15 grudnia – Bezpłatne szkolenie „Główne wyzwania cyberbezpieczeństwa na
rok 2022: biznes, zarząd, HR,&IT”

Sza­now­ni Pań­stwo, zapra­sza­my na bez­płat­ne szko­le­nie „Głów­ne wyzwa­nia
cyber­bez­pie­czeń­stwa na rok 2022: biz­nes, zarząd, HR, IT” orga­ni­zo­wa­ne przez
klien­ta biu­ra Enter­pri­se Euro­pe Network fir­mę SAGENSO (patron biz­ne­so­wy
wyda­rze­nia Digi­tal Eco­no­my, Inter­net of Things, Cyber­se­cu­ri­ty 2021 – DEICy 2021).

Szko­le­nie odbę­dzie się 15 grud­nia w godz. 10:00 – 11:30

Uczest­ni­cy będą mie­li szan­sę spo­tkać się z eks­per­ta­mi cyber­bez­pie­czeń­stwa i
dowie­dzieć się wię­cej o:
 Bez­pie­czeń­stwie IT w organizacji; 
 Haker. Jak myśli, cze­go szu­ka, jak działa; 
 Haker-psy­cho­log, czy­li tech­ni­ki mani­pu­la­cji i wywie­ra­nia wpływu; 
 Case stu­dy ata­ku ransomware;
 Jaka jest rola zarzą­du i kadry mena­dżer­skiej w zapew­nie­niu bez­pie­czeń­stwa
IT. 

Co wię­cej, na spo­tka­niu dowiesz się jak prze­pro­wa­dzić dar­mo­wy audyt
cią­gło­ści ope­ra­cyj­nej i bez­pie­czeń­stwa IT swo­jej orga­ni­za­cji.

Pre­le­gen­ci:

Bar­tosz Kozłow­ski – eks­pert ds. cyberbezpieczeństwa.Odpowiedzialny za
stwo­rze­nie i pro­wa­dze­nie dzia­łu cyber­bez­pie­czeń­stwa w PLL LOT S.A. (2016 –
2019), a tak­że licz­ne pro­jek­ty z zakre­su zarzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem IT w ramach
KPMG m.in. dla ban­ków i towa­rzystw ubez­pie­cze­nio­wych (2010–2016). Obec­nie
kon­sul­tant ds. bez­pie­czeń­stwa sys­te­mów tele­in­for­ma­tycz­nych w biz­ne­sie (audy­ty,
infor­ma­ty­ka śled­cza, testy pene­tra­cyj­ne, zarzą­dza­nie ryzy­kiem) i Chief Tech­no­lo­gy
Offi­cer w Sagen­so, dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cej się spół­ce z bran­ży
cyber­bez­pie­czeń­stwa, któ­ra już zdo­by­ła uzna­nie takich part­ne­rów jak: NCBR, PAIH,
PARP, SAMSUNG i MICROSOFT.
 
Piotr Rudz­ki – bro­ker ubez­pie­cze­nio­wy oraz rease­ku­ra­cyj­ny. Pra­cu­je w GrE­Co
Pol­ska od 2013 roku. Od 2020 roku jako Lider Prak­ty­ki dla Linii Finan­so­wych,
zaj­mu­je się wdra­ża­niem nowych pro­duk­tów (m.in. cyber­ry­zy­ka) dla klien­tów GrE­Co.
Pro­wa­dzi szko­le­nia dla klien­tów, oraz publi­ku­je arty­ku­ły w pra­sie ubez­pie­cze­nio­wej i
biz­ne­so­wej.
Link do reje­stra­cji: http://www.sagenso.com/webinar

Przewiń do góry