#38 Na koronakłopoty… uczelnia

Tema­tem dwu­na­ste­go odcin­ka dru­gie­go sezo­nu pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” są kre­atyw­nych przed­się­wzię­cia, orga­ni­zo­wa­ne na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. Szcze­gól­na uwa­ga zosta­ła poświę­co­na mię­dzy­na­ro­do­we­mu hac­ka­tho­no­wi Edu­Hack 2021, któ­re­go DELab UW jest part­ne­rem mery­to­rycz­nym.

Eks­per­tem odcin­ka jest Tomasz Szy­mań­ski (CWiD UW), któ­ry opo­wia­da o inno­wa­cyj­nych ini­cja­ty­wach o zasię­gu mię­dzy­na­ro­do­wym, (współ)organizowanych przez Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski oraz odpo­wia­da na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- dobre prak­ty­ki zwią­za­ne z przed­się­wzię­cia­mi,
- rolę pan­de­mii w akty­wi­za­cję stu­den­tów w pro­jek­to­wa­nie zmian,
- zmia­ny w naucza­niu i w samej orga­ni­za­cji uczel­ni, któ­re są efek­tem pierw­szej fali pan­de­mii,
- rolę szkol­nic­twa wyż­sze­go w sys­te­mie edu­ka­cji w cza­sie koro­na­kry­zy­su,
- szan­se, by uni­wer­sy­tet sta­no­wił reme­dium na roz­ma­ite bolącz­ki i pro­ble­my w cza­sie pandemii.

Udostępnij

„Chcie­li­śmy poroz­ma­wiać z róż­ny­mi uni­wer­sy­te­ta­mi, for­mal­nie lub nie­for­mal­nie zwią­za­ny­mi w UW, o tym, z jaki­mi pro­ble­ma­mi się bory­ka­ją. Nie zaczy­na­li­śmy od wyzwań, ale raczej od dia­gno­zy sytu­acji, w któ­rej wszy­scy mają dla sie­bie jakieś lek­cje do odro­bie­nia. Dużo cza­su poświę­ci­li­śmy na kon­takt z uni­wer­sy­te­ta­mi w Euro­pie Środ­ko­wej i Wschod­niej. Oka­za­ło się, że wca­le nie jest tak, że wszy­scy sto­ją przed taki­mi samy­mi wyzwa­nia­mi. Są uni­wer­sy­te­ty, któ­re oka­zu­je się, że nie mają żad­ne­go pro­ble­mu – przej­ście na edu­ka­cję zdal­ną odby­ło się auto­ma­tycz­nie. Kie­dy mówi­my jakie wyzwa­nia dia­gno­zu­je­my w Pol­sce, to oni mówią »To nie są nasze pro­ble­my, może­my wam pomóc, może­my się podzie­lić wie­dzą (…) Ale oczy­wi­ście to była mniej­szość uni­wer­sy­te­tów. Kie­dy roz­ma­wia­li­śmy z uczel­nia­mi w Pol­sce, Niem­czech, Cze­chach i na Sło­wa­cji, oka­za­ło się, że tutaj mamy wspól­ny mia­now­nik i ten spo­sób prze­cho­dze­nia na zdal­ną naukę wca­le tak gład­ko nie poszedł i nie idzie. Dalej wspól­nie poszu­ki­wa­li­śmy tych roz­wią­zań i powią­zań, żeby stwo­rzyć wspól­ne wyzwa­nie. W efek­cie koń­co­wym hac­ka­thon, któ­ry dzi­siaj orga­ni­zu­je­my jest przed­się­wzię­ciem, w któ­rym udział bie­rze wie­le uczel­ni. Jak już wie­dzie­li­śmy z kim jeste­śmy w part­ner­stwie, zaczę­li­śmy szu­kać jakie mate­ria­ły wypra­co­wa­no na tych uni­wer­sy­te­tach przez ten czas. Na przy­kład, czy to w War­sza­wie Wydział Psy­cho­lo­gii nas popro­wa­dził w swo­je duże bada­nia nad sta­nem zdro­wia psy­chicz­ne­go w trak­cie pan­de­mii, rów­nież stu­den­tów, czy to w Bonn nad obcią­że­niem nauką w cza­sie zdal­ne­go naucza­nia, czy też w Buda­pesz­cie każ­dy miał jakieś ankie­ty, badania”. 

― Tomasz Szy­mań­ski, CWiD UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z Łukaszem Nawaro (WNE UW, DELab UW) o stabilności wirtualnych walut.
Z Dorotą Sidor (CKC UW) o nauczaniu zdalnym na UW.
Z dr Joanną Mazur (DELab UW, WZ UW) o założeniach i regulacjach prawnych algorytmów.
Z prof. Mikołajem Lewickim i Feliksem Tuszko (Wydział Socjologii UW) o NFT.
Z prof. Mikołajem Jasińskim (Wydział Socjologii UW) o analizach z użyciem danych z systemu ELA.
Z dr Natalią Juchniewicz (Wydział Filozofii UW) o flaneurowaniu w dobie mediów cyfrowych.
Przewiń do góry