#37 Supercomputer, Digital European Cloud – prospects for new EU program

The topic of the ele­venth epi­so­de of the second season of the „Efekt Sie­ci” pod­cast is the Digi­tal Euro­pe pro­gram adop­ted by the Euro­pe­an Union. It pro­vi­des for a sub­stan­tial amo­unt of EUR 7.5 bil­lion from the EU bud­get to be allo­ca­ted for digi­tal trans­for­ma­tion. What does this mean for Mem­ber Sta­tes and are funds ava­ila­ble to any citi­zen who comes up with an inno­va­ti­ve idea?

The expert of the epi­so­de is Dr. hab. Mag­da­le­na Słok-Wód­kow­ska, legal ana­lyst at the DELab UW and assi­stant pro­fes­sor at the Depart­ment of Euro­pe­an Law at the Facul­ty of Law, Uni­ver­si­ty of War­saw, who talks abo­ut the EU bud­get from the per­spec­ti­ve of digi­ti­za­tion and answers questions of Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- the justi­fi­ca­tion for devo­ting so much money to digi­tal trans­for­ma­tion at a time when it is alre­ady hap­pe­ning befo­re our eyes,
- the reasons why digi­ti­za­tion is so impor­tant to the Euro­pe­an Union (and why only now?),
- bene­fi­cia­ries of the EU pro­gram – whe­ther they be citi­zens or inter­na­tio­nal insti­tu­tions, set­ting stra­te­gies and actions,
- exam­ples of acti­vi­ties that can be fun­ded by „Digi­tal Euro­pe”,
- how to apply for funds and how to make them acces­si­ble to any EU citi­zen with an inno­va­ti­ve idea rela­ted to digi­tal transformation.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
„W tej per­spek­ty­wie jest kil­ka nowych rze­czy. Po raz pierw­szy jest zupeł­nie nowy pro­gram, któ­ry będzie miał war­tość 7,5 mld i te środ­ki będą prze­zna­czo­ne na duże pro­jek­ty cyfro­we. Na przy­kład Unia Euro­pej­ska ma taki pomysł, któ­ry został wyra­żo­ny w komu­ni­ka­cie o Cyfro­wej Przy­szło­ści Euro­py, żeby stwo­rzyć Cyfro­wą Chmu­rę Euro­pej­ską albo Super­kom­pu­ter Euro­pej­ski. Duże pro­jek­ty będą finan­so­wa­ne wła­śnie z tego fun­du­szu. Idea jest taka, że o tym, kto dosta­nie te pie­nią­dze będzie decy­do­wa­ła Komi­sja Euro­pej­ska i z regu­ły finan­so­wa­ne są takie pro­jek­ty, któ­re są wspól­ny­mi pro­jek­ta­mi euro­pej­ski­mi. Z jed­nej stro­ny są pro­jek­ta­mi wspól­ne­go zain­te­re­so­wa­nia, a z dru­giej stro­ny są też pro­jek­ta­mi, któ­re są robio­ne wspól­nie przez kil­ka państw (…) Poprzed­ni pro­gram był pro­gra­mo­wa­ny mniej wię­cej od 2012 do 2013 roku, wte­dy jesz­cze dużo mniej mówi­ło się o tym. To nawet nie była poprzed­nia Komi­sja Euro­pej­ska, tyl­ko jesz­cze wcze­śniej­sza. Pamię­taj­my też, że poprzed­nia Komi­sja zaczę­ła mówić na szer­szą ska­lę o cyfry­za­cji i wpro­wa­dzać ten pro­gram Jed­no­li­te­go Ryn­ku Cyfro­we­go. Teraz mamy tro­chę zmie­nio­ną filo­zo­fię. Nowa Komi­sja, któ­ra roz­po­czę­ła dzia­ła­nia rok temu nie mówi już o ryn­ku, ale o gospo­dar­ce cyfro­wej, więc jest też tro­chę zmie­nio­ne podej­ście do funduszy”.

― Dr. hab. Mag­da­le­na Słok-Wód­kow­ska, DELab UW, Facul­ty of Law, UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Prof. Katarzyna Śledziewska and Prof. Renatą Włoch about the competences of the future based on Eurostat data.
With Prof. Michał Krawczyk (WNE UW) about a project exploring EU sentiment.
Scroll to Top