#61 Data with us or against us – about data activism

The results of the CBOS survey indi­ca­te a com­mit­ment of over 40 per­cent of Poles are invo­lved in vario­us types of acti­vi­ty in civic orga­ni­sa­tions – we are beco­ming more acti­ve eve­ry year. How does data­fi­ca­tion and digi­ti­sa­tion match up? Does data sup­port our acti­vi­ty? Or are they wor­king aga­inst us?

Bar­tosz Ślo­sar­ski (ISS UW) talks abo­ut data acti­vism, data­fi­ca­tion and the appro­ach to data chan­ging under the influ­en­ce of tech­no­lo­gy, answe­ring Dr. Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut:
- a prac­ti­cal defi­ni­tion of data acti­vism – how can some­thing that is pas­si­ve take an acti­ve stan­ce?
- the con­se­qu­en­ces of the social shift in the impor­tan­ce of data in the world we live in,
- the cul­tu­ral impe­ra­ti­ve of data and whe­ther we actu­al­ly «need to get into data»,
- will the mot­to «pics or did­n’t hap­pen» stay with us for lon­ger or give way to reflec­tion on essen­ce?
- enti­ties respon­si­ble for the pro­duc­tion of data,
- the exi­sten­ce of «raw data» the­se days,
- the fetish of dane­ti­sa­tion and the are­as that have resi­sted it,
- „data is chan­ging how we see the envi­ron­ment” – what does this mean and what are the impli­ca­tions?
- the role of dane­ti­sa­tion in acti­vism and social movements.

Share

Każ­dy ele­ment i obiekt może być poli­tycz­ny, a przez to może być kon­tro­wer­syj­ny i być ele­men­tem spo­łecz­ne­go spo­ru. Więc gene­ral­nie rzecz ujmu­jąc dane są sta­bil­ne, przej­rzy­ste, są nie­zmie­nial­ne i obiek­tyw­ne. Ale jak przyj­rzy­my się temu nie­co bli­żej, to wła­śnie w kon­tek­ście akty­wi­zmu te dane bywa­ją i sta­ją się kon­tro­wer­syj­ne. Nie zawsze cho­dzi o kon­tro­wer­syj­ność w potocz­nym rozu­mie­niu, ale akty­wizm danych ma dwa wymia­ry, w któ­rych te dane się poja­wia­ją. Pierw­szy z nich to dane jako obiekt kon­te­sta­cji (…) dru­gi tym jest bar­dziej eman­cy­pu­ją­cy ludzi (…) War­to jesz­cze tutaj pod­kre­ślić, że cza­sem też toczy się rywa­li­za­cja w polu. Rywa­li­za­cja mię­dzy wytwór­ca­mi danych (…) Nie zawsze jest to rywa­li­za­cja mię­dzy nadaw­cą a odbiorcą. 

― Bar­tosz Ślo­sar­ski, Insti­tu­te of Social Stu­dies, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top