Podcast

Efekt Sieci #35 – Czy cyfryzacja odstawi seniorów na boczny tor?

Poglądowa ilustracja reprezentująca nagrywanie podcastu

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tema­tem dzie­wią­te­go odcin­ka dru­gie­go sezo­nu pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” są wyzwa­nia, jakie two­rzy pro­ces sta­rze­nia się spo­łe­czeń­stwa oraz szcze­gól­na gru­pa w świe­cie nowych tech­no­lo­gii – senio­rzy. W powszech­nej świa­do­mo­ści poku­tu­je mit senio­ra jako oso­by wyklu­czo­nej cyfro­wo, pozo­sta­ją­cej na mar­gi­ne­sie dzia­łań spo­łecz­nych. Tym­cza­sem bada­nia poka­zu­ją, że aktyw­ność cyfro­wa senio­rów wyraź­nie rośnie – według rapor­tu CBOS sta­no­wią oni aż 28 proc. kupu­ją­cych w sie­ci, chęt­nie korzy­sta­ją też z ban­ko­wo­ści elek­tro­nicz­nej czy z usług ban­ko­wych i finan­so­wych w ogó­le. Czy to ozna­cza, że mit wyklu­czo­nych, mar­gi­na­li­zo­wa­nych senio­rów jest już nieaktualny?

Eks­pert­ką odcin­ka jest dr Anna Niciń­ska, ana­li­tycz­ka DELab UW oraz eko­no­mist­ka na Wydzia­le Nauk Eko­no­micz­nych UW, któ­ra odpo­wia­da na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- aktyw­ność senio­rów w sie­ci i cyfro­wą stro­nę osób star­szych,
- wery­fi­ka­cję mitów doty­czą­cych mar­gi­na­li­zo­wa­nia i wyklu­cze­nia senio­rów,
- per­spek­ty­wy „silver gene­ra­tion” na roz­wój ryn­ku mar­ke­tin­go­we­go,
- barie­ry na ryn­ku pra­cy, któ­re wyklu­cza­ją senio­rów,
- skut­ki auto­ma­ty­za­cji dla pra­cow­ni­ków 55+,
- wyzwa­nia zwią­za­ne ze sta­rze­niem się spo­łe­czeń­stwa,
- porów­na­nie sytu­acji senio­rów i reak­cji na wyzwa­nia sta­rze­nia się spo­łe­czeń­stwa w Pol­sce i w innych kra­jach Unii Europejskiej.

„Jeże­li popa­trzy­my na cykl życia i weź­mie­my dzie­cia­ki, któ­re teraz nie mają moż­li­wo­ści brać udzia­łu w edu­ka­cji z tego wzglę­du, że nie ma pię­ciu kom­pu­te­rów w rodzi­nie, tyl­ko jest jeden dzie­lo­ny, edu­ka­cja jest onli­ne i jest kon­ku­ren­cja któ­re dziec­ko aku­rat będzie mogło się tym zająć, to ma kon­se­kwen­cje na naj­bliż­sze lata edu­ka­cji tych dzie­cia­ków, ale ma też kon­se­kwen­cje dla tego, jak będą sobie radzić na ryn­ku pra­cy, jak będą mogli sobie kon­ty­nu­ować i roz­wi­jać te umie­jęt­no­ści cyfro­we. Wie­my, że to nie wiek jest kry­te­rium, któ­re ogra­ni­cza, ale wła­śnie te kom­pe­ten­cje cyfro­we, któ­re wpły­wa­ją na pro­duk­tyw­ność osób star­szych. Więc to nie jest kwe­stia same­go wie­ku, ale kwe­stia szans na zaku­mu­lo­wa­nie w cyklu życia tych rze­czy. Tutaj znów kobie­ty są w gor­szej sytu­acji ze wzglę­du na te prze­rwy [w zatrud­nie­niu] i inne nie­od­płat­ne pra­ce. Tak to bar­dzo czę­sto nadal wyglą­da w wie­lu kra­jach świa­ta – ta sytu­acja sta­ro­ści jest pochod­ną tego, co się wyda­rzy­ło wcze­śniej (…) Rynek pra­cy nie nadą­ża za tą struk­tu­rą popu­la­cji. Jest bada­nie, któ­re poka­zu­je, że pro­duk­tyw­ność osób w wie­ku 50+ nie jest gor­sza niż osób młod­szych. Wpraw­dzie czę­ściej popeł­nia­ją jakieś drob­ne pomył­ki, ale zde­cy­do­wa­nie rza­dziej popeł­nia­ją takie błę­dy, któ­re pro­wa­dzą np. do zatrzy­ma­nia pro­ce­su pro­duk­cji. Bar­dzo czę­sto jest tak, że zdro­wie tych osób jest w innej sytu­acji niż osób młod­szych, ale to nie jest tak, że wszyst­kie są nie­do­łęż­ne. To np. jest kwe­stia mniej­szej odpor­no­ści na przebodźcowanie”.

― dr Anna Niciń­ska, DELab UW, WNE UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Przewiń do góry