#46 Jak przewidywać… teraźniejszość

Tema­tem dwu­dzie­ste­go odcin­ka dru­gie­go sezo­nu pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” jest now­ca­sting. Czy moż­na prze­wi­dzieć teraź­niej­szość? A jeśli tak, to na pod­sta­wie jakich danych?

Wie­dzą eks­perc­ką i wyni­ka­mi swo­ich badań w tym tema­cie dzie­li się Mariusz Mali­now­ski, dok­to­rant na Wydzia­le Nauk Eko­no­micz­nych UW, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- róż­ni­ce mię­dzy now­ca­stin­giem, a tra­dy­cyj­ną obser­wa­cją i opi­sem,
- obsza­ry, w któ­rych meto­da znaj­du­je swo­je zasto­so­wa­nie,
- dane, na pod­sta­wie któ­rych „prze­wi­du­je się” teraź­niej­szość,
- spo­so­by wyko­rzy­sta­nia danych pocho­dzą­cych np. z wyszu­ki­wań inter­ne­to­wych czy śla­dów cyfro­wych, któ­re zosta­wia­my po sobie w innym kon­tek­ście,
- ogra­ni­cze­nia meto­dy,
- spo­so­by czysz­cze­nia danych.

Udostępnij

To, co jest istot­ne, jeśli cho­dzi o teraź­niej­szość w rozu­mie­niu eko­no­mii, to pro­blem z tym, że nie do koń­ca wie­my jak agre­ga­ty makro­eko­no­micz­ne – mam na myśli cho­ciaż­by PKB, sto­pę bez­ro­bo­cia czy infla­cję – jaki jest ich poziom w obec­nym mie­sią­cu. Urzę­dy sta­ty­stycz­ne muszą zebrać odpo­wied­nie dane, tych danych jest bar­dzo dużo, meto­dy­ka wyli­cza­nia tych sta­ty­styk ofi­cjal­nych jest dość skom­pli­ko­wa­na […] Na dobrą spra­wę GUS przed­sta­wi dane doty­czą­ce cho­ciaż­by mar­co­wej sto­py bez­ro­bo­cia dopie­ro pod koniec kwiet­nia. Mamy lukę w naszej wie­dzy, wyno­szą­cą oko­ło mie­sią­ca. Tutaj z pomo­cą przy­cho­dzą nam nowe źró­dła danych, któ­re dostęp­ne są w cza­sie rze­czy­wi­stym. Te nowe źró­dła danych do pró­by osza­co­wa­nia bie­żą­cej sto­py bez­ro­bo­cia. I tu poja­wia się pomysł na nowcasting.
― Mariusz Mali­now­ski, WNE UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr. Michałem Boni i Bartoszem Ślosarskim o państwie 4.0 i datafikacji.
Z prof. Joanną Siwińską-Gorzelak i dr Katarzyną Nosalską o przemyśle 4.0 i rewolucji technologicznej.
Z Jowitą Michalską i prof. Magdaleną Słok-Wódkowską o globalizacji 4.0 i regulacjach.
Z dr Justyną Godlewską-Szyrkową i dr. Dawidem Szarańskim o pracy 4.0 i kluczowych kompetencjach.
Z Filipem Konopczyńskim i dr. Wojciechem Hardym o konsumpcji 4.0 i rozwoju genAI.
Z Katarzyną Szymielewicz i dr Joanną Mazur o rynku 4.0 i platformach cyfrowych.
Tematy: platformy
Scroll to Top