#5 Przemysł 4.0 – hit czy kit?

Idea prze­my­słu 4.0 dłu­go prze­sta­wia­na była jako goto­we do wpro­wa­dza­nia roz­wią­za­nie, klu­czo­we dla funk­cjo­no­wa­nia przed­się­biorstw, zwłasz­cza w dobie cyfry­za­cji. Suk­ces jej wdro­że­nia, jak poka­za­ły bada­nia pro­wa­dzo­ne przez prof. Kata­rzy­nę Śle­dziew­ską i prof. Rena­tę Włoch, nie zale­ży wyłącz­nie od aspek­tów tech­no­lo­gicz­nych. Jed­nym z klu­czo­wych czyn­ni­ków są aspek­ty orga­ni­za­cyj­ne: ludzie, ich wie­dza jak wyko­rzy­sty­wać tech­no­lo­gie mądrzej i lepiej, a przede wszyst­kim otwar­tość na zmia­nę. O tym, co w prak­ty­ce ozna­cza prze­mysł 4.0 i czy jest pozy­tyw­nym tren­dem, czy jedy­nie krót­ko­trwa­łą modą roz­ma­wia­my z prof. Joan­ną Siwiń­ską-Gorze­lak i dr Kata­rzy­ną Nosalską.

Wię­cej o oma­wia­nych zagad­nie­niach prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska i prof. Rena­ta Włoch piszą w książ­ce „Gospo­dar­ka cyfro­wa. Jak nowe tech­no­lo­gie zmie­nia­ją świat” w roz­dzia­le poświę­co­nym prze­my­sło­wi 4.0.

Zuzan­na Cho­iń­ska pyta swo­je gości­nie o:

  • defi­ni­cję prze­my­słu 4.0 i jej powią­za­nie z cyfro­wą doj­rza­ło­ścią, a tak­że klu­czo­we ele­men­ty i barie­ry trans­for­ma­cji cyfrowej,
  • podej­ście pra­cow­ni­ków do idei prze­my­słu 4.0,
  • robo­ty kola­bo­ru­ją­ce i inne przy­kła­dy technologii,
  • etap wdra­ża­nia idei prze­my­słu 4.0 w Polsce,
  • pod­sta­wy rewo­lu­cji tech­no­lo­gicz­nej w prze­my­śle 4.0,
  • goto­wość sek­to­ra edu­ka­cji i ryn­ku pra­cy na przy­go­to­wy­wa­nie pra­cow­ni­ków na przej­ście z prze­my­słu 3.0 do 4.0,
  • moż­li­wość bez­po­śred­nie­go docie­ra­nia do klien­ta dzię­ki per­so­na­li­za­cji usług i produktów,
  • miej­sce genAI w prze­my­śle 4.0.

Powsta­nie serii pod­ca­stów „Gospo­dar­ka cyfro­wa 360 stop­ni” jest finan­so­wa­ne z pro­gra­mu „Ini­cja­ty­wa Dosko­na­ło­ści – Uczel­nia Badaw­cza”. Odci­nek powstał przy współ­pra­cy z Radiem Kampus.

O ekspertkach odcinka:

Dr hab. Joan­na Siwiń­ska-Gorze­lak, prof. UW – pro­fe­sor na Wydzia­le Nauk Eko­no­micz­nych UW w Kate­drze Trans­for­ma­cji Tech­no­lo­gicz­nej oraz ana­li­tycz­ka DELab UW. Zaj­mu­je się bada­nia­mi nad prze­my­słem 4.0 oraz wpły­wem nowych tech­no­lo­gii na wzrost gospo­dar­czy i produktywność.

Dr Kata­rzy­na Nosal­ska – dyrek­tor­ka Cen­trum Kom­pe­ten­cji Cyfro­wych w Mini­ster­stwie Cyfry­za­cji. Ukoń­czy­ła stu­dia dok­to­ranc­kie w zakre­sie nauk eko­no­micz­nych i nauk o zarzą­dza­niu na Aka­de­mii Leona Koź­miń­skie­go, gdzie obec­nie jest badacz­ką. W swo­im dok­to­ra­cie zaj­mo­wa­ła się zagad­nie­niem prze­my­słu 4.0 i trans­for­ma­cją cyfrową.

Zachę­ca­my tak­że do wysłu­cha­nia roz­dzia­łów „Gospo­dar­ki cyfro­wej” poświę­co­nych zagad­nie­niu prze­my­słu 4.0.

Udostępnij

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr. Michałem Boni i Bartoszem Ślosarskim o państwie 4.0 i datafikacji.
Z Jowitą Michalską i prof. Magdaleną Słok-Wódkowską o globalizacji 4.0 i regulacjach.
Z dr Justyną Godlewską-Szyrkową i dr. Dawidem Szarańskim o pracy 4.0 i kluczowych kompetencjach.
Z Filipem Konopczyńskim i dr. Wojciechem Hardym o konsumpcji 4.0 i rozwoju genAI.
Z Katarzyną Szymielewicz i dr Joanną Mazur o rynku 4.0 i platformach cyfrowych.
Tematy: platformy
Z dr Agustinem Cocola-Gant na temat wpływu platform cyfrowych - takich jak Airbnb - na rynek mieszkaniowy.
Tematy: platformy
Scroll to Top