DELab UW partnerem instytucjonalnym Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2023

Trzy dni wypeł­nio­ne dys­ku­sja­mi na naj­bar­dziej aktu­al­ne tema­ty, któ­ry­mi żyją Pol­ska, Euro­pa i świat. Od woj­ny w Ukra­inie i jej glo­bal­nych skut­ków po kwe­stie bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go, od digi­ta­li­za­cji i cyfro­wej rewo­lu­cji, aż po zie­lo­ną trans­for­ma­cję gospo­dar­ki. Uzna­ne auto­ry­te­ty, decy­zyj­ni poli­ty­cy, mene­dże­ro­wie dużych firm, przed­się­bior­cy, eks­per­ci, naukow­cy, mło­dzi akty­wi­ści, ludzie mediów. Mamy zaszczyt po raz kolej­ny być part­ne­rem insty­tu­cjo­nal­nym XV Euro­pej­skie­go Kon­gre­su Gospo­dar­cze­go w Kato­wi­cach (EEC – Euro­pe­an Eco­no­mic Con­gress), w tym roku zapla­no­wa­ne­go na 24–26 kwiet­nia. Reje­stra­cja dla uczest­ni­ków jest już otwarta.

Euro­pej­ski Kon­gres Gospo­dar­czy przez lata wyro­bił sobie reno­mę wyda­rze­nia, któ­re­go orga­ni­za­to­rzy trzy­ma­ją rękę na pul­sie naj­istot­niej­szych wyzwań dla współ­cze­snych gospo­da­rek i spo­łe­czeństw. Głów­ny­mi nur­ta­mi tego­rocz­nej odsło­ny wyda­rze­nia będą: geo­po­li­ty­ka, gospo­dar­ka oraz bez­pie­czeń­stwo; syta­cja w Ukra­inie w kon­tek­ście jej wspar­cia i odbu­do­wy; zie­lo­na gospo­dar­ka, trans­for­ma­cja sek­to­ra ener­gii; a tak­że tech­no­lo­gie, inno­wa­cje i digi­ta­li­za­cja. Wyróż­nio­ne obsza­ry zain­spi­ru­ją ponad 160 debat, któ­rym będą towa­rzy­szy­ły gale, fina­ły kon­kur­sów i bankiety.

– To już 15. edy­cja Kon­gre­su, o któ­re­go sile sta­no­wi syner­gia zaan­ga­żo­wa­nia przed­sta­wi­cie­li biz­ne­su, eks­per­tów i lide­rów opi­nii oraz samych uczest­ni­ków, zain­te­re­so­wa­nych wnio­ska­mi z tej waż­nej dys­ku­sji, jaka toczy się co roku w Kato­wi­cach – mówi Woj­ciech Kuś­pik, pre­zes Gru­py PTWP, ini­cja­tor i orga­ni­za­tor Kon­gre­su. – Pro­gram tego­rocz­nej odsło­ny nasze­go wyda­rze­nia, któ­re aspi­ru­je do mia­na naj­bar­dziej opi­nio­twór­czej deba­ty doty­czą­cej wyzwań dla euro­pej­skiej gospo­dar­ki, poru­szy tema­ty naj­istot­niej­sze dzi­siaj, ale będzie tak­że ramą dla sta­wia­nia dia­gnoz doty­czą­cych spo­łecz­no-gospo­dar­czej przy­szło­ści Pol­ski, Euro­py i świa­ta – dodaje.

Geo­po­li­ty­ka w cen­trum kon­gre­so­wej debaty

Woj­naw Ukra­inie nie­sie ze sobą poważ­ne, glo­bal­ne kon­se­kwen­cje dla gospo­dar­ki i będzie sta­no­wić jeden z cen­tral­nych punk­tów dys­ku­sji pod­czas tego­rocz­ne­go Kon­gre­su. Uczest­ni­cy poru­szą tema­ty­kę kumu­la­cji wie­lu kry­zy­sów: kli­ma­tycz­ne­go, ener­ge­tycz­ne­go, surow­co­we­go, bez­pie­czeń­stwa żyw­no­ścio­we­go czy rece­sji. Będą rów­nież dys­ku­to­wać o odło­żo­nych w cza­sie, lecz trwa­łych skut­kach pan­de­mii. Spró­bu­ją usta­lić gra­ni­cę pomię­dzy potrze­bą nie­za­leż­no­ści i samo­wy­star­czal­no­ści, a potrze­bą współ­pra­cy i soli­dar­no­ści, w kon­tek­ście per­spek­tyw i oce­ny kon­dy­cji Unii Euro­pej­skiej w zmie­nia­ją­cym się świecie.

Jak wyglą­da­ją i będą wyglą­dać łań­cu­chy dostaw i logi­sty­ka w nowych realiach gospo­dar­czych? Jakie są pro­gno­zy doty­czą­ce wpły­wu sank­cji na rosyj­ską gospo­dar­kę i jak z tym wyzwa­niem radzą sobie biz­ne­sy? Gdzie szu­kać szans na wzrost i suk­ces w glo­bal­nym han­dlu w cza­sach nie­sta­bil­no­ści? Jaką rolę odgry­wa­ją fir­my z Euro­py Cen­tral­nej w glo­bal­nej rywa­li­za­cji? Jaka jest przy­szłość pie­nią­dza i jak kształ­tu­ją się per­spek­ty­wy posze­rze­nia stre­fy euro? Jakie są doświad­cze­nia, wnio­ski i pro­gno­zy dla gospo­dar­czej współ­pra­cy Pol­ski z kra­ja­mi taki­mi jak: Repu­bli­ka Korei, Zjed­no­czo­ne Emi­ra­ty Arab­skie, Ame­ry­ka czy Wiel­ka Bry­ta­nia po bre­xi­cie? W jakim kie­run­ku zmie­rza ini­cja­ty­wa Trój­mo­rza? To tyl­ko nie­któ­re z tema­tów uję­tych w agen­dzie tego­rocz­ne­go Kongresu.

Po raz kolej­ny z myślą o Ukra­inie – dzi­siaj i w przyszłości

Woj­na w Ukra­inie była waż­nym punk­tem kon­gre­so­wej deba­ty przed rokiem, nie ina­czej będzie i pod­czas tego­rocz­nej edy­cji wyda­rze­nia. Pod lupę zosta­ną wzię­te przy­kła­dy kon­se­kwent­ne­go wspar­cia dla wal­czą­cej Ukra­iny, a tak­że skut­ki woj­ny, obec­ne warun­ki życia w tym kra­ju i per­spek­ty­wy jego odbu­do­wy. Pod­ję­ty zosta­nie temat euro­pej­skich aspi­ra­cji i kolej­nych eta­pów zbli­ża­nia Ukra­iny do Unii Europejskiej.

Kon­gres spoj­rzy na Ukra­inę nie tyl­ko przez pry­zmat poli­ty­ki i gospo­dar­ki, ale pochy­li się nad spo­łe­czeń­stwem ukra­iń­skim i tym, jak mie­rzy się ono ze skut­ka­mi woj­ny. Omó­wio­na zosta­nie sytu­acja ukra­iń­skich kobiet, rola pomo­cy huma­ni­tar­nej, dzia­łań orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych czy pol­skich i ukra­iń­skich lide­rek w pro­ce­sie odbu­do­wy znisz­czo­ne­go kra­ju. Pane­li­ści poroz­ma­wia­ją o Ukra­iń­cach w pol­skiej edu­ka­cji, na ryn­ku pra­cy i w życiu spo­łecz­nym, w kon­tek­ście pomo­cy udzie­la­nej wschod­nim sąsia­dom przez Polaków.

W kie­run­ku zie­lo­nej gospodarki

Kon­gres wie­le miej­sca poświę­ci dosto­so­wa­niu gospo­dar­ki do wyzwań kli­ma­tycz­nych. Pod­czas dys­ku­sji prze­ana­li­zo­wa­ne zosta­ną moż­li­we ścież­ki roz­wo­ju nie­ob­cią­ża­ją­ce śro­do­wi­ska, czy temat współ­pra­cy mię­dzy­na­ro­do­wej na rzecz kli­ma­tu, a tak­że upo­wszech­nie­nia tech­no­lo­gii bez­e­mi­syj­nych w prze­my­śle i trans­por­cie. Sze­ro­ko omó­wio­ne będą: zie­lo­ne finan­so­wa­nie, ESG jako nowy para­dyg­mat dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej czy zaan­ga­żo­wa­nie odpo­wie­dzial­ne­go biz­ne­su i środ­ków publicz­nych w wal­kę z kata­stro­fą klimatyczną.

Jak współ­pra­co­wać na rzecz kli­ma­tu wobec zróż­ni­co­wa­nych aspi­ra­cji państw Euro­py i świa­ta? Jak biz­nes może pomóc natu­rze? Czy gospo­dar­ka cyr­ku­lar­na ma szan­sę stać się tą domi­nu­ją­cą? Jaka jest rola zrów­no­wa­żo­nych łań­cu­chów dostaw, zie­lo­ne­go han­dlu czy zrów­no­wa­żo­nych sys­te­mów żyw­no­ścio­wych? Jak gospo­da­ro­wać odpa­da­mi w duchu eko? Przed uczest­ni­ka­mi tego­rocz­ne­go Kon­gre­su cie­ka­wa i moc­no zaan­ga­żo­wa­na pro­śro­do­wi­sko­wo dyskusja.

Trans­for­ma­cja sek­to­ra energii

Sta­bil­ny, bez­piecz­ny, zrów­no­wa­żo­ny – jaki powi­nien być miks ener­gii teraz i z myślą o przy­szło­ści? O tym rów­nież dys­ku­to­wać będą uczest­ni­cy Kon­gre­su, któ­ry przy oka­zji pozna­ją doko­na­nia, wyzwa­nia i pro­gno­zy doty­czą­ce pod­no­sze­nia stop­nia nie­za­leż­no­ści euro­pej­skich gospo­da­rek poprzez dostęp do wła­snych źró­deł ener­gii, w per­spek­ty­wie zablo­ko­wa­nia dostaw gazu z Rosji. Poru­szo­ne zosta­ną kwe­stie bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go, a tak­że temat gospo­dar­ki wodo­ro­wej i warun­ków jej roz­wo­ju. Pane­li­ści Kon­gre­su pochy­lą się nad per­spek­ty­wa­mi roz­wo­ju ener­ge­ty­ki jądro­wej i prze­obra­żeń zacho­dzą­cych w tej bran­ży. W Kato­wi­cach sze­ro­ko dys­ku­to­wa­na będzie rola węgla wobec kry­zy­su ener­ge­tycz­ne­go, wyko­rzy­sty­wa­nia tzw. surow­ców kry­tycz­nych czy poten­cja­łu takich roz­wią­zań jak m.in.: foto­wol­ta­ika, bio­gaz oraz ener­ge­ty­ka wiatrowa.

Tech­no­lo­gie, inno­wa­cje, digitalizacja

Uczest­ni­cy kon­gre­so­wych debat wezmą na tapet obsza­ry cyfro­we­go świa­ta o szcze­gól­nym poten­cja­le zmia­ny gospo­dar­ki i życia codzien­ne­go, takie jak: chmu­ra, Big Data, AI, czy tech­no­lo­gie Prze­my­słu 4.0, a nawet 5.0. Sztucz­na inte­li­gen­cja omó­wio­na zosta­nie jako jed­na z naj­bar­dziej eks­pan­syw­nych techn­lo­gii zmie­nia­ją­cych gospo­dar­kę i życie społeczne.

Zapro­sze­ni goście zagłę­bią się w tema­ty­kę glo­bal­ne­go wyści­gu cyfro­we­go oraz roli cyfro­wych tech­no­lo­gii w wal­ce o kli­mat. Nie bez komen­ta­rza pozo­sta­ną tak­że m.in.: nowy cyfro­wy świat meta­ver­se, cyfro­we nie­rów­no­ści, cybe­rza­gro­że­nia i cyberbezpieczeństwo.

Kon­gres będzie oka­zją do prze­glą­du tech­no­lo­gii przy­szło­ści i przyj­rze­nia się dyna­micz­ne­mu roz­wo­jo­wi takich roz­wią­zań i zja­wisk, jak: boty, bio­re­wo­lu­cje, block­cha­in, bio­me­tria, robo­ty­za­cja czy drony.

Makro- i mikroperspektywa

Euro­pej­ski Kon­gres Gospo­dar­czy, wycho­dząc od zja­wisk roz­pa­try­wa­nych w ska­li glo­bal­nej, przyj­rzy się tak­że temu, jak prze­kła­da­ją się one na życie spo­łe­czeństw euro­pej­skich i codzien­ność w Pol­sce. Poru­szy pro­ble­my wyni­ka­ją­ce z galo­plu­ją­cej infla­cji i stra­te­gie radze­nia sobie z nią w dłuż­szej per­pek­ty­wie. Zasta­no­wi się nad aktu­al­ną kon­dy­cją sek­to­ra ban­ko­we­go i nad tym, jak deter­mi­nu­je ona wyobry kon­su­menc­kie. Wie­le miej­sca poświę­ci wyzwa­niom, prze­mia­nom i pro­ble­mom samo­rzą­dów, miast i regio­nów – roli part­ner­stwa publicz­no-pry­wat­ne­go, rewi­ta­li­za­cji prze­strze­ni miej­skiej, wpi­sy­wa­niu się metro­po­lii w nurt zie­lo­nej trans­for­ma­cji. W kon­gre­so­wych deba­tach wybrzmią tak­że pro­ble­my sys­te­mu ochro­ny zdrowia.

Kon­gres podej­mie rów­nież temat kobiet w biz­ne­sie, w tym m.in. spo­ru o pary­te­ty, kobie­ce­go przy­wódz­twa i szans na roz­bi­cie szkla­ne­go sufitu.

Nie zabrak­nie dys­ku­sji o mądrym i sku­tecz­nym nie­sie­niu pomo­cy, roli trze­cie­go sek­to­ra, mia­sto­twór­czej i pro­ro­zwo­jo­wej roli kul­tu­ry, współ­pra­cy nauki z biz­ne­sem, nowych zja­wi­skach w komu­ni­ka­cji i mar­ke­tin­gu czy prze­mia­nach pol­skiej sce­ny stratupowej. 

Głos mło­dych, deba­ty z poli­ty­ka­mi, roz­strzy­gnię­cia konkursów

Po raz dru­gi Kon­gre­so­wi towa­rzy­szyć będzie Euro­pej­skie Forum Mło­dych Lide­rów, któ­re daje prze­strzeń aktyw­nym dzia­ła­czom mło­dzie­żo­wym z kra­jów Unii Euro­pej­skiej, Bał­kan Zachod­nich, Part­ner­stwa Wschod­nie­go oraz Pol­ski, do dzie­le­nia się̨ doświad­cze­nia­mi, nawią­zy­wa­nia kon­tak­tów oraz dys­ku­sji o tym, co waż­ne dla mło­dych ludzi w całej Europie.

– Od lat pod­czas Euro­pej­skie­go Kon­gre­su Gospo­dar­cze­go szu­ka­my w szcze­gól­ny spo­sób poten­cja­łu w mło­dym poko­le­niu, odda­je­my im głos, słu­cha­my, co mają do powie­dze­nia. Mamy poczu­cie, że w dia­lo­gu mię­dzy­po­ko­le­nio­wym znaj­dzie­my traf­ne odpo­wie­dzi i roz­wią­za­nia naj­waż­niej­szych pro­ble­mów Euro­py, i to nie tyl­ko w aspek­cie gospo­dar­czym – mówi Woj­ciech Kuśpik.

Przed rokiem w Euro­pej­skim Forum Mło­dych Lide­rów wzię­ło udział ponad 250 mło­dych akty­wi­stów i akty­wi­stek z róż­nych czę­ści świa­ta, a obok nich stu­den­ci regio­nal­nych uczel­ni i przed­się­bior­cy. Rów­nież w tym roku wszy­scy oni będą mogli spo­tkać się z przed­sta­wi­cie­la­mi biz­ne­su i lide­ra­mi opi­nii obec­ny­mi na Kon­gre­sie. Z kolei kon­gre­so­wi goście zosta­ną zapro­sze­ni do udzia­łu w aktyw­no­ściach Euro­pej­skie­go Forum Mło­dych Lide­rów. Tema­ta­mi prze­wod­ni­mi będą: edu­ka­cja dla przy­szło­ści (nauka i biz­nes), rynek pra­cy po nowe­mu; part­ner­stwo publicz­no-pry­wat­ne; edu­ka­cja w trak­cie kon­flik­tu oraz rola wolon­ta­ria­tu dla młodych.

– Kon­gres daje nie­zwy­kłe moż­li­wo­ści nawią­zy­wa­nia i roz­wi­ja­nia rela­cji biz­ne­so­wych. Co roku pyta­my o oce­nę Euro­pej­skie­go Kon­gre­su Gospo­dar­cze­go jego słu­cha­czy, pane­li­stów i part­ne­rów. Wyni­ki badań jed­no­znacz­nie poka­zu­ją, że uczest­ni­cy cenią moc networ­kin­gu i wyso­ką efek­tyw­ność spo­tkań, któ­re odby­wa­ją w cza­sie trzech kon­gre­so­wych dni w Kato­wi­cach – mówi Woj­ciech Kuśpik.

XV Euro­pej­skie­mu Kon­gre­so­wi Gospo­dar­cze­mu towa­rzy­szyć będą uro­czy­ste gale wrę­cze­nia nagród. Roz­strzy­gnię­te zosta­ną kolej­ne edy­cje kon­kur­sów: EEC Star­tup Chal­len­ge, Top Inwe­sty­cje Komu­nal­ne oraz Inwe­stor Bez Gra­nic, swo­ją kon­ty­nu­ację będzie miał w roz­sze­rzo­nej for­mu­le tak­że Ran­king Zie­lo­nych Ini­cja­tyw.

Na tego­rocz­ny Euro­pej­ski Kon­gres Gospo­dar­czy moż­na się reje­stro­wać pod lin­kiem: https://www.eecpoland.eu/2023/pl/rejestracja,1627/

XV Euro­pej­ski Kon­gres Gospodarczy

24–26 kwiet­nia 2023 r.

Kato­wi­ce, Mię­dzy­na­ro­do­we Cen­trum Kongresowe

***  

Euro­pej­ski Kon­gres Gospo­dar­czy (Euro­pe­an Eco­no­mic Con­gress – EEC) w Kato­wi­cach to trzy­dnio­wy cykl debat, spo­tkań i wyda­rzeń towa­rzy­szą­cych z udzia­łem gości z Pol­ski, Euro­py, świa­ta, wśród któ­rych wymie­nić moż­na: unij­nych komi­sa­rzy, pre­mie­rów i przed­sta­wi­cie­li rzą­dów państw euro­pej­skich, pre­ze­sów naj­więk­szych firm, naukow­ców i prak­ty­ków, decy­den­tów mają­cych real­ny wpływ na życie gospo­dar­cze i spo­łecz­ne. W opi­nio­twór­czym gro­nie, w for­mie otwar­tej deba­ty publicz­nej, pro­wa­dzo­ne są roz­mo­wy o kwe­stiach naj­istot­niej­szych dla roz­wo­ju Europy. 

Orga­ni­za­to­rem Euro­pej­skie­go Kon­gre­su Gospo­dar­cze­go, od pierw­szej edy­cji w 2009 roku, jest Gru­pa PTWP. 

Wię­cej infor­ma­cji:                                                                                                                                  

Euro­pej­ski Kon­gres Gospo­dar­czy www.eecpoland.eu  

Wię­cej infor­ma­cji o orga­ni­za­to­rze – Gru­pa PTWP – www.ptwp.pl  

Reje­stra­cja – https://www.eecpoland.eu/2023/pl/rejestracja,1627/

Zapra­sza­my rów­nież:  
Face­bo­ok: facebook.com/EECKatowice    Lin­ke­dIn: www.linkedin.com/showcase/europejski-kongres-gospodarczy/  
Twit­ter: twitter.com/EECKatowice #EKG2023 #EEC2023

Scroll to Top