#4 Dominacja technologiczna w czasach globalizacji

Jeste­śmy świad­ka­mi zwro­tu regu­la­cyj­ne­go – pań­stwa zaczy­na­ją mówić o cyfro­wej suwe­ren­no­ści, a głos oby­wa­te­li nabie­ra zna­cze­nia w dys­ku­sji nad kształ­tem przy­szło­ści sztucz­nej inte­li­gen­cji. Gdzie w gąsz­czu inte­re­sów i regu­la­cji jest miej­sce jed­nost­ki i czy to pozy­cja, z któ­rej jeste­śmy usa­tys­fak­cjo­no­wa­ni? W czwar­tym odcin­ku z serii „Gospo­dar­ka cyfro­wa 360 stop­ni” pyta­my Jowi­tę Michal­ską i prof. Mag­da­le­nę Słok-Wód­kow­ską o glo­ba­li­za­cję 4.0, szcze­gól­nie w kon­tek­ście roz­wo­ju sztucz­nej inte­li­gen­cji oraz tego, jak cyfry­za­cja zmie­nia pro­ce­sy gospodarcze

Wię­cej o oma­wia­nych zagad­nie­niach prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska i prof. Rena­ta Włoch piszą w książ­ce „Gospo­dar­ka cyfro­wa. Jak nowe tech­no­lo­gie zmie­nia­ją świat” w roz­dzia­le poświę­co­nym glo­ba­li­za­cji 4.0.

Zuzan­na Cho­iń­ska pyta swo­je gości­nie o:

  • rela­cje trzech głów­nych pod­mio­tów – Unii Euro­pej­skiej, USA i Chin oraz rolę, jaką odgry­wa­ją w tych rela­cjach regulacje,
  • ure­gu­lo­wa­nia waż­nych war­to­ści w kon­tek­ście algo­ryt­mów oraz wysy­pu ini­cja­tyw globalnych,
  • per­spek­ty­wę kon­su­menc­ką w kon­tek­ście niskiej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej ryzyk oraz wzra­sta­ją­cych potrzeb regulacyjnych,
  • wpływ opi­sy­wa­ne­go przez Anu Brad­ford zja­wi­ska Brus­sels effect na domi­na­cję trzech głów­nych graczy,
  • pro­ces glo­ba­li­za­cji w kon­tek­ście nowych moż­li­wo­ści sztucz­nej inte­li­gen­cji – m.in. wyko­rzy­sty­wa­nia głosu,
  • naj­now­sze regu­la­cje wpro­wa­dzo­ne przez Chiny,
  • powo­dy, dla któ­rych Big Techy lob­bu­ja za regulacjami,
  • wyła­nia­ją­cych się gra­czy na glo­bal­nym ryn­ku i moż­li­wość jego funk­cjo­no­wa­nia bez dominacji,
  • per­spek­ty­wę, w któ­rej roz­wój AI mógł­by słu­żyć jako narzę­dzie demokratyzujące.

Powsta­nie serii pod­ca­stów „Gospo­dar­ka cyfro­wa 360 stop­ni” jest finan­so­wa­ne z pro­gra­mu „Ini­cja­ty­wa Dosko­na­ło­ści – Uczel­nia Badaw­cza”. Odci­nek powstał przy współ­pra­cy z Radiem Kampus.

O ekspertkach odcinka:

Jowi­ta Michal­ska – zało­ży­ciel­ka i pre­ze­ska fun­da­cji Digi­tal Uni­ver­si­ty. Zaj­mu­je się edu­ka­cją w zakre­sie trans­for­ma­cji cyfro­wej. Pro­wa­dzi pod­cast Digi­Talk, któ­re­go celem jest edu­ka­cja w zakre­sie kom­pe­ten­cji cyfro­wych. Obec­nie peł­ni rów­nież funk­cję Amba­sa­dor­ki Cyfro­wej przy Komi­sji Europejskiej.

Dr hab. Mag­da­le­na Słok-Wód­kow­ska, prof. UW – pro­fe­sor na Wydzia­le Pra­wa i Admi­ni­stra­cji UW. Ana­li­tycz­ka DELab UW. W swo­ich bada­niach zaj­mu­je się tema­tem regu­la­cji cyfro­wej gospo­dar­ki w pra­wie unijnym.

Zachę­ca­my tak­że do wysłu­cha­nia roz­dzia­łów „Gospo­dar­ki cyfro­wej” poświę­co­nych zagad­nie­niu glo­ba­li­za­cji 4.0.

Udostępnij

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr. Michałem Boni i Bartoszem Ślosarskim o państwie 4.0 i datafikacji.
Z prof. Joanną Siwińską-Gorzelak i dr Katarzyną Nosalską o przemyśle 4.0 i rewolucji technologicznej.
Z dr Justyną Godlewską-Szyrkową i dr. Dawidem Szarańskim o pracy 4.0 i kluczowych kompetencjach.
Z Filipem Konopczyńskim i dr. Wojciechem Hardym o konsumpcji 4.0 i rozwoju genAI.
Z Katarzyną Szymielewicz i dr Joanną Mazur o rynku 4.0 i platformach cyfrowych.
Tematy: platformy
Z dr Agustinem Cocola-Gant na temat wpływu platform cyfrowych - takich jak Airbnb - na rynek mieszkaniowy.
Tematy: platformy
Scroll to Top