#77 How to examine the efficiency and fairness of the judicial system?

When we think of the work of Polish courts in terms of effi­cien­cy, the time taken to pro­cess cases comes to mind. Accor­ding to data for 2020, the ave­ra­ge case pro­ces­sing time in a district court was 7 mon­ths. Is this what effi­cien­cy is all abo­ut? In the next epi­so­de, we talk abo­ut how an eco­no­mist can tell if the judi­cial sys­tem is more or less efficient.

Maciej Świ­ta­ła, a docto­ral stu­dent at the Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces of the Uni­ver­si­ty of War­saw, talks abo­ut the method of measu­ring the effec­ti­ve­ness of the court sys­tem using machi­ne lear­ning and text-mining, answe­ring Dr. Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut:
- the meaning of „effi­cien­cy” and the deter­mi­nants adop­ted in the stu­dy,
- ways in which eco­no­mics can ascer­ta­in the „fair­ness” of jud­ge­ments,
- auto­ma­ting the exa­mi­na­tion of court jud­ge­ments,
- the prin­ci­ples of the algo­ri­thm for testing effi­cien­cy,
- the issu­es raised by the stu­dy,
- the prin­ci­ples of ope­ra­tion of the model and the errors that can be made by a model con­struc­ted in this way,
- results of the stu­dy and regu­la­ri­ties that emer­ge from the stu­dy,
- sur­pri­sing conclusions.

Share

Wykorzystałem jeden z algorytmów do klasyfikacji tekstów, to było tzw. latent dirichlet allocation (LDA). To jest algorytm, który najprościej mówiąc, bierze pod uwagę tabelkę i z tej tabelki każdy wiersz odpowiada pojedynczemu dokumentowi, u nas orzeczeniu, a każda kolumna odpowiada słowu, które może wystąpić. Powstaje nam w ten sposób taka tabelka, w której jest dużo zer, bo w niektórych orzeczeniach pewne słowa nie występują, ale są też wartości liczbowe. Algorytm rozważając taką tabelkę stara się pogrupować te nasze orzeczenia. Oczywiście musimy zadeklarować ile tych grup ma być, do tego są odpowiednie miary, żeby wybrać liczbę tych grup.

― Maciej Świtała, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z Julią Heller (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Wydział Socjologii UW) o technikach nadzoru w sieci i metodach ich unikania.
Z dr Monika Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Scroll to Top