#37 Superkomputer, Cyfrowa Chmura Europejska – perspektywy nowego programu UE

Tematy: prawo unijne

Tema­tem jede­na­ste­go odcin­ka dru­gie­go sezo­nu pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” jest przy­ję­ty przez Unię Euro­pej­ską pro­gram „Cyfro­wa Euro­pa”. Prze­wi­du­je on wygo­spo­da­ro­wa­nie z unij­ne­go budże­tu nie­ba­ga­tel­nej kwo­ty 7,5 mld euro, któ­ra zosta­nie prze­zna­czo­na na trans­for­ma­cję cyfro­wą. Co ozna­cza to dla państw człon­kow­skich i czy środ­ki dostęp­ne są dla każ­de­go oby­wa­te­la, któ­ry zgło­si inno­wa­cyj­ny pomysł?

Eks­pert­ką odcin­ka jest dr hab. Mag­da­le­na Słok-Wód­kow­ska, ana­li­tycz­ka praw­na DELab UW oraz adiunkt w Kate­drze Pra­wa Euro­pej­skie­go WPiA UW, któ­ra opo­wia­da o unij­nym budże­cie z per­spek­ty­wy cyfry­za­cji oraz odpo­wia­da na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- uza­sad­nie­nie prze­zna­cze­nia tak dużych środ­ków na trans­for­ma­cję cyfro­wą w momen­cie, kie­dy dzie­je się ona już na naszych oczach,
- powo­dy, dla któ­rych cyfry­za­cja jest tak waż­na dla Unii Euro­pej­skiej (i dla­cze­go dopie­ro teraz?),
- bene­fi­cjen­tów unij­ne­go pro­gra­mu – czy będą nimi oby­wa­te­le, czy mię­dzy­na­ro­do­we insty­tu­cje, usta­la­ją­ce stra­te­gie i dzia­ła­nia,
- przy­kła­dy dzia­łań, któ­re mogą zostać sfi­nan­so­wa­ne przez „Cyfro­wą Euro­pę”,
- spo­so­by ubie­ga­nia się o środ­ki oraz ich dostęp­ność dla każ­de­go oby­wa­te­la UE, mają­ce­go inno­wa­cyj­ny pomysł zwią­za­ny z trans­for­ma­cją cyfrową.

Udostępnij

„W tej per­spek­ty­wie jest kil­ka nowych rze­czy. Po raz pierw­szy jest zupeł­nie nowy pro­gram, któ­ry będzie miał war­tość 7,5 mld i te środ­ki będą prze­zna­czo­ne na duże pro­jek­ty cyfro­we. Na przy­kład Unia Euro­pej­ska ma taki pomysł, któ­ry został wyra­żo­ny w komu­ni­ka­cie o Cyfro­wej Przy­szło­ści Euro­py, żeby stwo­rzyć Cyfro­wą Chmu­rę Euro­pej­ską albo Super­kom­pu­ter Euro­pej­ski. Duże pro­jek­ty będą finan­so­wa­ne wła­śnie z tego fun­du­szu. Idea jest taka, że o tym, kto dosta­nie te pie­nią­dze będzie decy­do­wa­ła Komi­sja Euro­pej­ska i z regu­ły finan­so­wa­ne są takie pro­jek­ty, któ­re są wspól­ny­mi pro­jek­ta­mi euro­pej­ski­mi. Z jed­nej stro­ny są pro­jek­ta­mi wspól­ne­go zain­te­re­so­wa­nia, a z dru­giej stro­ny są też pro­jek­ta­mi, któ­re są robio­ne wspól­nie przez kil­ka państw (…) Poprzed­ni pro­gram był pro­gra­mo­wa­ny mniej wię­cej od 2012 do 2013 roku, wte­dy jesz­cze dużo mniej mówi­ło się o tym. To nawet nie była poprzed­nia Komi­sja Euro­pej­ska, tyl­ko jesz­cze wcze­śniej­sza. Pamię­taj­my też, że poprzed­nia Komi­sja zaczę­ła mówić na szer­szą ska­lę o cyfry­za­cji i wpro­wa­dzać ten pro­gram Jed­no­li­te­go Ryn­ku Cyfro­we­go. Teraz mamy tro­chę zmie­nio­ną filo­zo­fię. Nowa Komi­sja, któ­ra roz­po­czę­ła dzia­ła­nia rok temu nie mówi już o ryn­ku, ale o gospo­dar­ce cyfro­wej, więc jest też tro­chę zmie­nio­ne podej­ście do funduszy”.

― dr hab. Mag­da­le­na Słok-Wód­kow­ska, DELab UW, WPiA UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top