Bezpłatne szkolenie online „Główne wyzwania cyberbezpieczeństwa na 2022 rok: biznes, IT, HR”

Enter­pri­se Euro­pe Network – Digi­tal Eco­no­my Lab Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski oraz fir­ma SAGENSO
mają przy­jem­ność zapro­sić przed­się­bior­ców do udzia­łu w szko­le­niu online : 

„Głów­ne wyzwa­nia cyber­bez­pie­czeń­stwa na rok 2022: biz­nes, IT, HR”.

Ter­min szko­le­nia: 26 listo­pa­da 2020 r.
Miej­sce i czas szko­le­nia: Onli­ne godz. 9:00 – 10:30.


Uczest­ni­cy szko­le­nia poznają:

 Bez­pie­czeń­stwo IT w organizacji;
 Haker. Jak myśli, cze­go szu­ka, jak działa;
 Haker-psy­cho­log, czy­li tech­ni­ki mani­pu­la­cji i wywie­ra­nia wpływu;
 Jaka rola w zapew­nie­niu bez­pie­czeń­stwa IT tkwi w HR.


Pre­le­gent: Bar­tosz Kozłow­ski, eks­pert ds. cyber­bez­pie­czeń­stwa. Odpo­wie­dzial­ny za
stwo­rze­nie i pro­wa­dze­nie dzia­łu cyber­bez­pie­czeń­stwa w PLL LOT S.A.(2016 –
2019), a tak­że licz­ne pro­jek­ty z zakre­su zarzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem IT w ramach
KPMG m.in. dla ban­ków i towa­rzystw ubez­pie­cze­nio­wych (2010–2016). Obec­nie
kon­sul­tant ds. bez­pie­czeń­stwa sys­te­mów tele­in­for­ma­tycz­nych w biz­ne­sie (audy­ty,
infor­ma­ty­ka śled­cza, testy pene­tra­cyj­ne, zarzą­dza­nie ryzy­kiem) i Chief Tech­no­lo­gy
Offi­cer w Sagen­so, dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cej się spół­ce z bran­ży cyber­bez­pie­czeń­stwa, któ­ra już zdo­by­ła uzna­nie takich part­ne­rów jak: NCBR, PAIH,
PARP, SAMSUNG i MICROSOFT.


Udział w spo­tka­niu jest BEZPŁATNY. Licz­ba miejsc ograniczona!


Aby wziąć udział w spo­tka­niu nale­ży wypeł­nić: link do reje­stra­cji
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_QIlgCrnlSz6RYxEp-Tnkcw


Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje: Tomasz Kraw­czyk (tj.krawczyk@uw.edu.pl), Joan­na
Koło­dziej­ska (j.kolodziejska@delab.uw.edu.pl)

Scroll to Top