#76 Promising vision for the creative class, serious risk of social exclusion: the dilemmas of the Metaversum

The conc­lu­sions of an expe­ri­ment con­duc­ted by Joan­na Stern, based on func­tio­ning for 24 hours in the Meta­ver­sum – the reali­ty that Mark Zuc­ker­berg anno­un­ced ear­lier this year – are ambi­gu­ous to say the least. Face­bo­ok’s vir­tu­al reali­ty is both an inte­re­sting expe­rien­ce and a mass of dilem­mas.

Whe­ther we are ready for life in vir­tu­al reali­ty, what con­se­qu­en­ces does immer­sion in vir­tu­al reali­ty and the world of digi­tal expe­rien­ces have for us, and whe­ther the pro­ject has a chan­ce of suc­cess are discus­sed by DELab UW ana­ly­sts: Dr. Woj­tek Har­dy, Satia Roży­nek and Michał Paliń­ski, whi­le the rhy­thm of the bro­ad­cast is set by Dr. Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut:
- our readi­ness to enter the world of Meta­ver­sum,
- the time hori­zon mar­king the ine­vi­ta­ble arri­val of the tech­no­lo­gi­cal pro­gress pro­mi­sed by the Meta,
- the reasons why we are hearing abo­ut the Meta­ver­sum right now,
- the appe­al of vir­tu­al reali­ty,
- the GAFA con­spi­ra­cy in the con­text of expan­ding mar­kets,
- the issue we need to pre­pa­re for as users, even befo­re we enter Face­bo­ok’s reali­ty,
- the con­se­qu­en­ces of refu­sing to join the Meta­ver­sum,
- the con­ti­nu­ed exi­sten­ce of life out­si­de the new reali­ty, and whe­ther we will reflect, for exam­ple, on the issue of pri­va­cy,
- kosz­ty dla użyt­kow­ni­ka,- the costs to the user,
- regu­la­tions and regu­la­tors of the new reali­ty,
- the chal­len­ges of the Metaversum.

Share

Na ten moment widzi­my jedy­nie zaląż­ki, któ­re mogą umoż­li­wić nam to Meta­ver­sum w mak­sy­ma­li­stycz­nej for­mie. W for­mie mini­ma­li­stycz­nej, czy­li tych spo­tkań awa­ta­ro­wych, na razie bez holo­gra­mów, to kwe­stia naj­bliż­szych kil­ku lat (…) Kwe­stia tech­no­lo­gicz­na to jed­no, inna spra­wa, co moż­na przy uży­ciu tych tech­no­lo­gii sprze­da­wać czy dostar­czać ludziom. Pyta­nie, co będzie zwor­ni­kiem dla tych róż­nych tech­no­lo­gii. Natu­ral­nym kan­dy­da­tem dla takie­go zwor­ni­ka są media społecznościowe.

― Michał Paliń­ski, DELab UW, Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Na prze­strze­ni naj­bliż­szych lat może­my doświad­czać poje­dyn­czych ele­men­tów, któ­re póź­niej będą skła­da­ły się na Meta­ver­sum, bo to wszyst­ko dopie­ro jest w pro­ce­sie. Te wszyst­kie bar­dzo roz­pro­szo­ne fir­my, któ­re pra­cu­ją nad poszcze­gól­ny­mi roz­wią­za­nia­mi, któ­re mogą póź­niej wejść w kanon Meta­ver­sum, pra­cu­ją póki co oddziel­nie, więc koniecz­ne jest to, żeby powsta­ła infra­struk­tu­ra, któ­ra umoż­li­wi współ­pra­cę. Więc zanim do tego doj­dzie­my, jest jesz­cze tro­chę cza­su przed nami, więc po dro­dze będzie­my mogli też przy­zwy­cza­jać się do poszcze­gól­nych elementów.

― Satia Roży­nek, DELab UW,Faculty of Eco­no­mic Scien­ces, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Myślę, że walut będzie pew­nie bar­dzo dużo: kryp­to­wa­lu­ty, jakieś wewnętrz­ne, wewnątrz poje­dyn­czych doświad­czeń mini­wa­lu­ty, będzie walu­ta pod posta­cią uwa­gi i cza­su, któ­ry poświę­ca­my na jakąś rzecz. Ktoś może chcieć dawać rekla­my w swo­im wir­tu­al­nym zakąt­ku, ktoś inny może woleć prze­le­wy. To jest zróż­ni­co­wa­ne, osób two­rzą­cych to Meta­ver­sum będzie na pew­no bar­dzo wie­le. Teraz pyta­nie, kto zaj­mie klu­czo­we pozy­cje w tym wszyst­kim. Moż­na się zasta­no­wić, czy nie będą potrzeb­ne nowe role.

― Woj­ciech Har­dy, DELab UW,Faculty of Eco­no­mic Scien­ces, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Dr. Laura Drechsler (KU Leuven) on international data transfers.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top