#8 In Search of Spirituality Online

The eighth epi­so­de of „Efekt Sie­ci” pod­cast explo­res the issue of spi­ri­tu­ali­ty in the onli­ne sphe­re. As a result of the pan­de­mic restric­tions, the onli­ne acti­vi­ties of spi­ri­tu­al com­mu­ni­ties have beco­me even more visible.

Dr. Mar­ta Kolo­dziej­ska is the expert in the conver­sa­tion with Dr. Justy­na Pokoj­ska. The conver­sa­tion cove­red issu­es such as:
– the impact of the coro­na­vi­rus pan­de­mic on chan­ging forms of con­tact betwe­en the faith­ful and prie­sts and reli­gio­us communities,
– moving the reli­gion into the onli­ne sphere,
– the iden­ti­ty of users of reli­gio­us por­tals and the moti­va­tions behind the­ir onli­ne activity,
– onli­ne con­fes­sion – a neces­si­ty or a pipe dream?

Share

To co jest nowością i co może zaważyć na tym, na ile będzie to trend chwilowy, a na ile coś, co będzie nam towarzyszyło na stałe, to coś, co można roboczo nazwać dowartościowaniem internetu. Nawet biorąc pod uwagę to, że Kościół Katolicki i inne Kościoły doceniają rolę internetu i widzą, że jest to doskonały sposób na dotarcie do wiernych i potencjalnych wiernych, to ten zapośredniczony kontakt jest w pewnym sensie uważany za gorszy w porównaniu z kontaktem twarzą w twarz, osobowym byciem. Nie sądzę, żeby zmieniło się to, jeśli chodzi o kwestie teologiczne, ale okazuje się, że niektóre elementy można przenieść do sieci.

― Dr Marta Kołodziejska, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top