­czas gdy dane Euro­sta­tu i Inter­na­tio­nal Fede­ra­tion of Robo­tics (IFR) mówią o zaco­fa­niu tech­no­lo­gicz­nym pol­skich przed­się­biorstw, dokład­niej­sze zro­zu­mie­nie sytu­acji, w jakiej znaj­du­ją się fir­my umoż­li­wia dopie­ro przy­ję­cie mie­sza­ne­go podej­ścia badaw­cze­go. Kon­fe­ren­cja będzie oka­zją do dys­ku­sji nad wyni­ka­mi ana­liz danych sta­ty­stycz­nych oraz bada­nia jako­ścio­we­go 12 firm pro­duk­cyj­nych i 17 firm technologicznych. 

Zachę­ca­my do udzia­łu! Pod­czas wyda­rze­nia zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne naj­now­sze meto­dy, ultra­no­wo­cze­sne roz­wią­za­nia oraz nowa­tor­skie podej­ścia do inte­gra­cji ludzi i inte­li­gent­nych tech­no­lo­gii. Świa­to­wi eks­per­ci, pasjo­na­ci sztucz­nej inte­li­gen­cji i ucze­nia maszy­no­we­go podzie­lą się wie­dzą i prak­tycz­ny­mi wska­zów­ka­mi w zakre­sie inży­nie­rii opro­gra­mo­wa­nia oraz inte­rak­cji ludzi ze sztucz­ny­mi sys­te­ma­mi poznawczymi.

Udział w wyda­rze­niu jest bez­płat­ny. Wyma­ga­na jest reje­stra­cja – https://midi2023.opi.org.pl/registration/. Kon­fe­ren­cja w języ­ku angielskim.

Scroll to Top