#45 Jak z innowacyjną ideą odnaleźć się w jeziorze przedsiębiorczości?

Tema­tem dzie­więt­na­ste­go odcin­ka dru­gie­go sezo­nu pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” są start-upy. Histo­rii Mar­ka Zuc­ker­ber­ga, twór­cy kul­to­we­go Face­bo­oka, nie trze­ba dziś chy­ba niko­mu przed­sta­wiać. Jego stu­denc­ki start-up, bo tak nale­ża­ło­by nazwać stwo­rzo­na przez nie­go plat­for­mę spo­łecz­no­ścio­wą, powstał w 2004 roku pod­czas stu­diów Mar­ka na Harvar­dzie. Dziś korzy­sta­ją z nie­go pra­wie 2 mld osób dzien­nie. Czy może­my ocze­ki­wać podob­ne­go suk­ce­su autor­stwa stu­den­tów UW?

Wie­dzą eks­perc­ką i swo­im boga­tym doświad­cze­niem w zakre­sie men­to­rin­gu start-upów dzie­li się Alek­san­dra Woź­niak (Inku­ba­tor UW), odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- świet­nie roku­ją­ce start-upy stu­den­tów UW,
- popu­lar­ność tej for­my wkra­cza­nia do świa­ta biz­ne­su wśród stu­den­tów,
- dro­gę od pomy­słu na biz­nes do jego reali­za­cji,
- wspar­cie insty­tu­cjo­nal­ne w pro­ce­sie zakła­da­nia wła­snej fir­my – z kim stu­dent może skon­sul­to­wać swój pomysł?
- spo­so­by wery­fi­ka­cji idei – jak poznać, że pomysł jest wart zre­ali­zo­wa­nia, a co waż­ne – moż­li­wy do wdro­że­nia,
- źró­dła, z któ­rych mło­dzi ludzie mogą pozy­skać środ­ki na reali­za­cję inno­wa­cyj­nych idei,
- róż­ni­ce mię­dzy stu­denc­ki­mi i „doro­sły­mi” start-upami.

Udostępnij

W Inku­ba­to­rze UW sta­wia­my na fun­da­men­ty, jaki­mi są pod­sta­wy przed­się­bior­czo­ści i nauka tych pierw­szych kro­ków. To tak napraw­dę bar­dziej racz­ko­wa­nia niż bie­ga­nia w sze­ro­kim jezio­rze przed­się­bior­czo­ści. Przede wszyst­kim, co zawsze powta­rzam na zaję­ciach i pry­wat­nie – kry­tycz­ne myśle­nie, dobra ana­li­za ryn­ku, zna­jo­mość i swo­je­go pro­duk­tu czy usłu­gi, i swo­je­go klien­ta, gru­py odbior­ców. Tak napraw­dę wali­da­cja tego z real­ny klien­tem […] Inwe­sto­rzy też bar­dzo czę­sto na ten temat mówią: kry­tycz­ne myśle­nie i ana­li­za ryn­ku, zna­jo­mość swo­jej gru­py doce­lo­wej to klucz, żeby ludzie wie­dzie­li z czym wycho­dzą do ryn­ku, jaką potrze­bę zaspokajają.
― Alek­san­dra Woź­niak, Inku­ba­tor UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top