#37 Superkomputer, Cyfrowa Chmura Europejska – perspektywy nowego programu UE

Tema­tem jede­na­ste­go odcin­ka dru­gie­go sezo­nu pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” jest przy­ję­ty przez Unię Euro­pej­ską pro­gram „Cyfro­wa Euro­pa”. Prze­wi­du­je on wygo­spo­da­ro­wa­nie z unij­ne­go budże­tu nie­ba­ga­tel­nej kwo­ty 7,5 mld euro, któ­ra zosta­nie prze­zna­czo­na na trans­for­ma­cję cyfro­wą. Co ozna­cza to dla państw człon­kow­skich i czy środ­ki dostęp­ne są dla każ­de­go oby­wa­te­la, któ­ry zgło­si inno­wa­cyj­ny pomysł?

Eks­pert­ką odcin­ka jest dr hab. Mag­da­le­na Słok-Wód­kow­ska, ana­li­tycz­ka praw­na DELab UW oraz adiunkt w Kate­drze Pra­wa Euro­pej­skie­go WPiA UW, któ­ra opo­wia­da o unij­nym budże­cie z per­spek­ty­wy cyfry­za­cji oraz odpo­wia­da na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- uza­sad­nie­nie prze­zna­cze­nia tak dużych środ­ków na trans­for­ma­cję cyfro­wą w momen­cie, kie­dy dzie­je się ona już na naszych oczach,
- powo­dy, dla któ­rych cyfry­za­cja jest tak waż­na dla Unii Euro­pej­skiej (i dla­cze­go dopie­ro teraz?),
- bene­fi­cjen­tów unij­ne­go pro­gra­mu – czy będą nimi oby­wa­te­le, czy mię­dzy­na­ro­do­we insty­tu­cje, usta­la­ją­ce stra­te­gie i dzia­ła­nia,
- przy­kła­dy dzia­łań, któ­re mogą zostać sfi­nan­so­wa­ne przez „Cyfro­wą Euro­pę”,
- spo­so­by ubie­ga­nia się o środ­ki oraz ich dostęp­ność dla każ­de­go oby­wa­te­la UE, mają­ce­go inno­wa­cyj­ny pomysł zwią­za­ny z trans­for­ma­cją cyfrową.

Udostępnij

"W tej perspektywie jest kilka nowych rzeczy. Po raz pierwszy jest zupełnie nowy program, który będzie miał wartość 7,5 mld i te środki będą przeznaczone na duże projekty cyfrowe. Na przykład Unia Europejska ma taki pomysł, który został wyrażony w komunikacie o Cyfrowej Przyszłości Europy, żeby stworzyć Cyfrową Chmurę Europejską albo Superkomputer Europejski. Duże projekty będą finansowane właśnie z tego funduszu. Idea jest taka, że o tym, kto dostanie te pieniądze będzie decydowała Komisja Europejska i z reguły finansowane są takie projekty, które są wspólnymi projektami europejskimi. Z jednej strony są projektami wspólnego zainteresowania, a z drugiej strony są też projektami, które są robione wspólnie przez kilka państw (...) Poprzedni program był programowany mniej więcej od 2012 do 2013 roku, wtedy jeszcze dużo mniej mówiło się o tym. To nawet nie była poprzednia Komisja Europejska, tylko jeszcze wcześniejsza. Pamiętajmy też, że poprzednia Komisja zaczęła mówić na szerszą skalę o cyfryzacji i wprowadzać ten program Jednolitego Rynku Cyfrowego. Teraz mamy trochę zmienioną filozofię. Nowa Komisja, która rozpoczęła działania rok temu nie mówi już o rynku, ale o gospodarce cyfrowej, więc jest też trochę zmienione podejście do funduszy".

― dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska, DELab UW, WPiA UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Przewiń do góry