#1 Od ewolucji do monopolu: platformy w erze GenAI

Tematy: platformy

Cyfro­we plat­for­my – kom­plek­so­we roz­wią­za­nia inter­ne­to­we, któ­re umoż­li­wia­ją inte­rak­cje, trans­ak­cje oraz udo­stęp­nia­nie tre­ści mię­dzy róż­ny­mi użyt­kow­ni­ka­mi, łącząc dwie stro­ny ryn­ku. Sze­ro­ko zakro­jo­ne sys­te­my inte­gru­ją róż­no­rod­ne funk­cje, usłu­gi i dane. Two­rzą rynek, jed­no­cze­śnie będąc ryn­kiem. O roli plat­form cyfro­wych, fil­tro­wa­niu infor­ma­cji, nawi­go­wa­niu w sie­ci, ale też ich prze­mia­nach, szcze­gól­nie w kon­tek­ście roz­wo­ju sztucz­nej inte­li­gen­cji i regu­la­cji Unii Euro­pej­skiej roz­ma­wia­my w pierw­szym odcin­ku z serii „Gospo­dar­ka 360 stop­ni” z Kata­rzy­ną Szy­mie­le­wicz i dr Joan­ną Mazur.

O oma­wia­nych zagad­nie­niach prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska i prof. Rena­ta Włoch „Gospo­dar­ka cyfro­wa. Jak nowe tech­no­lo­gie zmie­nia­ją świat” piszą w roz­dzia­le poświę­co­nym ryn­ko­wi 4.0 i plat­for­mom cyfro­wym.

Gości­nie Zuzan­ny Cho­iń­skiej dys­ku­tu­ją o:

  • współ­cze­snych funk­cjach plat­form i ich prze­mia­nach w czasie,
  • ewo­lu­cji pro­fi­lo­wa­nia na platformach,
  • wery­fi­ka­cji tezy, według któ­rej plat­for­my słu­żą głów­nie jako model biz­ne­so­wy prze­rzu­ca­nia kosz­tów na użytkowników,
  • pro­ble­mach, jakie wywo­łu­je uży­cie algo­ryt­mów, w tym dys­kry­mi­na­cji algorytmicznej,
  • deepfake’ach i innych for­mach two­rze­nia wra­że­nia zmia­ny obra­zu ota­cza­ją­ce­go nas świa­ta i wysta­wia­nia użyt­kow­ni­ka na prze­kaz, któ­ry nie ma miej­sca w rzeczywistości,
  • regu­la­cjach unij­nych i szan­sach na roz­wią­za­nie bolą­czek zwią­za­nych z platformami,
  • impli­ka­cjach gene­ra­tyw­nej sztucz­nej inte­li­gen­cji dla roz­wo­ju platform.
 O ekspertkach odcinka:

Kata­rzy­na Szy­mie­le­wicz – praw­nicz­ka i dzia­łacz­ka spo­łecz­na, współ­za­ło­ży­ciel­ka i pre­ze­ska Fun­da­cji Panop­ty­kon. Pro­wa­dzą­ca pod­cast „Panop­ty­kon 4.0”.

Dr Joan­na Mazur – dok­tor pra­wa na UW, badacz­ka w Zakła­dzie Euro­pej­skie­go Pra­wa Gospo­dar­cze­go Wydzia­łu Zarzą­dza­nia UW oraz ana­li­tycz­ka DELab UW.

Zachę­ca­my tak­że do wysłu­cha­nia roz­dzia­łów „Gospo­dar­ki cyfro­wej” poświę­co­nych zagad­nie­niu ryn­ku 4.0.

 

Udostępnij

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr. Michałem Boni i Bartoszem Ślosarskim o państwie 4.0 i datafikacji.
Z prof. Joanną Siwińską-Gorzelak i dr Katarzyną Nosalską o przemyśle 4.0 i rewolucji technologicznej.
Z Jowitą Michalską i prof. Magdaleną Słok-Wódkowską o globalizacji 4.0 i regulacjach.
Z dr Justyną Godlewską-Szyrkową i dr. Dawidem Szarańskim o pracy 4.0 i kluczowych kompetencjach.
Z Filipem Konopczyńskim i dr. Wojciechem Hardym o konsumpcji 4.0 i rozwoju genAI.
Z dr Agustinem Cocola-Gant na temat wpływu platform cyfrowych - takich jak Airbnb - na rynek mieszkaniowy.
Tematy: platformy
Scroll to Top