#79 Why tokenize goods and how to regulate blockchain metaverse?

The­re is more and more talk abo­ut the meta­ver­se – both in terms of how it works and our trans­i­tion to the vir­tu­al world, and the ethi­cal impli­ca­tions of cre­ating a new reali­ty. Few people reali­ze, howe­ver, that the meta­ver­se, who­se cre­ation was anno­un­ced in Octo­ber by Mark Zuc­ker­berg, is based on the con­cept of a block­cha­in meta­ver­se. How do the­se con­cepts differ? 

Łukasz Jonak, an ana­lyst at DELab UW and head of the Social Machi­ne pro­ject, talks abo­ut the cryp­to­cur­ren­cy, cryp­to­pro­ces­ses and meta­ver­se, answe­ring Dr. Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut:
- the phe­no­me­non of the mar­ket sel­ling things that don’t phy­si­cal­ly exist for money that is also vir­tu­al,
- the dif­fe­ren­ces betwe­en the block­cha­in meta­ver­se and the vision pro­po­sed by Face­bo­ok,
- the advan­ta­ges of the block­cha­in meta­ver­se,
- the chan­ges bro­ught by the entry of com­mer­cial brands into the meta­ver­se,
- the pur­po­se for which users buy stoc­ke­ni­zed goods,
- regu­la­tions of the block­cha­in world and the meta­ver­se,
- sta­ble­co­ins and the­ir mecha­nism of ope­ra­tion,
- the chal­len­ges facing the block­cha­in world in 2022.

Share

Jeże­li nagle poja­wia się nowy świat, świat zna­czeń, w któ­ry moż­na zacze­pić memy zwią­za­ne z pro­duk­ta­mi, usłu­ga­mi, to dla­cze­go nie wejść w ten nowy świat. Nie­daw­no Nike zaku­pi­ły butik wir­tu­al­ny, któ­ry nazy­wa się Arte­fakt, któ­ry two­rzy wir­tu­al­ne sne­aker­sy, oczy­wi­ście sto­ke­ni­zo­wa­ne, któ­re mogą być uży­wa­ne w cyfro­wym świe­cie (…) To wszyst­ko jest cyfro­we, pro­gra­mo­wa­ne – w pro­gra­mie, w smart-kontr­ak­cie zosta­ło zapro­gra­mo­wa­ne, że tych obraz­ków może być nie wię­cej niż np. 10 tys. Mamy eko­no­mię nie­do­bo­ru (scar­ci­ty), któ­ra powo­du­je, że dobra rzad­kie są dro­gie. Dodaj­my do tego sta­tus kul­to­wy takie­go obraz­ka – wszyst­ko to powo­du­je, że popyt na nie jest bar­dzo duży i poziom, za któ­ry moż­na je kupić jest wysoki.

― Łukasz Jonak, DELab UW, Wydział Socjo­lo­gii UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z Łukaszem Nawaro (WNE UW, DELab UW) o stabilności wirtualnych walut.
Z Dorotą Sidor (CKC UW) o nauczaniu zdalnym na UW.
Z dr Joanną Mazur (DELab UW, WZ UW) o założeniach i regulacjach prawnych algorytmów.
Z prof. Mikołajem Lewickim i Feliksem Tuszko (Wydział Socjologii UW) o NFT.
Z prof. Mikołajem Jasińskim (Wydział Socjologii UW) o analizach z użyciem danych z systemu ELA.
Z dr Natalią Juchniewicz (Wydział Filozofii UW) o flaneurowaniu w dobie mediów cyfrowych.
Scroll to Top