Efekt Sieci – Odcinek świąteczny

Spe­cjal­ny odci­nek, w któ­rym człon­ko­wie zespo­łu DELab UW skła­da­ją momen­ta­mi futu­ry­stycz­ne, momen­ta­mi ete­rycz­ne, ale jak zawsze prze­ni­kli­wie traf­ne życze­nia oraz mówią, cze­go ocze­ku­ją od nad­cho­dzą­ce­go roku.

Cze­go życzy nam w kon­tek­ście „tej poraż­ki, jaką jest 2020” Łukasz Jonak?

Cze­go, oprócz wypro­wadz­ki z pra­cy, pra­gnę­ła­by dla nas wszyst­kich dr Anna Niciń­ska (pozdra­wia­my panią Alicję)?

Jakich cudów tech­no­lo­gicz­nych w „dwa­dzie­ścia-dwa­dzie­ścia jeden” życzy nam Kri­stóf Gyó­di?

Speł­nie­nia jakich pro­gnoz ocze­ku­je Joan­na Mazur, a jakiej pra­cy życzy nam w 2021 roku dr Maciej Wila­mow­ski?

Twór­cze osa­mot­nie­nie, tak potrzeb­ne naukow­com, w nad­mia­rze nie jest dobre – cze­go zatem życzy nam Wero­ni­ka Prze­cher­ska?

Rze­czy wiel­kie, wspa­nia­łe i nie­praw­do­po­dob­ne w sek­to­rze nauki? Kie­dy usły­szy­cie cze­go naukow­com życzy prof. Rena­ta Włoch, z pew­no­ścią krzyk­nie­cie „wow!”, a na samą myśl o wizji cyfro­wej Euro­py autor­stwa dr hab. Mag­da­le­ny Słok-Wód­kow­skiejMicha­ła Paliń­skie­go zapra­gnie­cie odbyć już dziś podróż w przyszłość. 

Udostępnij

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top