#6 Państwo w erze cyfryzacji

Data­fi­ka­cja, opar­ta na prze­twa­rza­niu aspek­tów życia w dane otwie­ra przed admi­ni­stra­cją publicz­ną sze­reg nowych moż­li­wo­ści. Insty­tu­cje pań­stwo­we dys­po­nu­ją coraz więk­szą wie­dzą o swo­ich oby­wa­te­lach. Dzię­ki temu mogą dostar­czać lep­sze usłu­gi, ale też w więk­szym stop­niu (i lepiej) kon­tro­lo­wać jed­nost­ki. W szó­stym odcin­ku o wpły­wie tech­no­lo­gii sztucz­nej inte­li­gen­cji i data­fi­ka­cji na admi­ni­stra­cję publicz­ną roz­ma­wia­ją dr Michał Boni i Bar­tosz Ślosarski.

Wię­cej o oma­wia­nych zagad­nie­niach prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska i prof. Rena­ta Włoch piszą w książ­ce „Gospo­dar­ka cyfro­wa. Jak nowe tech­no­lo­gie zmie­nia­ją świat” w roz­dzia­le poświę­co­nym pań­stwu 4.0.

Zuzan­na Cho­iń­ska pyta swo­ich gości o:

  • poziom cyfry­za­cji admi­ni­stra­cji publicz­nej w Pol­sce oraz innych kra­jach Unii Europejskiej,
  • per­spek­ty­wy otwie­ra­ją­ce się przed sek­to­rem publicz­nym w związ­ku z datafikacją,
  • korzy­ści i zagro­że­nia pły­ną­ce z cyfry­za­cji administracji,
  • rolę zaufa­nia w pro­ce­sie prze­ka­zy­wa­nia danych państwu,
  • spo­łecz­ną kon­tro­lę nad tech­no­lo­gia­mi i mecha­ni­zmy pre­dyk­cyj­ne, a tak­że regu­la­cje, któ­re pozwo­lą na kon­tro­lę demokratyczną,
  • spo­so­by, w jakie pań­stwa korzy­sta­ją z danych oby­wa­te­li oraz zagro­że­nia, któ­re się z tym wiążą,
  • pro­ces zbie­ra­nia danych przez fir­my w kon­tek­ście kate­go­rii dobra wspólnego,
  • zmia­ny, któ­re AI wpro­wa­dza w funk­cjo­no­wa­niu admi­ni­stra­cji publicz­nej, a w kon­se­kwen­cji nasze­go bezpieczeństwa,
  • pla­ny rzą­do­we zwią­za­ne ze stra­te­gią sztucz­nej inteligencji,
  • szan­se, że AI zastą­pi urzędników.

Powsta­nie serii pod­ca­stów „Gospo­dar­ka cyfro­wa 360 stop­ni” jest finan­so­wa­ne z pro­gra­mu „Ini­cja­ty­wa Dosko­na­ło­ści – Uczel­nia Badaw­cza”. Odci­nek powstał przy współ­pra­cy z Radiem Kampus.

O ekspertach odcinka:

Dr Michał Boni – dok­tor kul­tu­ro­znaw­stwa na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. Na Uni­wer­sy­te­cie SWPS zaj­mu­je się bada­niem spo­łecz­ne­go oddzia­ły­wa­nia nowych tech­no­lo­gii. W prze­szło­ści peł­nił roz­ma­ite funk­cje poli­tycz­ne: był posłem na Sejm i posłem Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go oraz Mini­strem Cyfryzacji.

Bar­tosz Ślo­sar­ski – dok­to­rant na Wydzia­le Socjo­lo­gii UW, asy­stent nauko­wy w Kata­rze Socjo­lo­gii Cyfro­wej UW. W swo­jej pra­cy badaw­czej zaj­mu­je się akty­wi­zmem opar­tym na danych, zja­wi­skiem data­fi­ka­cji i kwe­stią zarzą­dza­nia dany­mi przez pod­mio­ty państwowe.

Zachę­ca­my tak­że do wysłu­cha­nia roz­dzia­łów „Gospo­dar­ki cyfro­wej” poświę­co­nych zagad­nie­niu pań­stwa 4.0.

 

Share

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z prof. Joanną Siwińską-Gorzelak i dr Katarzyną Nosalską o przemyśle 4.0 i rewolucji technologicznej.
Z Jowitą Michalską i prof. Magdaleną Słok-Wódkowską o globalizacji 4.0 i regulacjach.
Z dr Justyną Godlewską-Szyrkową i dr. Dawidem Szarańskim o pracy 4.0 i kluczowych kompetencjach.
Z Filipem Konopczyńskim i dr. Wojciechem Hardym o konsumpcji 4.0 i rozwoju genAI.
Z Katarzyną Szymielewicz i dr Joanną Mazur o rynku 4.0 i platformach cyfrowych.
Tematy: platforms
With Dr. Agustín Cocola-Gant on the impact of digital platforms - such as Airbnb - on the housing market.
Tematy: platforms
Scroll to Top