#35 Will digitisation sideline seniors?

The topic of the ninth epi­so­de of the second season of the „Efekt Sie­ci” pod­cast is the chal­len­ges cre­ated by the age­ing popu­la­tion and a spe­cial gro­up in the world of new tech­no­lo­gies – seniors. The­re is a per­si­stent myth of seniors as digi­tal­ly exc­lu­ded people on the mar­gins of social acti­vi­ties. Mean­whi­le, stu­dies show that the digi­tal acti­vi­ty of seniors is cle­ar­ly incre­asing – accor­ding to a CBOS report, they con­sti­tu­te as much as 28% of the popu­la­tion. onli­ne shop­pers, they are also keen to use e‑banking or ban­king and finan­cial servi­ces in gene­ral. Does this mean that the myth of the exc­lu­ded, mar­gi­na­li­sed senior citi­zen is outdated?

The expert for the epi­so­de is Dr. Anna Niciń­ska, a DELab UW ana­lyst and eco­no­mist at the Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces of the Uni­ver­si­ty of War­saw, who answers questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- senior onli­ne acti­vi­ties and the digi­tal side of older people,
- veri­fy­ing myths abo­ut the mar­gi­na­li­sa­tion and exc­lu­sion of seniors,
- per­spec­ti­ves of the „silver gene­ra­tion” on the deve­lop­ment of the mar­ke­ting mar­ket,
- labo­ur mar­ket bar­riers that exc­lu­de seniors,
- the effects of auto­ma­tion on wor­kers in the 55+ gro­up,
- the chal­len­ges of an age­ing popu­la­tion,
- a com­pa­ri­son of the situ­ation of senior citi­zens and respon­ses to the chal­len­ges of an age­ing socie­ty in Poland and in other Euro­pe­an Union countries.

Share

„Jeże­li popa­trzy­my na cykl życia i weź­mie­my dzie­cia­ki, któ­re teraz nie mają moż­li­wo­ści brać udzia­łu w edu­ka­cji z tego wzglę­du, że nie ma pię­ciu kom­pu­te­rów w rodzi­nie, tyl­ko jest jeden dzie­lo­ny, edu­ka­cja jest onli­ne i jest kon­ku­ren­cja któ­re dziec­ko aku­rat będzie mogło się tym zająć, to ma kon­se­kwen­cje na naj­bliż­sze lata edu­ka­cji tych dzie­cia­ków, ale ma też kon­se­kwen­cje dla tego, jak będą sobie radzić na ryn­ku pra­cy, jak będą mogli sobie kon­ty­nu­ować i roz­wi­jać te umie­jęt­no­ści cyfro­we. Wie­my, że to nie wiek jest kry­te­rium, któ­re ogra­ni­cza, ale wła­śnie te kom­pe­ten­cje cyfro­we, któ­re wpły­wa­ją na pro­duk­tyw­ność osób star­szych. Więc to nie jest kwe­stia same­go wie­ku, ale kwe­stia szans na zaku­mu­lo­wa­nie w cyklu życia tych rze­czy. Tutaj znów kobie­ty są w gor­szej sytu­acji ze wzglę­du na te prze­rwy [w zatrud­nie­niu] i inne nie­od­płat­ne pra­ce. Tak to bar­dzo czę­sto nadal wyglą­da w wie­lu kra­jach świa­ta – ta sytu­acja sta­ro­ści jest pochod­ną tego, co się wyda­rzy­ło wcze­śniej (…) Rynek pra­cy nie nadą­ża za tą struk­tu­rą popu­la­cji. Jest bada­nie, któ­re poka­zu­je, że pro­duk­tyw­ność osób w wie­ku 50+ nie jest gor­sza niż osób młod­szych. Wpraw­dzie czę­ściej popeł­nia­ją jakieś drob­ne pomył­ki, ale zde­cy­do­wa­nie rza­dziej popeł­nia­ją takie błę­dy, któ­re pro­wa­dzą np. do zatrzy­ma­nia pro­ce­su pro­duk­cji. Bar­dzo czę­sto jest tak, że zdro­wie tych osób jest w innej sytu­acji niż osób młod­szych, ale to nie jest tak, że wszyst­kie są nie­do­łęż­ne. To np. jest kwe­stia mniej­szej odpor­no­ści na przebodźcowanie”.

― Dr. Anna Niciń­ska, DELab UW, Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top