#78 Które kompetencje będą najważniejsze na rynku pracy przyszłości?

O kom­pe­ten­cjach i ich zna­cze­niu mówi­li­śmy i pisa­li­śmy w tym roku wie­le. Jak poziom kom­pe­ten­cji, zwłasz­cza tych cyfro­wych, wyglą­da w Unii Euro­pej­skiej oraz w Pol­sce? Posłu­chaj­cie wyni­ków ana­li­zy naj­now­szych danych Eurostatu. 

O kom­pe­ten­cjach i umie­jęt­no­ściach, nie­zbęd­nych do życia w cyfro­wym świe­cie na pod­sta­wie ana­li­zy naj­now­szych danych Euro­sta­tu oraz zja­wi­sku cyfro­wej dys­rup­cji opo­wia­da­ją prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska, Dyrek­tor Zarzą­dza­ją­ca DELab UW oraz prof. Rena­ta Włoch, Dyrek­tor­ka Nauko­wa DELab UW, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- gru­py, któ­re według danych Euro­sta­tu, posia­da­ją naj­wyż­szy poziom kom­pe­ten­cji cyfro­wych,
- meto­do­lo­gię mie­rze­nia kom­pe­ten­cji cyfro­wych przez Euro­stat i inne ośrod­ki badaw­cze oraz jej nie­do­sko­na­ło­ści,
- defi­ni­cję kom­pe­ten­cji cyfro­wych, przyj­mo­wa­ną w bada­niach,
- obsza­ry, w któ­rych Pol­ska wie­dzie prym i te, w któ­rych jest jesz­cze wie­le do zro­bie­nia,
- roz­kład danych, w zależ­no­ści od grup wie­ko­wych,
- tezę o nie­doj­rza­ło­ści cyfro­wej Pola­ków,
- wpływ pan­de­mii na poziom kom­pe­ten­cji cyfro­wych, zwłasz­cza w sek­to­rze edu­ka­cji,
- spo­so­by, w jakie kra­je doj­rza­łe cyfro­wo radzą sobie z naby­wa­niem kom­pe­ten­cji cyfro­wych przez oby­wa­te­li,
- dzia­ła­nia, któ­re powin­ni­śmy pod­jąć indy­wi­du­al­nie, ale też w ska­li kra­ju, aby szyb­ciej i lepiej naby­wać kom­pe­ten­cje cyfro­we,
- kom­pe­ten­cje, któ­re będą naj­waż­niej­sze na ryn­ku pra­cy przyszłości.

Udostępnij

Jeże­li popa­trzy­my na te trzy gru­py, czy­li oso­by z niż­szym, śred­nim i wyż­szym wykształ­ce­niem, to po pierw­sze oso­by z niskim wykształ­ce­niem mają te kom­pe­ten­cje na niskim pozio­mie – jest nie­wiel­ki pro­cent osób z niskim wykształ­ce­niem, któ­ry ma ponad­pod­sta­wo­we kom­pe­ten­cje cyfro­we, nato­miast tutaj nie odsta­je­my od śred­niej unij­nej. Jeże­li cho­dzi o wyż­sze wykształ­ce­nie, to zno­wu, ponad­pod­sta­wo­we kom­pe­ten­cje cyfro­we ma duża część spo­łe­czeń­stwa, nato­miast Pol­ska jest poni­żej śred­niej dla Unii Europejskiej.

― prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska, DELab UW, Wydział Nauk Eko­no­micz­nych UW

Taki ogól­ny wnio­sek, któ­ry moc­no wyła­nia się z naszej ana­li­zy jest taki, że nie­po­ko­ją­ca jest ska­la wyklu­cze­nia cyfro­we­go i nie­po­ko­ją­ce jest to, że ta ska­la wyklu­cze­nia cyfro­we­go będzie się pogłę­bia­ła. Też bar­dzo wyraź­nie widać, że kom­pe­ten­cje cyfro­we tych, w któ­rych tak dużo pokła­da­my nadziei, czy­li mło­dych ludzi, odsta­ją od śred­niej unij­nej w zakre­sie kom­pe­ten­cji funk­cjo­nal­nych – sto­so­wa­nia tych umie­jęt­no­ści do tego, aby żyło nam się lepiej i wygod­niej, żeby lepiej orien­to­wać się na ryn­ku pracy.

― prof. Rena­ta Włoch, DELab UW, Wydział Socjo­lo­gii UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top