#3 Fetysz kompetencji cyfrowych

Roz­wój gene­ra­tyw­nej sztucz­nej inte­li­gen­cji posta­wił sek­tor edu­ka­cji przed nie­zna­ny­mi dotąd wyzwa­nia­mi, wpły­wa­jąc jed­no­cze­śnie na spo­so­by, w jaki uczy­my (się). Czy cze­ka nas era cią­głe­go ucze­nia się? Jak kom­pe­ten­cje, któ­re zdo­by­wa­my na uni­wer­sy­te­tach skon­fron­to­wać z zapo­trze­bo­wa­niem biz­ne­su? W trze­cim odcin­ku z serii „Gospo­dar­ka cyfro­wa 360 stop­ni” wraz z dr Justy­ną Godlew­ską-Szyr­ko­wą i dr. Dawi­dem Sza­rań­skim roz­ma­wia­my o pra­cy 4.0 oraz kom­pe­ten­cjach przy­szło­ści, w kon­tek­ście zmian zacho­dzą­cych na ryn­ku pra­cy oraz na uczelniach.

Wię­cej o oma­wia­nych zagad­nie­niach prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska i prof. Rena­ta Włoch piszą w książ­ce „Gospo­dar­ka cyfro­wa. Jak nowe tech­no­lo­gie zmie­nia­ją świat” w roz­dzia­le poświę­co­nym pra­cy 4.0.

Goście Zuzan­ny Cho­iń­skiej dys­ku­tu­ją o:

  • kom­pe­ten­cjach, któ­re powin­ni­śmy nauczać na uni­wer­sy­te­tach i tych, któ­rych uczy­my już dziś,
  • goto­wo­ści sys­te­mu edu­ka­cyj­ne­go na zmianę,
  • regu­la­cjach gene­ra­tyw­nej sztucz­nej inte­li­gen­cji na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim oraz zagra­nicz­nych uniwersytetach,
  • ryzy­kach zwią­za­nych z wyko­rzy­sty­wa­niem danych przez genAI,
  • podej­ściu pra­co­daw­ców do sztucz­nej inteligencji,
  • wpły­wie nowych narzę­dzi na nasze stra­te­gie edukacyjne,
  • uni­ka­to­wych zaso­bach uni­wer­sy­te­tów i ich kon­fron­ta­cji z zapo­trze­bo­wa­niem zgła­sza­nym przez biznes,
  • stra­te­giach radze­nia sobie na dyna­micz­nie zmie­nia­ją­cym się ryn­ku pra­cy przez mło­dych pracowników.

Powsta­nie serii pod­ca­stów „Gospo­dar­ka cyfro­wa 360 stop­ni” jest finan­so­wa­ne z pro­gra­mu „Ini­cja­ty­wa Dosko­na­ło­ści – Uczel­nia Badaw­cza”. Odci­nek powstał przy współ­pra­cy z Radiem Kampus.

O ekspertach odcinka:

Dr Justy­na Godlew­ska-Szyr­ko­wa – adiunkt na Wydzia­le Nauk Poli­tycz­nych i Stu­diów Mię­dzy­na­ro­do­wych UW, badaw­czo zaj­mu­je się zagad­nie­nia­mi zwią­za­ny­mi z edu­ka­cją i sytu­acją absol­wen­ta na ryn­ku pra­cy, od 2020 roku Peł­no­moc­nicz­ka Rek­to­ra ds. Jako­ści Kształcenia.

Dr Dawid Sza­rań­ski – dok­tor dys­cy­pli­ny zarzą­dza­nia i jako­ści na Uni­wer­sy­te­cie Eko­no­micz­nym w Kra­ko­wie. Zało­ży­ciel i dyrek­tor pro­gra­mu wspie­ra­ją­ce­go trans­for­ma­cję cyfro­wą Sek­tor 3.0. Inte­re­su­je się w szcze­gól­no­ści tren­da­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi w zakre­sie trans­for­ma­cji cyfro­wej, ryn­ku pra­cy i kom­pe­ten­cja­mi przy­szło­ści, w tym w odnie­sie­niu do AI.

Zachę­ca­my tak­że do wysłu­cha­nia roz­dzia­łów „Gospo­dar­ki cyfro­wej” poświę­co­nych zagad­nie­niu pra­cy 4.0.

Share

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr. Michałem Boni i Bartoszem Ślosarskim o państwie 4.0 i datafikacji.
Z prof. Joanną Siwińską-Gorzelak i dr Katarzyną Nosalską o przemyśle 4.0 i rewolucji technologicznej.
Z Jowitą Michalską i prof. Magdaleną Słok-Wódkowską o globalizacji 4.0 i regulacjach.
Z Filipem Konopczyńskim i dr. Wojciechem Hardym o konsumpcji 4.0 i rozwoju genAI.
Z Katarzyną Szymielewicz i dr Joanną Mazur o rynku 4.0 i platformach cyfrowych.
Tematy: platforms
With Dr. Agustín Cocola-Gant on the impact of digital platforms - such as Airbnb - on the housing market.
Tematy: platforms
Scroll to Top