#39 Don Quixote’s fight against the digital giants

The topic of the thir­te­enth epi­so­de of the second season of the „Efekt Sie­ci” pod­cast is pro­tec­ting users» rights from the digi­tal giants» cru­shes. Are we com­ple­te­ly hel­pless in this fight and does it even make sen­se to assert our rights aga­inst Big Tech.

The epi­so­de­’s expert is Dr. Iga Mało­bęc­ka-Szwast (Facul­ty of Law, UW), who answers Dr. Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut:
- the oppor­tu­ni­ties for users to effec­ti­ve­ly resist the actions of digi­tal giants and the tools to do so,
- the ways in which plat­forms „explo­it” the­ir customers/consumers – on the other hand, the ways in which we can defend our­se­lves aga­inst them,
- insti­tu­tions pro­tec­ting con­su­mers» rights and data onli­ne, e.g. when we are con­cer­ned abo­ut the secu­ri­ty of trans­ac­tions or the han­dling of our data on digi­tal por­tals,
- the fine print in the regu­la­tions – what we can do if we have questions abo­ut the pro­vi­sions,
- way of asser­ting our rights aga­inst the digi­tal giants,
- the ways in which Big Tech pro­tects itself from possi­ble user alle­ga­tions of infringement.

Share

„Istot­ne są dwie rze­czy. Po pierw­sze, w ramach plat­form może­my wyróż­nić dane, któ­re my sami prze­ka­zu­je­my i świa­do­mie np. umiesz­cza­my na Face­bo­oku jakieś infor­ma­cje na nasz temat, czy korzy­sta­my z tego narzę­dzia w okre­ślo­ny spo­sób, laj­ku­jąc, czy czy­ta­jąc jakieś infor­ma­cje, new­sy, czy cokol­wiek inne­go. Więc są takie dane, któ­re my sami two­rzy­my na tej plat­for­mie. Ale są też dane, któ­re Face­bo­ok będzie zbie­rał, ale z naszej aktyw­no­ści na innych stro­nach inter­ne­to­wych i na przy­kład będzie je łączył z inny­mi dany­mi, np. z What­sAp­p’a, Insta­gra­ma. Pamię­taj­my, że Face­bo­ok jest rów­nież ich wła­ści­cie­lem. Tutaj poja­wia się pro­blem. Mamy dane, co do któ­rych jeste­śmy świa­do­mi, że Face­bo­ok jest zbie­ra, bo prze­cież sami je umie­ści­li­śmy, ale są też takie dane, co do któ­rych nie mamy świa­do­mo­ści, że Face­bo­ok je zbie­ra, a przez to tak­że godząc się na warun­ki korzy­sta­nia z Face­bo­oka też godzi­my się na to, żeby Face­bo­ok zain­sta­lo­wał nam „cia­stecz­ko», któ­re podró­żu­je z nami po róż­nych stro­nach, na któ­rych znaj­du­je się inter­fejs Face­bo­oka. Jeśli na stro­nie znaj­du­je się taki inter­fejs, to Face­bo­ok auto­ma­tycz­nie zbie­ra o nas takie dane z innych stron. Co nie jest takie oczy­wi­ste. Jeże­li wcho­dzi­my na inną stro­nę, to ocze­ki­wa­li­by­śmy, że nikt nas nie śle­dzi. Tutaj oczy­wi­ście nie mamy świa­do­mo­ści, że w taki spo­sób zbie­ra­ne są nasze dane, a dru­ga rzecz – nie mamy też świa­do­mo­ści jak są wyko­rzy­sty­wa­ne. Do cze­go są wyko­rzy­sty­wa­ne? Przede wszyst­kim do reklam, głów­ne­go źró­dła docho­du portali (…)”

― Dr. Iga Mało­bęc­ka-Szwast (Facul­ty of Law, UW)

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top