Spotkania brokerskie MOBILITY & TRANSPORT DAYS – Virtual Event, 27 MAJ – 1 CZERWCA

Digi­tal Eco­no­my Lab wraz z biu­rem Enter­pri­se Euro­pe Network Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go współ­or­ga­ni­za­to­rem spo­tkań bro­ker­skich MOBILITY & TRANSPORT DAYS, orga­ni­zo­wa­nych przez CENTRUM VEDECKO TECHNICKYCH INFORMACII SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Inspi­ru­ją­ce sesje ple­nar­ne i ukie­run­ko­wa­ne wir­tu­al­ne spo­tka­nia 1:1 obie­cu­ją zdo­by­cie wie­dzy i nawią­za­nie nowych part­nerstw projektowych.

Hory­zont Euro­pa z budże­tem pra­wie 100 mld euro. ma na celu sty­mu­lo­wa­nie inno­wa­cji tech­no­lo­gicz­nych i pomoc Unii Euro­pej­skiej ​​w dekar­bo­ni­za­cji. Celem jest osią­gnie­cie prio­ry­te­tów w obsza­rze czy­stych tech­no­lo­gii w trans­por­cie, aby naj­póź­niej do 2050 r. skie­ro­wać sek­tor trans­por­tu na stra­te­gicz­ną ścież­kę pro­wa­dzą­cą do zero­wych emi­sji gazów cie­plar­nia­nych net­to. Aby osią­gnąć ten cel, Komi­sja Euro­pej­ska wyko­rzy­stu­je Hory­zont Euro­pa jako plat­for­mę dla spo­łecz­no­ści B+R+I (badań, roz­wo­ju i inno­wa­cji) do dostar­cza­nia inno­wa­cji w zakre­sie czy­stych i kon­ku­ren­cyj­nych roz­wią­zań dla wszyst­kich rodza­jów trans­por­tu, a tak­że bez­piecz­ne­go trans­por­tu i inte­li­gent­nych usług mobil­no­ści dla pasa­że­rów i towarów.

Celem wyda­rze­nia było przed­sta­wie­nie uczest­ni­kom prze­glą­du roz­wo­ju poli­ty­ki UE w zakre­sie B+R+I oraz instru­men­tów finan­so­wa­nia w dzie­dzi­nie trans­por­tu i mobil­no­ści, a tak­że zgro­ma­dze­nie wszyst­kich odpo­wied­nich zain­te­re­so­wa­nych stron, któ­re zamie­rza­ją ubie­gać się o finan­so­wa­nie w ramach zapro­szeń do kla­stra V pro­gra­mu Hory­zont Europa.

W pierw­szej czę­ści wyda­rze­nia odby­ły się sesje bro­ker­skie opar­ta na wcze­śniej zapla­no­wa­nych spo­tka­niach, któ­re zor­ga­ni­zo­wa­no we współ­pra­cy z biu­rem Kra­jo­wych Punk­tów Kon­tak­to­wych Hory­zon­tu Euro­pa na Sło­wa­cji i biu­ra­mi sie­ci Enter­pri­se Euro­pe Network.

W spo­tka­niu bro­ker­skim uczestniczyły:

  • Uni­wer­sy­te­ty
  • Ośrod­ki badawcze
  • Fir­my pry­wat­ne (w tym MŚP i duże firmy)
  • Inte­re­sa­riu­sze zaan­ga­żo­wa­ni w B+R
  • Stowarzyszenia/Federacje
  • Gmi­ny
  • Wła­dze publiczne/organizacje rządowe
  • Orga­ni­za­cje pozarządowe
  • Kla­stry, koncentratory

Stro­na wyda­rze­nia: https://mobility-transport-days.b2match.io/page-11

Scroll to Top