When we think of art, nume­ro­us pain­tings, and sculp­tu­res, pla­ced in museums and art gal­le­ries come to mind. The dyna­mic tech­no­lo­gi­cal deve­lop­ment of recent deca­des is visi­ble in almost eve­ry aspect of our lives. What came as a sur­pri­se to many people – it has also influ­en­ced the world of art to a signi­fi­cant extent. This is hap­pe­ning thanks to NFT, or non-exchan­ge­able tokens, based on the block­cha­in method. How will this tech­no­lo­gy affect our per­cep­tion of arti­stic works and what is the futu­re of art in the era of digi­ta­li­sa­tion and platformisation?

Prof. Miko­łaj Lewic­ki and Feliks Tusz­ko from the Depart­ment of Socio­lo­gy at the Uni­ver­si­ty of War­saw talk abo­ut non-exchan­ge­able NFT tokens, the­ir prin­ci­ples of ope­ra­tion and the­ir impact on art, whi­le answe­ring Dr.Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut:
- the prin­ci­ples of NFT and digi­tal equ­iva­lents,
- reasons for the­ir popu­la­ri­ty,
- methods of acqu­iring them,
- attempts to ste­al or hack the codes,
- the value of this type of art,
- the secu­ri­ty of codes,
- intan­gi­ble art,
- NFT ver­sus phy­si­cal artwork,
- aesthe­tic con­si­de­ra­tions of NFT works,
- pro­fit opportunities.

Share

Jak spoj­rzy­my na począt­ki nowo­cze­sne­go kapi­ta­li­zmu, na przy­kład XVII wiecz­ną Holan­dię. Jest słyn­na histo­ria tuli­pa­nów, cebu­lek tuli­pa­nów- jest to pierw­szy zare­je­stro­wa­ny zbio­ro­wy przy­pa­dek manii spe­ku­la­cyj­nej. Nagle ludzie sprze­da­wa­li hek­ta­ry zie­mi, żeby kupić jed­ną cebul­kę tuli­pa­nów. Tuli­pan wów­czas był nowym kwia­tem, spro­wa­dzo­nym z Tur­cji, nikt do koń­ca nie wie­dział jaką on ma war­tość, podob­nie jak z NFT. NFT róż­ni się od innych dzieł sztu­ki, na ryn­ku sztu­ki na ogół ist­nie­ją jasne kon­wen­cje czy jed­nost­ki, któ­re wska­zu­ją nam na war­tość dzieł. W przy­pad­ku wów­czas tuli­pa­nów, tak jak dzi­siaj NFT ten rynek jest otwar­ty, dostęp­ny dla wszystkich.

― Prof. Miko­łaj Lewic­ki, Facul­ty of Socio­lo­gy, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top