#80 Technological facts and pseudoscientific myths about 5G

We hear abo­ut 5G most often in the con­text of pseu­do-scien­ti­fic the­ories abo­ut how the new tech­no­lo­gy works. On govern­ment websi­tes we can find expert sta­te­ments debun­king the myths sur­ro­un­ding 5G – the impact on bees, bra­in func­tion or cau­sing COVID-19 – but the more effort we put into dispel­ling the myths, the more they appe­ar in the disco­ur­se.

Dr. Eng. Tomasz Kraw­czyk, a DELab UW expert, talks abo­ut 5G tech­no­lo­gy: hopes and fears con­nec­ted with the new tech­no­lo­gy, as well as pseu­do­scien­ti­fic myths, answe­ring Dr. Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut:
- ori­gin of myths rela­ted to 5G tech­no­lo­gy,
- the Whi­te Paper on 5G issu­ed by the Mini­stry of Digi­ta­li­sa­tion,
- mecha­ni­sms of 5G ope­ra­tion from the per­spec­ti­ve of scien­ce, in par­ti­cu­lar phy­sics,
- harm­ful­ness and car­ci­no­ge­ni­ci­ty of the tech­no­lo­gy for humans,
- reasons why we need new gene­ra­tion tele­com­mu­ni­ca­tion tech­no­lo­gies,
- com­pa­ti­bi­li­ty of devi­ces with 5G,
- appli­ca­tions of the new tech­no­lo­gy, in par­ti­cu­lar in Indu­stry 4.0,
- mecha­ni­sms of ope­ra­tion of 5G from a scien­ti­fic per­spec­ti­ve,
- 5G deve­lop­ment sce­na­rios and applications.

Share

W momen­cie, kie­dy tech­no­lo­gia 5G zaczę­ła doj­rze­wać, zaczę­ła też być wpro­wa­dza­na stop­nio­wo w wie­lu kra­jach, poja­wi­ły się róż­ne­go rodza­ju gło­sy na temat szko­dli­wo­ści tej tech­no­lo­gii. Spo­ro w tym jest nie­ste­ty dez­in­for­ma­cji. Z tego, co przy­naj­mniej na chwi­lę obec­ną moż­na powie­dzieć na temat tej dez­in­for­ma­cji, to np. ana­li­ty­cy wska­zu­ją na źró­dła tej dez­in­for­ma­cji, któ­re zwią­za­ne są z naszym wiel­kim sąsia­dem gdzieś na wschod­niej ścia­nie, któ­ry skrzęt­nie wyko­rzy­stu­je swo­je media i one przy­bie­ra­ją róż­ne for­my (…) np. mówi się o tym, że dzie­ci bawią­ce się gdzieś przy infra­struk­tu­rze zwią­za­nej z 5G są nara­żo­ne na raka, nie mogą sku­pić się na nauce.

― Dr. Eng. Tomasz Kraw­czyk, DELab UW, Euro­pe­an Enter­pri­se Network

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Dr. Laura Drechsler (KU Leuven) on international data transfers.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top