#45 How to find your way in the lake of entrepreneurship?

The topic of the nine­te­enth epi­so­de of the second season of the „Efekt Sie­ci” pod­cast is start-ups. The sto­ry of Mark Zuc­ker­berg, the cre­ator of the ico­nic Face­bo­ok, does not need to be intro­du­ced to any­one today. His stu­dent start-up, as the social networ­king plat­form he cre­ated sho­uld be cal­led, was foun­ded in 2004 whi­le Mark was a stu­dent at Harvard. Today, it is used by near­ly 2 bil­lion people a day. Can we expect simi­lar suc­cess by UW students?

Expert know­led­ge and her exten­si­ve expe­rien­ce in men­to­ring start-ups is sha­red by Alek­san­dra Wozniak (Incu­ba­tor UW), answe­ring questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- UW stu­dents» pro­mi­sing start-ups,
- the popu­la­ri­ty of this form of entry into the busi­ness world among stu­dents,
- the jour­ney from busi­ness idea to its imple­men­ta­tion,
- insti­tu­tio­nal sup­port in the pro­cess of set­ting up your own busi­ness – with whom can the stu­dent con­sult his/her idea?
- ways of veri­fy­ing the idea – how to know that the idea is worth reali­zing, and possi­ble to imple­ment,
- sour­ces from which young people can raise funds to imple­ment inno­va­ti­ve ide­as,
- the dif­fe­ren­ces betwe­en stu­dent and „adult” start-ups.

Share

„W Inku­ba­to­rze UW sta­wia­my na fun­da­men­ty, jaki­mi są pod­sta­wy przed­się­bior­czo­ści i nauka tych pierw­szych kro­ków. To tak napraw­dę bar­dziej racz­ko­wa­nia niż bie­ga­nia w sze­ro­kim jezio­rze przed­się­bior­czo­ści. Przede wszyst­kim, co zawsze powta­rzam na zaję­ciach i pry­wat­nie – kry­tycz­ne myśle­nie, dobra ana­li­za ryn­ku, zna­jo­mość i swo­je­go pro­duk­tu czy usłu­gi, i swo­je­go klien­ta, gru­py odbior­ców. Tak napraw­dę wali­da­cja tego z real­ny klien­tem. Nie­ko­niecz­nie z mamą czy tatą, bo oni nas bar­dzo moc­no kocha­ją i wspie­ra­ją, ale to nie jest wia­ry­god­ny feed­back. Rów­nież nauka przyj­mo­wa­nia feed­bac­ku. Czę­sto stu­den­ci mówią »o jej­ku, zno­wu nam pani pod­cię­ła skrzy­dła{{{wpml_tag_1}}}>słuchajcie, wła­śnie oszczę­dzi­łam dwa lata waszej pra­cy i jakąś poważ­ną kasę, napraw­dę badaj­cie rynek, spraw­dzaj­cie rynek, ana­li­zuj­cie go kon­kret­nie. inwe­sto­rzy=”” te=”” bar­dzo=”” cz=”” na=”” ten=”” temat=”” m=”” kry­tycz­ne=”” my=”” i=”” ana­li­za=”” ryn­ku=”” zna­jo­mo=”” swo­jej=”” gru­py=”” doce­lo­wej=”” to=”” klucz=”” ludzie=”” wie­dzie­li=”” z=”” czym=”” wychodz=”” do=”” jak=”” potrzeb=”” zaspo­ka­jaj=”” alek­san­dra=”” wo=”” inku­ba­tor=”” uw=””><!---->

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Dr. Laura Drechsler (KU Leuven) on international data transfers.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top