Magdalena Turska (Oxford): Informatyk wśród humanistów

W ramach cyklu wykła­dów i warsz­ta­tów orga­ni­zo­wa­ne­go przez Wio­let­tę Miś­kie­wicz (CNRS/IHPST/Paryż), koor­dy­na­to­ra pro­gra­mu epi­ste­mo­lo­gicz­ne­go DELab UW, w ponie­dzia­łek 23 lute­go 2015 odbył się warsz­tat (o godz. 14:00) oraz wykład (o godz. 17:00) pani Mag­da­le­ny Turskiej.

Warsz­tat:

Od tekstu do mapy: przetwarzanie TEI/XML na potrzeby wizualizacji za pomocą leaflet.js

W cza­sie warsz­ta­tów zapo­zna­li­śmy się z ele­men­ta­mi TEI słu­żą­cy­mi do szcze­gó­ło­we­go opi­su miejsc, spo­so­ba­mi lin­ko­wa­nia mię­dzy tak zde­fi­nio­wa­ny­mi miej­sca­mi a odnie­sie­nia­mi do nich w tek­ście, a następ­nie doko­na­li­śmy eks­trak­cji tych danych za pomo­cą XSLT do for­ma­tu JSON, któ­ry z kolei posłu­żył za źró­dło danych dla java­scrip­to­wej biblio­te­ki leaflet. W ten spo­sób prze­szli­śmy kom­plet­ną ścież­kę od przy­go­to­wa­nia danych do ich wizu­ali­za­cji w for­mie mapy wbu­do­wa­nej w stro­nę internetową.

Miej­sce:
Budy­nek BUW, ul. Dobra 56/66 Warszawa,
DELab UW, I pię­tro (nad kawiar­nią „Feno­me­nal­na”)

Czas:
godz. 14:00–16:00

Wykład:

Informatyk wśród humanistów czyli krótka historia zderzenia światów i co z tego wynikło.

Z nie­okre­ślo­nych przy­czyn nauki huma­ni­stycz­ne, w odróż­nie­niu od fizy­ki czy medy­cy­ny, zechcia­ły się podzie­lić na „main­stre­am” oraz huma­ni­sty­kę cyfro­wą. Czy dla­te­go, że wszel­ka inży­nie­ria jest huma­ni­stom nie tyl­ko obca ale i wstręt­na? Chy­ba nie, sko­ro w War­sza­wie już od wcze­snych lat osiem­dzie­sią­tych poja­wia­ją się poważ­ne przy­kła­dy wdro­że­nia w huma­ni­sty­ce metod badaw­czych opar­tych na zasto­so­wa­niu tech­nik kom­pu­te­ro­wych – cho­ciaż­by w pro­gra­mie reje­stra­cji kore­spon­den­cji Jana Dan­tysz­ka pro­wa­dzo­nym na UW.
Posta­ram się poka­zać zde­rze­nie (a może raczej zbli­że­nie) tech­no­lo­gii cyfro­wych i nauk huma­ni­stycz­nych przez pry­zmat oso­bi­stych doświad­czeń obej­mu­ją­cych prze­szło dzie­sięć lat pra­cy przy roz­ma­itych pro­jek­tach badaw­czych Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Opo­wiem więc jak rela­cyj­ne bazy danych powo­li ustę­pu­ją miej­sca innym spo­so­bom repre­zen­ta­cji danych – zwłasz­cza XML i TEI. Pro­ces ten obser­wu­je­my w pro­jek­tach tak róż­nych, jak bada­nia łaciń­skich manu­skryp­tów z archi­wów dyplo­ma­tycz­nych, pra­ce nad dzie­więt­na­sto­wiecz­nym pol­skim słow­ni­kiem kolo­ka­cyj­nym czy two­rze­nie narzę­dzia do bada­nia spo­łecz­nej per­cep­cji rela­cji ero­tycz­nych w opar­ciu o ana­li­zę lin­gwi­stycz­nych aspek­tów współ­cze­snych powieści.

Miej­sce:
BUW, ul. Dobra 56/66 Warszawa,
sala 315, III pię­tro (wjazd win­dą przy głów­nym wej­ściu do biblio­te­ki, następ­nie do koń­ca kory­ta­rza i na prawo)

Czas:
godz. 17:00.

Mag­da­le­na Tur­ska — absol­went­ka infor­ma­ty­ki kra­kow­skiej Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej. Współ­au­tor­ka inter­ne­to­wej edy­cji „Kor­pu­su tek­stów i kore­spon­den­cji Jana Dan­tysz­ka”. Przez deka­dę pra­co­wa­ła jako kon­sul­tant i dewe­lo­per przy pro­jek­tach badaw­czych w dzie­dzi­nie nauk huma­ni­stycz­nych na UW. Obec­nie pra­cu­je w IT Servi­ces Uni­wer­sy­te­tu w Oks­for­dzie gdzie zaj­mu­je się m.in. infra­struk­tu­rą do publi­ka­cji cyfro­wych edy­cji nauko­wych, imple­men­ta­cją mode­lu prze­twa­rza­nia zapro­po­no­wa­ne­go przez pro­jekt TEI Sim­ple oraz szko­le­niem mło­dych bada­czy w ramach warsz­ta­tów orga­ni­zo­wa­nych przez Digi­tal Scho­lar­ly Edi­tions Ini­tial Tra­ining Network (DiXiT http://dixit.uni-koeln.de/).

HC_Turska

Scroll to Top