#2 Konsumpcja treści w erze profilowanych informacji

Gene­ra­tyw­na sztucz­na inte­li­gen­cja zmie­ni­ła spo­sób, w jaki kon­su­mu­je­my tre­ści w prze­strze­ni cyfro­wej. Czy nie­uchron­nie cze­ka nas era śle­dze­nia i pro­fi­lo­wa­nia, sko­ro już dziś algo­ryt­my są w sta­nie zre­kon­stru­ować pro­fil użyt­kow­ni­ka, by dostar­czać mu okre­ślo­ne tre­ści, wpły­wa­ją­ce na jego poglą­dy? Skąd bie­rze się para­doks spad­ku uwa­gi, mimo rosną­cej kon­sump­cji tre­ści? W dru­gim odcin­ku z serii „Gospo­dar­ka cyfro­wa 360 stop­ni” wraz z Fili­pem Konop­czyń­skim i dr Woj­cie­chem Har­dym przy­glą­da­my się zagad­nie­niu cyfro­wej kon­sump­cji, napę­dza­nej przez roz­wój genAI, a tak­że skut­kom tego pro­ce­su dla sek­to­ra kreatywnego.

Wię­cej o oma­wia­nych zagad­nie­niach prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska i prof. Rena­ta Włoch piszą w książ­ce „Gospo­dar­ka cyfro­wa. Jak nowe tech­no­lo­gie zmie­nia­ją świat” w roz­dzia­le poświę­co­nym kon­sump­cji 4.0.

Goście Zuzan­ny Cho­iń­skiej dys­ku­tu­ją o:

  • powo­dach, dla któ­rych pro­fi­lo­wa­nie jest sto­so­wa­ne i jego konsekwencjach,
  • zmia­nie sty­lu kon­sump­cji tre­ści i zwią­za­nej z tym utra­cie prywatności,
  • źró­dłach rewo­lu­cji genAI
  • tren­dach i nowych obsza­rach zwią­za­nych z roz­wo­jem genAI,
  • obsza­rach wal­ki plat­form, któ­re powin­ny stać się przed­mio­tem regulacji,
  • moż­li­wo­ściach gene­ra­tyw­nej sztucz­nej inte­li­gen­cji i ich impli­ka­cjach dla sek­to­ra kreatywnego,
  • eko­no­mii uwa­gi w kon­tek­ście nowych tech­no­lo­gii oraz obsza­rach na kre­atyw­ność człowieka.

O ekspertach odcinka:

Filip Konop­czyń­ski – praw­nik, kul­tu­ro­znaw­ca, współ­za­ło­ży­ciel Fun­da­cji Kalec­kie­go. Spe­cja­li­zu­je się w regu­la­cjach doty­czą­cych nowych tech­no­lo­gii. Eks­pert w zakre­sie nowe­go „Aktu o sztucz­nej inteligencji”.

Dr Woj­ciech Har­dy – dok­tor eko­no­mi, adiunkt na Wydzia­le Nauk Eko­no­micz­nych UW, ana­li­tyk DELab UW. Zaj­mu­je się bada­nia­mi nad sek­to­rem kre­atyw­nym oraz w dzie­dzi­nie cyfro­wej rozrywki.

Zachę­ca­my tak­że do wysłu­cha­nia roz­dzia­łów „Gospo­dar­ki cyfro­wej” poświę­co­nych zagad­nie­niu kon­sump­cji 4.0.

Udostępnij

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr. Michałem Boni i Bartoszem Ślosarskim o państwie 4.0 i datafikacji.
Z prof. Joanną Siwińską-Gorzelak i dr Katarzyną Nosalską o przemyśle 4.0 i rewolucji technologicznej.
Z Jowitą Michalską i prof. Magdaleną Słok-Wódkowską o globalizacji 4.0 i regulacjach.
Z dr Justyną Godlewską-Szyrkową i dr. Dawidem Szarańskim o pracy 4.0 i kluczowych kompetencjach.
Z Katarzyną Szymielewicz i dr Joanną Mazur o rynku 4.0 i platformach cyfrowych.
Tematy: platformy
Z dr Agustinem Cocola-Gant na temat wpływu platform cyfrowych - takich jak Airbnb - na rynek mieszkaniowy.
Tematy: platformy
Scroll to Top