#77 How to examine the efficiency and fairness of the judicial system?

When we think of the work of Polish courts in terms of effi­cien­cy, the time taken to pro­cess cases comes to mind. Accor­ding to data for 2020, the ave­ra­ge case pro­ces­sing time in a district court was 7 mon­ths. Is this what effi­cien­cy is all abo­ut? In the next epi­so­de, we talk abo­ut how an eco­no­mist can tell if the judi­cial sys­tem is more or less efficient.

Maciej Świ­ta­ła, a docto­ral stu­dent at the Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces of the Uni­ver­si­ty of War­saw, talks abo­ut the method of measu­ring the effec­ti­ve­ness of the court sys­tem using machi­ne lear­ning and text-mining, answe­ring Dr. Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut:
- the meaning of „effi­cien­cy” and the deter­mi­nants adop­ted in the stu­dy,
- ways in which eco­no­mics can ascer­ta­in the „fair­ness” of jud­ge­ments,
- auto­ma­ting the exa­mi­na­tion of court jud­ge­ments,
- the prin­ci­ples of the algo­ri­thm for testing effi­cien­cy,
- the issu­es raised by the stu­dy,
- the prin­ci­ples of ope­ra­tion of the model and the errors that can be made by a model con­struc­ted in this way,
- results of the stu­dy and regu­la­ri­ties that emer­ge from the stu­dy,
- sur­pri­sing conclusions.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Wyko­rzy­sta­łem jeden z algo­ryt­mów do kla­sy­fi­ka­cji tek­stów, to było tzw. latent diri­chlet allo­ca­tion (LDA). To jest algo­rytm, któ­ry naj­pro­ściej mówiąc, bie­rze pod uwa­gę tabel­kę i z tej tabel­ki każ­dy wiersz odpo­wia­da poje­dyn­cze­mu doku­men­to­wi, u nas orze­cze­niu, a każ­da kolum­na odpo­wia­da sło­wu, któ­re może wystą­pić. Powsta­je nam w ten spo­sób taka tabel­ka, w któ­rej jest dużo zer, bo w nie­któ­rych orze­cze­niach pew­ne sło­wa nie wystę­pu­ją, ale są też war­to­ści licz­bo­we. Algo­rytm roz­wa­ża­jąc taką tabel­kę sta­ra się pogru­po­wać te nasze orze­cze­nia. Oczy­wi­ście musi­my zade­kla­ro­wać ile tych grup ma być, do tego są odpo­wied­nie mia­ry, żeby wybrać licz­bę tych grup.

― Maciej Świ­ta­ła, Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Prof. Katarzyna Śledziewska and Prof. Renatą Włoch about the competences of the future based on Eurostat data.
With Prof. Michał Krawczyk (WNE UW) about a project exploring EU sentiment.
With Dr. Joanna Mazur (DELab UW, WZ UW) on the legal regulation of artificial intelligence.
Scroll to Top