#37 Supercomputer, Digital European Cloud – prospects for new EU program

The topic of the ele­venth epi­so­de of the second season of the „Efekt Sie­ci” pod­cast is the Digi­tal Euro­pe pro­gram adop­ted by the Euro­pe­an Union. It pro­vi­des for a sub­stan­tial amo­unt of EUR 7.5 bil­lion from the EU bud­get to be allo­ca­ted for digi­tal trans­for­ma­tion. What does this mean for Mem­ber Sta­tes and are funds ava­ila­ble to any citi­zen who comes up with an inno­va­ti­ve idea?

The expert of the epi­so­de is Dr. hab. Mag­da­le­na Słok-Wód­kow­ska, legal ana­lyst at the DELab UW and assi­stant pro­fes­sor at the Depart­ment of Euro­pe­an Law at the Facul­ty of Law, Uni­ver­si­ty of War­saw, who talks abo­ut the EU bud­get from the per­spec­ti­ve of digi­ti­za­tion and answers questions of Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- the justi­fi­ca­tion for devo­ting so much money to digi­tal trans­for­ma­tion at a time when it is alre­ady hap­pe­ning befo­re our eyes,
- the reasons why digi­ti­za­tion is so impor­tant to the Euro­pe­an Union (and why only now?),
- bene­fi­cia­ries of the EU pro­gram – whe­ther they be citi­zens or inter­na­tio­nal insti­tu­tions, set­ting stra­te­gies and actions,
- exam­ples of acti­vi­ties that can be fun­ded by „Digi­tal Euro­pe”,
- how to apply for funds and how to make them acces­si­ble to any EU citi­zen with an inno­va­ti­ve idea rela­ted to digi­tal transformation.

Share

„W tej per­spek­ty­wie jest kil­ka nowych rze­czy. Po raz pierw­szy jest zupeł­nie nowy pro­gram, któ­ry będzie miał war­tość 7,5 mld i te środ­ki będą prze­zna­czo­ne na duże pro­jek­ty cyfro­we. Na przy­kład Unia Euro­pej­ska ma taki pomysł, któ­ry został wyra­żo­ny w komu­ni­ka­cie o Cyfro­wej Przy­szło­ści Euro­py, żeby stwo­rzyć Cyfro­wą Chmu­rę Euro­pej­ską albo Super­kom­pu­ter Euro­pej­ski. Duże pro­jek­ty będą finan­so­wa­ne wła­śnie z tego fun­du­szu. Idea jest taka, że o tym, kto dosta­nie te pie­nią­dze będzie decy­do­wa­ła Komi­sja Euro­pej­ska i z regu­ły finan­so­wa­ne są takie pro­jek­ty, któ­re są wspól­ny­mi pro­jek­ta­mi euro­pej­ski­mi. Z jed­nej stro­ny są pro­jek­ta­mi wspól­ne­go zain­te­re­so­wa­nia, a z dru­giej stro­ny są też pro­jek­ta­mi, któ­re są robio­ne wspól­nie przez kil­ka państw (…) Poprzed­ni pro­gram był pro­gra­mo­wa­ny mniej wię­cej od 2012 do 2013 roku, wte­dy jesz­cze dużo mniej mówi­ło się o tym. To nawet nie była poprzed­nia Komi­sja Euro­pej­ska, tyl­ko jesz­cze wcze­śniej­sza. Pamię­taj­my też, że poprzed­nia Komi­sja zaczę­ła mówić na szer­szą ska­lę o cyfry­za­cji i wpro­wa­dzać ten pro­gram Jed­no­li­te­go Ryn­ku Cyfro­we­go. Teraz mamy tro­chę zmie­nio­ną filo­zo­fię. Nowa Komi­sja, któ­ra roz­po­czę­ła dzia­ła­nia rok temu nie mówi już o ryn­ku, ale o gospo­dar­ce cyfro­wej, więc jest też tro­chę zmie­nio­ne podej­ście do funduszy”.

― Dr. hab. Mag­da­le­na Słok-Wód­kow­ska, DELab UW, Facul­ty of Law, UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top