DEICy 2023 Digital Economy, Internet of Things, Cybersecurity

Tematy: EEN

Udostępnij

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że Digi­tal Eco­no­my Lab Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go i Enter­pri­se Euro­pe Network orga­ni­zu­ją 3 edy­cję mię­dzy­na­ro­do­wych spo­tkań bro­ker­skich „DEICy 2023 Digi­tal Eco­no­my, Inter­net of Things, Cyber­se­cu­ri­ty” ( edy­cja zdalna).

Wyda­rze­nie skie­ro­wa­ne jest do sze­ro­kie­go gro­na uczest­ni­ków. W szcze­gól­no­ści kon­cen­tru­je­my się na part­ne­rach biz­ne­so­wych i prze­my­sło­wych, śro­do­wi­skach aka­de­mic­kich, labo­ra­to­riach i insty­tu­cjach badaw­czych, admi­ni­stra­cji publicz­nej, insty­tu­cjach euro­pej­skich i kra­jo­wych, orga­ni­za­cjach poza­rzą­do­wych, któ­re zain­te­re­so­wa­ne są lep­szym pozna­niem i zro­zu­mie­niem trans­for­ma­cji cyfro­wej a tak­że nawią­za­niem współ­pra­cy biz­ne­so­wej lub nauko­wej w takich w obsza­rach jak: gospo­dar­ka cyfro­wa, Sztucz­na inte­li­gen­cja i jej zasto­so­wa­nia, ucze­nie maszy­no­we, prze­mysł 4.0, cyber­bez­pie­czeń­stwo, inter­net rze­czy, druk 3 D,  robo­ty­ka i auto­ma­ty­ka, czuj­ni­ki, cyfro­wa symu­la­cja pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych i logi­stycz­nych, tech­no­lo­gie kom­pu­te­ro­we­go pro­jek­to­wa­nia, prze­twa­rza­nie danych w chmu­rze, tech­no­lo­gia 5G, opro­gra­mo­wa­nie dla biznesu.

Reje­stra­cja oraz szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat spo­tkań bro­ker­skich i warsz­ta­tów znaj­du­ją się na stro­nie wyda­rze­niahttps://deicy2023.b2match.io/

Spo­tka­nia bro­ker­skie są zapla­no­wa­ne w for­ma­cie on-line w godzi­nach od 9:00 do 17:00 (CET) w dniach 20–24.11.2023.  Pod­czas wyda­rze­nia odbę­dą się zdal­ne mię­dzy­na­ro­do­we warsz­ta­ty “Digi­tal Eco­no­my, Inter­net of things, Cyber­se­cu­ri­ty – scien­ce and prac­ti­ce”.  

W ramach wyda­rze­nia odbę­dzie się zdal­ne szko­le­nie „Wzrost ata­ków haker­skich na MŚP – przy­czy­ny i skut­ki”, któ­re skie­ro­wa­ne jest do uczest­ni­ków z Pol­ski.
Agen­da szko­le­nia:
– Przy­czy­ny i skut­ki ata­ków haker­skich na MŚP.
– Pod­sta­wo­we zagro­że­nia zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem infor­ma­cji.
– Przy­kła­dy ata­ków socjo­tech­nicz­nych.
– Zasa­dy zarzą­dza­nia cyber­bez­pie­czeń­stwem.
– Pod­sta­wy budo­wy świa­do­mo­ści o cyber­bez­pie­czeń­stwie wśród pracowników.

Szko­le­nie popro­wa­dzi: Adam Gałach – pre­zes Galach Con­sul­ting Sp. z o.o. . Od ponad 25 lat zawo­do­wo zaan­ga­żo­wa­ny w pro­ble­ma­ty­kę cyber­bez­pie­czeń­stwa. Brał udział w reali­za­cji pro­jek­tów dla insty­tu­cji i przed­się­biorstw repre­zen­tu­ją­cych róż­ne sek­to­ry gospo­dar­ki. Kie­ro­wał mię­dzy­na­ro­do­wym pro­gra­mem budo­wy cen­trum kom­pe­ten­cyj­ne­go w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa tele­in­for­ma­tycz­ne­go w jed­nym z glo­bal­nych kon­cer­nów. Brał udział w pra­cach Pol­skie­go Komi­te­tu Nor­ma­li­za­cyj­ne­go. Współ­twór­ca sto­wa­rzy­sze­nia ISSA Pol­ska. Posia­da cer­ty­fi­ka­ty CISSP, CRISC, ISO/IEC 27001 Lead Audi­tor, ISO 22301 Lead Audi­tor. Jest auto­rem sze­re­gu publi­ka­cji z zakre­su bez­pie­czeń­stwa tele­in­for­ma­tycz­ne­go. Absol­went Poli­tech­ni­ki Warszawskiej.

Uwa­ga: udział w spo­tka­niach bro­ker­skich, warsz­ta­tach, szko­le­niu jest bezpłatny. 

W celu uzy­ska­nia dodat­ko­wych infor­ma­cji lub wyja­śnień pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny lub mailowy:

dr inż. Tomasz Kraw­czyk
Enter­pri­se Euro­pe Network
Digi­tal Eco­no­my Lab (DELab)
Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski 
ul. Dobra 56/66
00–312 War­sza­wa
https://deicy2023.b2match.io/
mobi­le: 793 443 869
mail: tj.krawczyk@uw.edu.pl

Scroll to Top