„To me, a smart city is a space to be inhabited with human intelligence. What smart city regulations do Polish cities use?

2021-04-28
18:00

Speakers

Małgorzata Osowska

Małgorzata Osowska

Wydział Socjologii UW

Doktorantka na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i ekspertka w Instytucie Badań Edukacyjnych. Kończy rozprawę doktorską poświęconą realizacji wizji smart city w polskich miastach. Autorka publikacji z zakresu zarządzania wiedzą i kwalifikacjami. Zainteresowania badawcze: smart city, society 5.0, innowacje, organizacje uczące się, społeczne aspekty uczenia się, entuzjastka metody analizy przypadków. Entuzjastka metody analizy przypadków.

prof. Karol Olejniczak

dr hab. Karol Olejniczak, prof. SWPS

Uniwersytet SWPS

Profesor nauk o polityce publicznej na Uniwersytecie SWPS i współzałożyciel firmy badawczej EGO s.c. Naukowo zajmuje się projektowaniem rozwiązań przyjaznych obywatelom oraz ewaluacją skuteczności polityk publicznych. W swojej pracy badawczej i edukacyjnej wykorzystuje gry, eksperymenty i projektowanie behawioralne. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu badań i szkoleń dla polskich, unijnych i amerykańskich instytucji publicznych. Autor szeregu publikacji naukowych, w tym sześciotomowej serii „Ministerstwa Uczące Się”. Publikował artykuły w takich czasopismach międzynarodowych, jak „Evaluation”, „American Journal of Evaluation”, „Policy & Politics”. Jest stypendystą The Ostroms’ Workshop (2006), Fundacji Kościuszkowskiej (2012) oraz Fulbright Senior Award (2021). Wraz z polskimi samorządami rozwija obecnie laboratorium innowacyjnych usług publicznych i doradza amerykańskim agencjom federalnym w projektowaniu Learning Agendas.

beńke piotr 2

Piotr Beńke

Ekspert KPI, CTO & Technical Sales Leader w IBM Poland&Baltics

Chief Technology Officer i Dyrektor Działów Technicznych w IBM na Polskę i kraje bałtyckie, odpowiedzialny za strategię w obszarze technologii i rozwój zespołów technicznych. Absolwent Politechniki Poznańskiej i Warwick Business School. Piotr z branżą IT związany jest od 25 lat budując swoje doświadczenie na różnych stanowiskach i pracując z wieloma sektorami/branżami. Aktywny certyfikowany architekt rozwiązań. Przed objęciem obecnej pozycji pełnił funkcję Dyrektor działu IBM Systems na Polskę̨ i kraje bałtyckie, odpowiedzialnym za sprzedaż̇ najnowszych technologii oferowanych przez IBM. Pasjonat najnowszych technologii informatycznych i ich zastosowania w życiu codziennym. Aktywnie rozwija społeczności techniczne w IBM w ramach zespołu pracującego przy IBM Academy of Technology oraz grupy IBM University Relations.

Host

Analyst DELab UW

Watch the recording of the seminar

During ano­ther meeting of the DELab UW semi­nar series, we looked at the imple­men­ta­tion of the smart city con­cept in Polish cities.

In her pre­sen­ta­tion, Mał­go­rza­ta Osow­ska discus­sed ways of inter­pre­ting and using the smart city con­cept on the exam­ple of three Polish cities: Gdańsk, War­saw and Wro­cław. The mate­rial is based on the results of rese­arch car­ried out betwe­en 2018 and 2020 for the dis­ser­ta­tion. The spe­aker con­duc­ted 28 indi­vi­du­al inte­rviews with offi­cials respon­si­ble for one of the fol­lo­wing are­as: digi­ti­za­tion, city deve­lop­ment stra­te­gy, susta­ina­ble deve­lop­ment, coope­ra­tion with the envi­ron­ment, com­mu­ni­ca­tion with resi­dents, roads, rese­arch and inno­va­tion. 

In the first part of the talk, the most impor­tant fin­dings of the [wpml_nbsp] ana­ly­sis of the  seman­tic field aro­und the smart city are shown. In the opi­nion of poli­cy offi­cials, what con­di­tions must be met by poli­cies and spe­ci­fic actions to earn the label of „smart” and what distin­gu­ishes them from solu­tions that are mere­ly „tech­no­lo­gi­cal gadgets, trinkets”?

The second part of the paper pre­sents con­cre­te prac­ti­ces and methods that city mana­gers use to incor­po­ra­te smart city ele­ments into the­ir poli­cies, in are­as such as stra­te­gy buil­ding, the func­tio­nal divi­sion of the city, the func­tio­ning of the offi­ce and coope­ra­tion with the envi­ron­ment. The spe­aker outli­ned local govern­ment offi­cials» dif­fe­rent appro­aches to using „distri­bu­ted intel­li­gen­ce in the city,” inc­lu­ding the roles assi­gned to tech­no­lo­gy, resi­dents, and offi­cials in the process.

A series of English-language meetings to present the results of research in the field of digitisation, conducted by researchers from European Union countries.

The seminars are an excellent opportunity to learn about topics undertaken at foreign universities and to discuss them with invited guests. Due to their interactive form, they are also an opportunity to build cooperation between Polish and foreign research centres. Past seminars can be found on the DELab UW website.

382755703132-kpi-logo
Fundacja Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
BUYF
Build Up Your Future Conference - Faculty of Economic Sciences UW Student Representative Office
wydział socjologii uw
Faculty of Sociology, University of Warsaw
Scroll to Top