Elektroniczna komunikacja w zamówieniach publicznych – webinarium 5 czerwca 2023 r. godz. 11:30–13:00

Pla­nu­jesz pierw­szy raz zło­żyć ofer­tę w zamó­wie­niu publicz­nym? Chcesz poznać naj­częst­sze błę­dy zwią­za­ne z komu­ni­ka­cją elek­tro­nicz­ną w prze­tar­gu? Nie wiesz, jak popraw­nie pod­pi­sać ofer­tę? Zapra­sza­my na webi­na­rium Cen­trum Roz­wo­ju MŚP, w trak­cie któ­re­go zosta­ną omó­wio­ne zagad­nie­nia doty­czą­ce elek­tro­nicz­nej komu­ni­ka­cji w zamó­wie­niach publicz­nych. Uczest­ni­cy webi­na­rium pozna­ją odpo­wie­dzi na pod­sta­wo­we pyta­nia doty­czą­ce komu­ni­ka­cji z publicz­nym zama­wia­ją­cym, w tym m.in.: czy muszą posia­dać pod­pis elek­tro­nicz­ny by star­to­wać w prze­tar­gu, czy elek­tro­nicz­ne skła­da­nie ofert jest bez­piecz­ne. Zosta­ną też omó­wio­ne naj­częst­sze prak­tycz­ne pro­ble­my w komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej. Webi­na­rium jest dedy­ko­wa­ne małych i śred­nim przed­się­bior­stwom, któ­re są zain­te­re­so­wa­ne udzia­łem w prze­tar­gach publicznych.

Reje­stra­cja na stro­nie PARP.

Scroll to Top