#39 Don Quixote’s fight against the digital giants

The topic of the thir­te­enth epi­so­de of the second season of the „Efekt Sie­ci” pod­cast is pro­tec­ting users» rights from the digi­tal giants» cru­shes. Are we com­ple­te­ly hel­pless in this fight and does it even make sen­se to assert our rights aga­inst Big Tech.

The epi­so­de­’s expert is Dr. Iga Mało­bęc­ka-Szwast (Facul­ty of Law, UW), who answers Dr. Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut:
- the oppor­tu­ni­ties for users to effec­ti­ve­ly resist the actions of digi­tal giants and the tools to do so,
- the ways in which plat­forms „explo­it” the­ir customers/consumers – on the other hand, the ways in which we can defend our­se­lves aga­inst them,
- insti­tu­tions pro­tec­ting con­su­mers» rights and data onli­ne, e.g. when we are con­cer­ned abo­ut the secu­ri­ty of trans­ac­tions or the han­dling of our data on digi­tal por­tals,
- the fine print in the regu­la­tions – what we can do if we have questions abo­ut the pro­vi­sions,
- way of asser­ting our rights aga­inst the digi­tal giants,
- the ways in which Big Tech pro­tects itself from possi­ble user alle­ga­tions of infringement.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
„Istot­ne są dwie rze­czy. Po pierw­sze, w ramach plat­form może­my wyróż­nić dane, któ­re my sami prze­ka­zu­je­my i świa­do­mie np. umiesz­cza­my na Face­bo­oku jakieś infor­ma­cje na nasz temat, czy korzy­sta­my z tego narzę­dzia w okre­ślo­ny spo­sób, laj­ku­jąc, czy czy­ta­jąc jakieś infor­ma­cje, new­sy, czy cokol­wiek inne­go. Więc są takie dane, któ­re my sami two­rzy­my na tej plat­for­mie. Ale są też dane, któ­re Face­bo­ok będzie zbie­rał, ale z naszej aktyw­no­ści na innych stro­nach inter­ne­to­wych i na przy­kład będzie je łączył z inny­mi dany­mi, np. z What­sAp­p’a, Insta­gra­ma. Pamię­taj­my, że Face­bo­ok jest rów­nież ich wła­ści­cie­lem. Tutaj poja­wia się pro­blem. Mamy dane, co do któ­rych jeste­śmy świa­do­mi, że Face­bo­ok jest zbie­ra, bo prze­cież sami je umie­ści­li­śmy, ale są też takie dane, co do któ­rych nie mamy świa­do­mo­ści, że Face­bo­ok je zbie­ra, a przez to tak­że godząc się na warun­ki korzy­sta­nia z Face­bo­oka też godzi­my się na to, żeby Face­bo­ok zain­sta­lo­wał nam „cia­stecz­ko», któ­re podró­żu­je z nami po róż­nych stro­nach, na któ­rych znaj­du­je się inter­fejs Face­bo­oka. Jeśli na stro­nie znaj­du­je się taki inter­fejs, to Face­bo­ok auto­ma­tycz­nie zbie­ra o nas takie dane z innych stron. Co nie jest takie oczy­wi­ste. Jeże­li wcho­dzi­my na inną stro­nę, to ocze­ki­wa­li­by­śmy, że nikt nas nie śle­dzi. Tutaj oczy­wi­ście nie mamy świa­do­mo­ści, że w taki spo­sób zbie­ra­ne są nasze dane, a dru­ga rzecz – nie mamy też świa­do­mo­ści jak są wyko­rzy­sty­wa­ne. Do cze­go są wyko­rzy­sty­wa­ne? Przede wszyst­kim do reklam, głów­ne­go źró­dła docho­du portali (…)”

― Dr. Iga Mało­bęc­ka-Szwast (Facul­ty of Law, UW)

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Prof. Katarzyna Śledziewska and Prof. Renatą Włoch about the competences of the future based on Eurostat data.
With Prof. Michał Krawczyk (WNE UW) about a project exploring EU sentiment.
Scroll to Top