3 Czy Airbnb wywróci do góry nogami rynek mieszkaniowy?

Tematy: platformy

Tema­tem kolej­ne­go odcin­ka pod­ca­stu jest wpływ plat­form cyfro­wych – takich jak Airbnb – na rynek miesz­ka­nio­wy, w szcze­gól­no­ści na sek­tor wynaj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go. Eks­per­tem odcin­ka jest dr Agu­stín Coco­la-Gant z Insty­tu­tu Geo­gra­fii i Pla­no­wa­nia Prze­strzen­ne­go na Uni­wer­sy­te­cie Lizboń­skim, któ­re­go pra­ce badaw­cze doty­czą takich tema­tów jak stu­dia miej­skie, gen­try­fi­ka­cja, tury­sty­ka, wyna­jem krót­ko­ter­mi­no­wy i Airbnb, w szcze­gól­no­ści w przy­pad­ku Bar­ce­lo­ny i Lizbony.

Dr Kri­stóf Gyó­di, adiunkt na Wydzia­le Nauk Eko­no­micz­nych i nasz ana­li­tyk pyta swo­je­go gościa o takie kwe­stie jak:

  • zmia­ny, jakie wpro­wa­dzi­ły plat­for­my dla wynaj­mu­ją­cych i kupu­ją­cych oraz rynek mieszkaniowy,
  • pro­ces finan­sja­li­za­cji miesz­kań i jego nega­tyw­ne skut­ki dla mieszkańców,
  • histo­ria bada­nych pro­ce­sów w kra­jach europejskich,
  • efek­ty sie­cio­we pro­ce­su platformizacji,
  • kry­zys nowej gene­ra­cji ryn­ku mieszkaniowego,
  • nowe zasa­dy wpro­wa­dzo­ne przez plat­for­my, któ­re kwe­stio­nu­ją, że dostęp do miesz­kań jest pra­wem, a nie towarem,
  • doświad­cze­nia z badań eks­perc­kich w Bar­ce­lo­nie i Lizbo­nie oraz nega­tyw­ne skut­ki plat­for­mi­za­cji dla mieszkańców,
  • roz­wią­za­nia, któ­re pomo­gły pchnąć rynek we wła­ści­wym kierunku,
  • nadziei, że pla­no­wa­ne przez Unię Euro­pej­ską regu­la­cje doty­czą­ce plat­form spra­wią, że rynek wynaj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go sta­nie się bar­dziej cywilizowany.

Udostępnij

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top