#77 How to examine the efficiency and fairness of the judicial system?

When we think of the work of Polish courts in terms of effi­cien­cy, the time taken to pro­cess cases comes to mind. Accor­ding to data for 2020, the ave­ra­ge case pro­ces­sing time in a district court was 7 mon­ths. Is this what effi­cien­cy is all abo­ut? In the next epi­so­de, we talk abo­ut how an eco­no­mist can tell if the judi­cial sys­tem is more or less efficient.

Maciej Świ­ta­ła, a docto­ral stu­dent at the Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces of the Uni­ver­si­ty of War­saw, talks abo­ut the method of measu­ring the effec­ti­ve­ness of the court sys­tem using machi­ne lear­ning and text-mining, answe­ring Dr. Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut:
- the meaning of „effi­cien­cy” and the deter­mi­nants adop­ted in the stu­dy,
- ways in which eco­no­mics can ascer­ta­in the „fair­ness” of jud­ge­ments,
- auto­ma­ting the exa­mi­na­tion of court jud­ge­ments,
- the prin­ci­ples of the algo­ri­thm for testing effi­cien­cy,
- the issu­es raised by the stu­dy,
- the prin­ci­ples of ope­ra­tion of the model and the errors that can be made by a model con­struc­ted in this way,
- results of the stu­dy and regu­la­ri­ties that emer­ge from the stu­dy,
- sur­pri­sing conclusions.

Share

Wyko­rzy­sta­łem jeden z algo­ryt­mów do kla­sy­fi­ka­cji tek­stów, to było tzw. latent diri­chlet allo­ca­tion (LDA). To jest algo­rytm, któ­ry naj­pro­ściej mówiąc, bie­rze pod uwa­gę tabel­kę i z tej tabel­ki każ­dy wiersz odpo­wia­da poje­dyn­cze­mu doku­men­to­wi, u nas orze­cze­niu, a każ­da kolum­na odpo­wia­da sło­wu, któ­re może wystą­pić. Powsta­je nam w ten spo­sób taka tabel­ka, w któ­rej jest dużo zer, bo w nie­któ­rych orze­cze­niach pew­ne sło­wa nie wystę­pu­ją, ale są też war­to­ści licz­bo­we. Algo­rytm roz­wa­ża­jąc taką tabel­kę sta­ra się pogru­po­wać te nasze orze­cze­nia. Oczy­wi­ście musi­my zade­kla­ro­wać ile tych grup ma być, do tego są odpo­wied­nie mia­ry, żeby wybrać licz­bę tych grup.

― Maciej Świ­ta­ła, Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Dr. Laura Drechsler (KU Leuven) on international data transfers.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top