#78 Which competencies will be most important in the labour market of the future?

We have tal­ked and writ­ten a lot abo­ut com­pe­ten­cies and the­ir impor­tan­ce this year. What is the level of com­pe­ten­cies, espe­cial­ly digi­tal ones, in the Euro­pe­an Union and in Poland? Listen to the ana­ly­sis of the latest Euro­stat data. 

Prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska, Mana­ging Direc­tor of DELab UW and Prof. Rena­ta Włoch, Scien­ti­fic Direc­tor of DELab UW, talk abo­ut com­pe­ten­ces and skills neces­sa­ry to live in the digi­tal world on the basis of the latest Euro­stat data and the phe­no­me­non of digi­tal divi­de, answe­ring Dr. Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut:
- gro­ups which, accor­ding to Euro­stat data, have the highest level of digi­tal com­pe­ten­ces,
- metho­do­lo­gy used by Euro­stat and other rese­arch cen­ters to measu­re digi­tal com­pe­ten­ce and its ina­de­qu­acies,
- defi­ni­tion of digi­tal com­pe­ten­ces used in rese­arch,
- are­as whe­re Poland leads the way and tho­se whe­re the­re is still much to be done,
- distri­bu­tion of data accor­ding to age gro­ups,
- the­sis on digi­tal imma­tu­ri­ty of Poles,
- the impact of the pan­de­mic on the level of digi­tal com­pe­ten­cies, espe­cial­ly in the edu­ca­tion sec­tor,
- the ways in which digi­tal­ly matu­re coun­tries deal with the acqu­isi­tion of digi­tal com­pe­ten­cies by the­ir citi­zens,
- actions that we sho­uld take indi­vi­du­al­ly, but also on a natio­nal sca­le in order to acqu­ire digi­tal com­pe­ten­ces faster and bet­ter,
- com­pe­ten­cies that will be the most impor­tant in the labo­ur mar­ket of the future.

Share

Jeże­li popa­trzy­my na te trzy gru­py, czy­li oso­by z niż­szym, śred­nim i wyż­szym wykształ­ce­niem, to po pierw­sze oso­by z niskim wykształ­ce­niem mają te kom­pe­ten­cje na niskim pozio­mie – jest nie­wiel­ki pro­cent osób z niskim wykształ­ce­niem, któ­ry ma ponad­pod­sta­wo­we kom­pe­ten­cje cyfro­we, nato­miast tutaj nie odsta­je­my od śred­niej unij­nej. Jeże­li cho­dzi o wyż­sze wykształ­ce­nie, to zno­wu, ponad­pod­sta­wo­we kom­pe­ten­cje cyfro­we ma duża część spo­łe­czeń­stwa, nato­miast Pol­ska jest poni­żej śred­niej dla Unii Europejskiej.

― Prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska, DELab UW, Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Taki ogól­ny wnio­sek, któ­ry moc­no wyła­nia się z naszej ana­li­zy jest taki, że nie­po­ko­ją­ca jest ska­la wyklu­cze­nia cyfro­we­go i nie­po­ko­ją­ce jest to, że ta ska­la wyklu­cze­nia cyfro­we­go będzie się pogłę­bia­ła. Też bar­dzo wyraź­nie widać, że kom­pe­ten­cje cyfro­we tych, w któ­rych tak dużo pokła­da­my nadziei, czy­li mło­dych ludzi, odsta­ją od śred­niej unij­nej w zakre­sie kom­pe­ten­cji funk­cjo­nal­nych – sto­so­wa­nia tych umie­jęt­no­ści do tego, aby żyło nam się lepiej i wygod­niej, żeby lepiej orien­to­wać się na ryn­ku pracy.

― Prof. Rena­ta Włoch, DELab UW, Facul­ty of Socio­lo­gy, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Dr. Laura Drechsler (KU Leuven) on international data transfers.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top