MIKROGRANT: Strategie i wyniki innowacyjne firm europejskich w świetle badań jednostkowych


STRATEGIE I WYNIKI INNOWACYJNE FIRM EUROPEJSKICH W ŚWIETLE BADAŃ JEDNOSTKOWYCH

Krzysztof Szczygielski
Współwykonawcy: Dr Wojciech Grabowski (Uniwersytet Łódzki), Magdalena Gębka

OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO

Głównym celem projektu jest zbadanie w perspektywie porównawczej strategii innowacyjnych w starych i nowych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także poziomu i determinant innowacyjności firm w tych gospodarkach. Do tego celu wykorzystane zostanie baza danych Eurostatu (tzw. CD-Rom Eurostatu), zawierający jednostkowe (poddane mikroagrehacji) dane z badania Community Innovation Survey dla kilkunastu krajów EOG. Badanie empiryczne będzie polegało na oszacowaniu równań objaśniających wymiary strategii innowacyjnych (takich jak zaangażowanie w działalność R&D, zakup gotowych technologii, innowacje marketingowe itd.), oraz skali innowacyjności firm (wprowadzanie produktów innowacyjnych w skali rynku, w skali firmy) – za pomocą charakterystyk firm oraz narodowego systemu innowacji kraju, w którym firmy operują. Ponadto za pomocą metod nieparametrycznych zostaną zbadane różnice w determinantach strategii innowacyjnych i poziomu innowacyjności między starymi i nowymi krajami EOG.

CEL ZGŁASZANEGO PROJEKTU BADAWCZEGO I GŁÓWNE HIPOTEZY BADAWCZE

Cel projektu został opisany w punkcie poprzednim. Zostaną zbadane trzy hipotetyczne źródła różnić w innowacyjności i strategiach innowacyjnych firm: (i) baza technologiczna firm, (ii) krajowy popyt na innowacyjne produkty, (iii) związki w narodowym systemie innowacyjnym. Każde z nich ma uzasadnienie zarówno w teorii ekonomii, jak i w literaturze poświęconej innowacyjności krajów europejskich (p. „Związki zgłaszanego projektu(…)”)

ZNACZENIE PROJEKTU BADAWCZEGO DLA DELab

Wśród priorytetów tematycznych Programu Ekonomicznego DELAB jest „innowacyjność i jej przełożenia na konkurencyjność technologiczną oraz konkurencyjność zasobowo-strukturalną polskiej gospodarki, postęp technologiczny, niwelowanie luki technologicznej (…)”. Szczegółowe badanie innowacyjności firm, stosowanych przez nich strategii innowacyjnych i ich determinantów, przeprowadzone w perspektywie porównawczej, wydaje się wypełniać założenia Programu Ekonomicznego.

ZWIĄZKI ZGŁASZANEGO PROJEKTU BADAWCZEGO ZE ŚWIATOWYMI NURTAMI BADAŃ

Projekt nawiązuje do kilku nurtów badań rozwijanych w światowej literaturze.
Pierwszym z nich są badania strategii technologicznych firm, zapoczątkowane przez Zahrę (1993, 1996), Pavitta (1990) i Adlera (1990), który rozwinął koncepcję bazy technologicznej przedsiębiorstwa. W ostatnich latach zaobserwować można zwiększone zainteresowanie tym nurtem, przy czym częściej niż o strategiach technologicznych mówi się o strategiach innowacyjnych firm (Clausen i in. 2012, Srholec i Verspagen 2012). W naukach o zarządzaniu istnieje pokrewna literatura, poświęcona teorii strategii firmy opartej na zasobach (Henry 2008).
Po drugie, projekt nawiązuje do obszernej literatury poświęconej narodowym systemom innowacji i to na kilku poziomach: w zakresie współpracy z innymi z sektorem B+R, roli instytucji rządowych (por. Freeman 1987, 1995, wśród studiów empirycznych np. Czarnitzki 2013), czy stopnia rozwoju popytu na dobra innowacyjne (Lundvall 2007, Edquist 2005); ten ostatni aspekt jest także podkreślany w literaturze z zakresu zarządzania (Porter 1990).
Na trzeci istotny nurt literatury składają się międzynarodowe studia porównawcze innowacyjności firm. Tutaj należy wymienić przede wszystkim opracowanie OECD (2008), które jednak nie uwzględnia krajów Europy Środkowej i Wschodniej (za wyjątkiem Czech)

OCZEKIWANE WYNIKI

Zasadniczym wynikiem projektu będzie artykuł w języku angielskim, który zostanie złożony do międzynarodowego czasopisma: może to być albo czasopismo specjalizujące się w innowacjach (np. Industry and Innovation, Journal of Innovation Management Policy and Practice), albo czasopismo specjalizujące się w badaniach porównawczych uwzględniających Europę Wschodnią (Post-Communist Economies, Economics of Transiition).
Dodatkową korzyścią dla DELABu będzie wejście w posiadanie bazy danych Eurostatu z danymi z Community Innovation Survey. Sama baza nie jest droga (kosztuje kilkadziesiąt euro), jednak otrzymać ją mogą tylko instytucje, które otrzymają od Eurostatu status organizacji badawczej. Dzięki realizacji projektu DELAB przejdzie przez tę procedurę i będzie mógł wykorzystywać swój status w przyszłych kontaktach z Eurostatem.

2015-03-31T12:06:34+00:00